Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En tryggad naturgasförsörjning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

En tryggad naturgasförsörjning

Naturgasen som alltid har betraktats som det bränsle som bör föredras för elproduktion inom Europeiska unionen (EU) blir en allt viktigare energikälla bland de bränslen som står till buds. Europa befinner sig i en relativt gynnsam situation när det gäller gasförsörjning, därför att man har viktiga egna reserver och därför att 70 till 80 % av världens reserver ekonomiskt sett är inom räckhåll från den europeiska marknaden. På den nya inre marknaden för gas kommer det inte längre att finnas en enda aktör som svarar för en trygg försörjning. Följaktligen kan detta ansvar inte längre överlåtas på industrin som själv är beroende av sin externa försörjning.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning.

SAMMANFATTNING

Bakgrund

I om tryggenergiförsörjning behandlas det oroande problemet med vårt beroende av importerad gas från källor utanför Europeiska unionen (EU). Idag importeras mer än 40 % av vår förbrukning och prognoserna visar att detta beroende kan växa till 70 % till 2020.

Den europeiska marknaden för gas (EN) befinner sig i en övergångsperiod och ansvaret för försörjningstryggheten kan inte begränsas till bara en enda aktör på marknaden. Medlemsstaterna måste därför definiera roller och ansvarsområden för alla marknadsaktörer med hänsyn till försörjningstryggheten.

I "gasdirektivet" (2003/55/EG) fastställs det att medlemsstaterna får betrakta försörjningstryggheten som en allmännyttig tjänst. Direktivet innehåller gemensamma bestämmelser för den inre naturgasmarknaden som gör det möjligt för medlemsstaterna att vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid plötsliga kriser på energimarknaden. Den gemensamma marknaden på gasområdet undergår en liberalisering och det finns därför ett växande behov av att garantera en tryggad gasförsörjning.

Det är emellertid fortfarande nödvändigt att övervinna en del hinder för konkurrensen: höga avgifter för tillträde till nätet, garanti om allmänna icke-diskriminerande och öppna villkor för tillträde till nätet, svårigheter för nya aktörer, ett eller två företag som kontrollerar produktionen eller importen av gas etc.

Syfte

Detta direktiv fastställer en gemensam ram genom vilken medlemsstaterna definierar de allmänna strategierna för en tryggad gasförsörjning, öppna, solidariska, icke-diskriminerande och i enlighet med fordringarna på en konkurrenskraftig europeisk inre marknad för gas.

Försörjningstrygghet för särskilda kunder

Medlemsstaterna ser inom sina territorier till att hushållens försörjning är tryggad, åtminstone vid fall av

 • partiella avbrott i den nationella gasförsörjningen under en period som medlemsstaterna avgör beroende på gällande nationella omständigheter,
 • vid extrem kyla under en nationellt fastställd period,
 • under perioder med exceptionellt hög efterfrågan på gas under de kallaste perioderna som statistiskt inträffar vart tjugonde år.

Medlemsstaterna får samtidigt

 • utvidga räckvidden till att omfatta små och medelstora företag och andra konsumenter som inte kan ställa om sin gaskonsumtion till andra energikällor,
 • fastställa eller kräva att industrin fastställer minimiriktvärden för eventuella framtida bidrag till försörjningstryggheten från lager inom eller utanför medlemsstatens territorium,
 • i samarbete med en annan medlemsstat vidta lämpliga åtgärder, inbegripet bilaterala avtal, för att uppnå normerna för försörjningstrygghet genom att använda anläggningar för lagring av gas belägna i den andra medlemsstaten,
 • fastställa eller kräva att industrin fastställer minimiriktvärden för eventuella framtida bidrag till försörjningsstryggheten från gaslager inom eller utanför medlemsstaternas territorium,
 • anta och offentliggöra nationella bestämmelser för krissituationer.

