Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag

I de här riktlinjerna fastställs på vilka villkor statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden.

RÄTTSAKT

Riktlinjer av den 18 augusti 2006 för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag [EUT C 194, 18.8.2006].

SAMMANFATTNING

Det råder kapitalbrist på riskkapitalmarknaden, vilket påverkar de små och medelstora företagen negativt, särskilt företag med stor tillväxtpotential och högteknologiföretag. Kapitalinvesteringar är dock viktiga för företagens utveckling, särskilt i det skede när de just har bildats. Kapitalbristen kan således, på vissa villkor, rättfärdiga att statligt stöd beviljas för att underlätta tillgången på riskkapital. Dessa riktlinjer avser stöd till riskkapital som beviljas små och medelstora företag. De är inte tillämpliga på stöd som ges till företag i varvsindustrin, kolindustrin eller stålindustrin, eller till företag i svårigheter.

AVVÄGNINGSTESTET

Det är nödvändigt att stärka det ekonomiska synsättet i analysen av statligt stöd. En avvägning som balanserar potentiella positiva och negativa effekter kommer därför att användas. Den balanserade avvägningen utgörs av tre steg för att undersöka om stödet:

 • är inriktat på ett mål av gemensamt intresse (miljö, tillväxt, sysselsättning och sammanhållning);
 • är utformat för att uppnå ett mål av gemensamt intresse (avhjälpa ett marknadsmisslyckande och ha en stimulanseffekt på företagen och investerarna);
 • medför snedvridningar av konkurrensen och handeln.

Marknadsmisslyckanden

Det kan inte anses föreligga ett allmänt marknadsmisslyckande på riskkapitalmarknaden i EU. Det finns dock brister i vissa faser av företagens utveckling som orsakas av kapitalbrist och som innebär utmaningar både för investeraren och för det företag som är föremål för investeringen. Före en investering måste investeraren analysera företagsstrategin och den säkerhet som erbjuds samt kontrollera att strategin genomförs. Vidare måste investeraren utforma en exitstrategi för att få en avkastning på det investerade kapitalet. Företaget å sin sida måste involvera den externa investeraren i sitt beslutsfattande och måste förstå fördelarna och riskerna med detta slag av investering.

Stimulanseffekt och stödets proportionalitet

Syftet med statligt stöd till riskkapital är att öka de privata investeringarna. Ett stöd som uppfyller kriterierna i rättsakten har en stimulanseffekt. Behovet av att skapa stimulans beror på hur omfattande marknadsmisslyckandet är. De kriterier som tillämpas är delinvesteringarnas storlek per målföretag, privata investerares andel, företagets storlek och vilken utvecklingsfas som finansieras.

Statligt stöd är ändamålsenligt om det syftar till att stimulera kapitaltillskott till små och medelstora företag i sådd-, start- och de tidiga tillväxtfaserna. Det är inte ändamålsenligt om det går utöver vad som krävs för att locka fram mer riskkapital.

TILLÄMPLIGHETEN AV ARTIKEL 107.1 i EUF-fördraget

Vid bedömningen av huruvida statligt stöd föreligger tar kommissionen hänsyn till det stöd som har beviljats till investerare, till en investeringsfond, till ett investeringsinstrument eller dess förvaltare samt till de företag som är föremål för investeringar.

Finansiering i form av riskkapital som utgör stöd av mindre betydelse omfattas inte av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tidigare artikel 87.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen).

BEDÖMNING AV STÖDETS FÖRENLIGHET

Stöd för att underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter eller regioner är förenligt med den gemensamma marknaden förutsatt att det inte påverkar handeln på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset. I det här avsnittet fastställs kriterierna för utvärdering av stödets förenlighet.

Stödform

Varje land i Europeiska unionen (EU) väljer självt i vilken form det statliga stödet ska ges. Vid bedömningen av valet av stödform gör kommissionen en utvärdering av huruvida stödet uppmuntrar investerare och motiveras av ett vinstsyfte. De fyra utvärderingskriterierna är följande:

 • bildande av investeringsfonder där staten är partner, investerare eller deltagare;
 • garantier till investerare eller riskkapitalfonder för en andel av deras förluster samt garantier för deras lån;
 • finansiella instrument som stimulerar investerare att tillhandahålla mer kapital;
 • skatteincitament till investerare för att de ska göra investeringar.

Villkor för förenlighet

För att vara förenlig med den gemensamma marknaden ska en riskkapitalåtgärd uppfylla följande kriterier:

 • delinvesteringarna får inte överstiga 2,5 miljoner euro per företag och år;
 • statligt stöd får endast beviljas för små och medelstora företag fram till expansionsfasen eller startfasen;
 • minst 70 % av riskkapitalåtgärdens sammanlagda budget ska utgöras av ett investeringsinstrument som omfattar eget kapital och därmed likställt kapital till små och medelstora företag;
 • minst 50 % av investeringarna ska finansieras av privata investerare (30 % för små och medelstora företag i stödområden);
 • beslut om att investera ska göras i vinstsyfte;
 • förvaltningen ska vara affärsmässig.

INGÅENDE GRANSKNING AV STÖDETS FÖRENLIGHET

Ingående granskning av stödåtgärder

Stödåtgärder som inbegriper följande ska genomgå en mer ingående granskning:

 • investeringar på mer än 2,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag per år;
 • Stöd till expansionsfasen för medelstora företag utanför stödområden;
 • uppföljningsinvesteringar i företag som redan har fått kapitaltillskott;
 • ett privat stöd på mindre än 50 % utanför stödområden eller mindre än 30 % i stödområden;
 • tillhandahållande av såddkapital till små och medelstora företag som omfattar ett mindre deltagande av privata investerare eller dominans av investeringsinstrument i form av lån i stället för eget kapital;
 • ett investeringsinstrument;
 • ”sökkostnader” i samband med en första rekognoscering av företag för investeringsändamål, fram till den fas då en noggrann granskning görs.

Positiva och negativa effekter av stödet

För investeringar på mer än 1,5 miljoner euro per litet eller medelstort företag per år krävs för att stödet ska anses ha positiva effekter bland annat bevis för att det föreligger ett marknadsmisslyckande. