Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

Europeiska unionen har utfärdat ett direktiv i syfte att trygga kärnsäkerheten vid kärntekniska anläggningar (kärnkraftverk, anriknings- och upparbetningsanläggningar osv.). Syftet är att skydda befolkning och arbetare mot riskerna med dessa anläggningar.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/71/EURATOM av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen har utfärdat ett direktiv i syfte att trygga kärnsäkerheten vid kärntekniska anläggningar (kärnkraftverk, anriknings- och upparbetningsanläggningar osv.). Syftet är att skydda befolkning och arbetare mot riskerna med dessa anläggningar.

VAD ÄR SYFTET MED DETTA DIREKTIV?

Genom direktivet inrättas ett europeiskt ramverk för att upprätthålla och främja en enhetlig förbättring av kärnsäkerhet och dess regelverk. Det sätts upp ambitiösa mål inom EU för att förhindra olyckor och undvika radioaktivt avfall från kärntekniska anläggningar.

VIKTIGA ASPEKTER

Skyldigheter som åligger EU-länderna

  • Att inrätta ett nationellt ramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar.
  • Att upprätta en nationell oberoende kärnsäkerhetsmyndighet med ansvar för övervakning av kärnkraftsoperatörers verksamhet.
  • Att genomföra en inledande säkerhetsbedömning innan konstruktionen av en kärnteknisk anläggning och att genomföra en andra bedömning av säkerheten minst var tionde år.
  • Att säkerställa att arbetare och befolkning har tillgång till öppen information om kärntekniska anläggningar både under normal drift och i händelse av incidenter eller olyckor.
  • Att genomföra regelbundna självutvärderingar av sina nationella ramverk och tillsynsmyndigheter var tionde år.
  • Att begära en inbördes granskning av särskilda säkerhetsprinciper som ska genomföras var sjätte år av säkerhetsmyndigheter i EU-länderna med hjälp av den europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (ENSREG) och på grundval av expertis från den västeuropeiska sammanslutningen av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens område (WENRA); första granskningen ska genomföras 2017.
  • Att planera en organisationsstruktur inom det nationella ramverket för krisberedskap och åtgärder på plats.

Andra aktörers ansvar

Tillståndshavaren har det primära ansvaret för kärnsäkerheten, vilket inte kan delegeras. Personen är ansvarig för bedömningen och ska kontinuerligt förbättra kärnsäkerheten vid kärntekniska anläggningar.

I direktivet betonas den mänskliga faktorns betydelse för att främja kärnsäkerhetskultur genom utbildning och kontinuerlig fortbildning av den personal som ansvarar för anläggningssäkerhet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2009/71/Euratom trädde i kraft den 22 juli 2009 och direktiv 2014/87/Euratom den 14 augusti 2014.

BAKGRUND

Ett ramverk för att säkerställa kärnsäkerhet inom EU har varit antaget sedan 2009. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 har kommissionen genomfört en omfattande bedömningskampanj av riskerna vad gäller kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar inom EU. På grundval av denna bedömning har kommissionen i syfte att förbättra gällande förordning.

Ytterligare information finns på webbplatserna för ENSREG och WENRA.

Se även kommissionens webbplats om GD Energi via kärnsäkerhets-tabben samt kommissionens pressmeddelande om det nya EU-direktivet om kärnsäkerhet och rådets pressmeddelande om antagandet av direktivet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/71/EURATOM

22.7.2009

22.7.2011

EUT L 172, 2.7.2009, s. 18-22

Direktiv 2014/87/EURATOM

14.8.2014

15.8.2015

EUT L 219, 25.7.2014, s. 42-52

Senast ändrat 05.01.2015

Top