Mot bakgrund av betydelsen av en tryggad gasförsörjning skall kommissionen på grundval av rapporter från medlemstaterna övervaka,

 • i vilken omfattning det ingås nya långsiktiga avtal om gasimport från tredjeländer,
 • om det finns tillräcklig likviditet vad gäller gasförsörjning,
 • mängden lagrad arbetsgas och uttagskapaciteten från gaslager,
 • graden av sammankopppling mellan medlemsstaternas nationella gassystem,
 • den förutsebara gasförsörjningssituationen i gemenskapens särskilda geografiska områden.

Senast den 19 maj 2008 skall kommissionen, mot bakgrund av hur medlemsstaterna har genomfört detta direktiv, rapportera om i vilken mån de instrument som används är effektiva och om hur de påverkar den inre marknaden för gas och utvecklingen av konkurrensen på inre marknaden för gas.

Grupp för samordning av gasförsörjningen

En grupp för samordningen av gasförsörjningen har inrättats för att underlätta samordningen av åtgärder för att trygga försörjningen på gemenskapsnivå vid fall av ett större leveransavbrott. Dessutom skulle gruppen bl.a. kunna hjälpa medlemsstaterna att samordna de åtgärder som vidtagits på nationell nivå.

Gruppen består av företrädare för medlemsstaterna och representativa organ för berörda industrier och berörda konsumenter under kommissionens ordförandeskap.

Rapportering

I den rapport som medlemsstaterna skall anta och offentliggöra skall särskilt följande punkter granskas:

 • Konkurrenspåverkan av de åtgärder som vidtas.
 • Lagringskapacitet.
 • Omfattningen av de långsiktiga avtal om gasleveranser som ingåtts av företag som är etablerade och inregistrerade på medlemsstaternas territorium, särskilt avtalens löptid.
 • Ett regelverk som ger tillräckliga incitament till nyinvesteringar för prospektering och produktion, lagring och transport av gas och flytande naturgas.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/67/EG [antagande: COD/2002/0220]

19.5.2004

-

EUT L 127, 29.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 16 juli 2009 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG [KOM(2009) 363 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Syftet med detta förslag till förordning är att säkerställa en tryggad gasförsörjning. Det gäller framför allt att upprätta en fungerande inre marknad för gas. I förslaget fastställs ansvarsområden för naturgasbolagen, medlemsstaternas behöriga myndigheter, industriella naturgaskunder och Europeiska kommissionen för att trygga gasförsörjningen.

Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet som ska upprätta följande:

 • En förebyggande åtgärdsplan som innehåller de åtgärder som måste vidtas för att minska stora risker. I planen ska normer för försörjning fastställas, risker bedömas, förebyggande åtgärder och information om relevant skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster anges. Planen ska uppdateras vartannat år.
 • En krisplan som innehåller de åtgärder som måste vidtas för att minska konsekvenserna av ett avbrott av gasförsörjningen. I denna plan anges förfaranden som ska följas i en krissituation.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska säkerställa att gasindustrin upprätthåller gasförsörjningen för skyddade kunder i följande två fall:

 • Vid extremt låga temperaturer under en sjudagarsperiod.
 • Vid exceptionellt hög efterfrågan på gas under sextio dagar.

Denna myndighet har också en viktig roll att spela när det gäller att göra en bedömning av riskerna för en tryggad gasförsörjning. Bedömningen ska äga rum vartannat år.

I händelse av avbrott av gasförsörjningen ska de infrastrukturer som införs genom förslaget kunna leverera den volym av gas som krävs för att tillfredsställa den totala efterfrågan på gas i det täckta området under en period av sextio dagar.

Krisnivåerna ska vara följande:

 • Tidig varning.
 • Beredskap.
 • Kris.

I förslaget framhålls också hur viktigt det är att få ett meningsfullt utbyte av information mellan medlemsstaterna när det gäller hantering av avbrott av gasförsörjningen.

Medbeslutandeförfarandet (2009/0108/COD)

Kommissionens beslut nr 791/2006/EG av den 7 november 2006 om att fastställa sammansättningen av gruppen för samordning av gasförsörjningen [EUT L 319, 18.11.2006]

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG [EUT nr L 176, 15.7.2003]

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Den inre marknaden för energi: Samordnade åtgärder för en tryggad energiförsörjning [KOM/2002/488 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 03.08.2009

Top