Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energieffektivitet: inför en strategi för rationell energianvändning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Energieffektivitet: inför en strategi för rationell energianvändning

1) SYFTE

Att främja energisparande.

2) RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 29 april 1998 "Energieffektivisering i Europeiska gemenskapen - inför en strategi för rationell energianvändning" [KOM(1998) 246 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

Detta meddelande vittnar om ett politiskt engagemang till förmån för energieffektivitet. Det är inriktat på sådana mål som är realistiskt och ekonomiskt genomförbara på kort och medellång sikt.

Kommissionens mål kan sammanfattas på följande sätt:

 • Att betona den ekonomiska potential för energieffektivitet som finns och hindren för investeringar på detta område.
 • Att analysera den politik som bedrivits hittills.
 • Att lyfta fram insatser på EU-nivå samt på nationell och regional nivå.
 • Att utarbeta en detaljerad handlingsplan.
 • Att förbereda antagandet av gemensamma strategier och åtgärder i enlighet med de åtaganden som gjorts i Kyoto.

Enligt uppskattningar uppgår den ekonomiska potentialen för att förbättra energieffektiviteten mellan 1998 och 2010 för samtliga sektorer till ungefär 18 % av den slutliga årliga energiförbrukningen 1995.

Denna potentiella kostnadseffektivitet utnyttjas dock inte i tillräcklig utsträckning. I praktiken finns hindren för investeringar i energieffektivisering kvar.

Prisfaktorn är en viktig med hänsyn till att energieffektiviteten inte kan få fullt genomslag på marknaden förrän energipriserna motsvarar energikostnaderna. Detta kan uppnås genom

 • internalisering av kostnaderna genom beskattning och avgifter,
 • den faktiska avregleringen av marknaderna för el och gas, som kommer att leda till en förbättrad energiavkastning och lägre priser.

Det finns dessutom ett stort antal institutionella och rättsliga hinder för en förbättrad energiavkastning, till exempel

 • det fortsatta bruket att sälja energi i form av kWh i stället för i form av energitjänster, som uppvärmning, belysning och drivkraft,
 • vanan hos vissa byggföretag och fastighetsägare att installera billiga apparater, där köparen eller hyresgästen får stå för den höga driftskostnaden för energi.

Bristen på information till konsumenterna och industrin samt tekniska och finansiella hinder bidrar också till att försvåra investeringar i energieffektivisering.

I meddelandet redovisas de befintliga åtgärderna för energieffektivisering, vilka är av följande olika typer:

 • Tekniska program, till exempel Joule-Thermie.
 • Save-programmet (esdeenfr) med utarbetandet och antagandet av rättsakter, till exempel energiförbrukningsmärkning av kylskåp.
 • Stöd till investeringar genom ERUF och Sammanhållningsfonden.
 • Det internationella samarbetet, särskilt genom programmen Phare, Tacis och Synergy.

Utöver dessa olika program föreslår kommissionen en strategi för rationell energianvändning.

Generellt bör ansträngningar göras för att främja energieffektivisering i den övriga politiken, särskilt inom regionalpolitiken, transportpolitiken, skattepolitiken, politiken för forskning och utveckling samt inom det internationella samarbetet.

Mer specifikt föreslås följande åtgärdsprioriteringar på kort och medellång sikt:

 • Energieffektiva byggnader.
 • En utvärdering av rådets direktiv 93/76/EEG om begränsning av koldioxidutsläpp.
 • Energieffektiva hushållsapparater och annan slutanvändarutrustning.
 • Ökad användning av förhandlade och långsiktiga överenskommelser med industrin om minimikrav för effektivitet.
 • Ökad informationsspridning.
 • Finansiering genom tredje part, resultatgaranti och andra kreativa finansieringssystem.
 • Energieffektivisering i el- och gassektorerna samt i kraftvärmeproduktionen.
 • Energistyrning samt offentlig teknikupphandling genom samarbete.

Avslutningsvis betonas i meddelandet att alla berörda beslutsfattare och parter måste visa stor beslutsamhet för att några betydande energibesparingar ska kunna genomföras. Medlemsländerna måste dessutom utarbeta egna nationella strategier parallellt med EU:s strategi.

Kommissionen kommer, utifrån de reaktioner som detta meddelande väcker hos EU:s institutioner, medlemsländerna och övriga parter, att lägga fram en åtgärdsplan för energieffektivisering (es de en fr).

Anknytande rättsakter

Rådets beslut 2006/1005/EGav den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning [Europeiska unionens officiella tidning L 381, 28.12.2006].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG [Europeiska unionens officiella tidning L 114 av den 27 april 2006].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 191 av den 22 juli 2005].

Den 7 december 1998 antog rådet en resolution om energieffektivitet i Europeiska gemenskapen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394, 17.12.1998].

Senast ändrat den 26.03.2007

Top