Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euratoms försörjningsbyrå

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euratoms försörjningsbyrå

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) verkar inom flera områden med anknytning till atomenergi, bland annat forskning, utarbetande av säkerhetsnormer och fredlig användning av kärnenergi. Denna byrå har till uppgift att garantera regelbunden och rättvis försörjning av malmer, råmaterial och speciella klyvbara material inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom)

Rådets beslut 2008/114/EG (Euratom) av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå [EGT L 41 15.2.2008].

SAMMANFATTNING

Euratoms försörjningsbyrå upprättades genom Euratom fördraget. Den inledde sin verksamhet den 1 juni 1960.

Uppdrag

Byrån ska se till att alla användare inom Europeiska unionen (EU) får regelbunden och rättvis tillgång till malmer och kärnbränsle (råmaterial och speciella klyvbara material), tack vare den gemensamma försörjningspolitiken och enligt principerna som anges i avdelning II, kapitel VI i fördraget.

För att fullgöra den uppgift som tilldelats måste byrån:

  • tillhandahålla sakkunskap, information och ge råd åt gemenskapen i fråga om kärnkraftsmarknaden
  • iaktta utvecklingen på marknaden för kärnmaterial och nukleära tjänster som kan ha en inverkan på försörjningssäkerheten
  • samarbeta med den rådgivande kommittén.

Som ansvarig för hanteringen av utbudet och efterfrågan av malmer, råmaterial (till exempel naturligt uran) och speciella klyvbara material (till exempel anrikat uran och plutonium) i EU har byrån:

  • optionsrätt på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material som produceras inom medlemsstaternas territorier
  • ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial och speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Säte och stadga

Byrån har sitt säte i Luxemburg. Den står under tillsyn av Europeiska kommissionen, som har vetorätt mot alla dess beslut (artikel 53.1). Byrån är även en juridisk person och har en självständig ekonomisk ställning.

Optionsrätt (artikel 57)

Byrån har optionsrätt till de ämnen som produceras inom gemenskapen. Rätten tillämpas på ägandet av malmer och råmaterial och rätten att använda och förbruka speciella klyvbara material. Enligt bestämmelserna i fördraget skall varje producent inom EU:s territorium erbjuda byrån alla malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material som han producerar innan dessa malmer eller material används, överlåts eller lagras.Denna optionsrätt utövas genom att avtal sluts om leverans på ett förenklat sätt.

Producenten får emellertid efter tillstånd från byrån behålla material, antingen för att lagra eller använda det eller för att ställa det till förfogande för företag inom EU. Vissa särskilda villkor måste emellertid uppfyllas och anmälas till kommissionen.

Om byrån beslutar att inte utöva sin optionsrätt skall detta tydligt anges i avtalet. När det gäller malmer och råmaterial innehar köparen därför alla rättigheter när det gäller äganderätten. Om det däremot gäller speciella klyvbara material får köparen endast rätten att använda och förbruka dem, medan äganderätten fortfarande tillhör gemenskapen.

Ensamrätt att ingå avtal om leverans (artikel 52)

Alla avtal om leverans av de aktuella materialen skall godkännas och slutas av byrån. Det rör sig om nyckelinstrument för byråns verksamhet. Det skall tillämpas på alla leveransavtal, såsom inköp och försäljning av material (naturligt uran, utarmat eller anrikat uran, torium, plutonium), handel och lån.

Denna rättighet tillämpas på leveranser från länder såväl inom som utom gemenskapen. När det gäller material från länder utanför unionen och om kommissionen konstaterar att byrån inte kan leverera materialet inom en rimlig tidsfrist, kan användarna sluta avtal direkt med andra parter efter tillstånd från kommissionen.

Om det emellertid rör sig om överföring, import eller export av mindre kvantiteter material för forskning behöver det endast anmälas till byrån.

I praktiken och enligt byråns regler har användarna rätt att fritt förhandla med den producent de önskar. Efter förhandlingen skall avtalen om leverans av malmer och råmaterial och, som en följd av detta, avtalen om leverans av speciella klyvbara material, inbegripet avtal om anrikning, överlämnas till byrån och slutas av denna.

Finansiering

Fördraget medger en avgift på transaktionerna avsedd att täcka byråns driftskostnader. Byrån finansieras i stort sett via anslag ur gemenskaps budgeten samt inkomster från dess kapital- och bankinvesteringar.

Varje år skall byråns generaldirektör lämna en preliminär budget till kommissionen.

Generaldirektör och personal

Generaldirektören utnämns av kommissionen. Han är ansvarig för förvaltningen av byrån och företräder den i vissa situationer. Personalen vid byrån består av fast anställda tjänstemän vid kommissionen som ställts till byråns förfogande.

Rådgivande kommitté

Euratoms försörjningsbyrå bistås av en rådgivande kommitté som utgör en länk mellan producenter, användare och byrån. Kommittén tillhandahåller råd, yttranden och information om kärnenergiförsörjning och om handeln i anslutning till kärnenergi. Den fungerar även som diskussionsforum.

Kommittén består av 56 ledamöter som utses av medlemsstaterna för en period på tre år som får förlängas och väljs bland,producenter, användare och experter på kärnenergiområdet på grundval av deras erfarenhet och expertkunskap. Generaldirektören är skyldig att samråda med kommittén vid viktiga beslut om bland annat byråns kapital, inrättande av en bestämmelse som fastställer villkoren för hur utbud och efterfrågan skall vägas mot varandra, upprättande av årsbokslut och årsrapport för byrån, inrättande av dotterbolag till byrån samt upplösning av byrån.

Kommittén sammanträder i allmänhet två gånger per år. Den kan även kallas in på begäran av generaldirektören eller på skriftlig begäran av en tredjedel av kommitténs ledamöter vid behov.

Uppföljning

Tre huvudsakliga handlingar upprättas av generaldirektören efter samråd med kommittén:

  • Årsbokslutet tillsammans med ett resultatkonto. Handlingen överlämnas till Revisionsrätten som lämnar en rapport om byråns räkenskaper.
  • Årsrapporten om byråns verksamheter. Detta dokument innehåller uppgifter om försörjningen och om efterfrågan på kärnbränsle inom EU.
  • Budgeten för nästkommande år.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/114/EG, Euratom

3.6.2008

-

EGT L 41, 15.2.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (Euratom) nr 66/2006 av den 16 januari 2006 om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjningen för överföringen av små kvantiteter malmer, råmaterial och speciella klyvbara material [EGT L 11 17.1.2006].

See also

  • Euratoms försörjningsbyrå (EN)
  • Generaldirektoratet för energi - EURATOM (EN)

Senast ändrat den 27.09.2011

Top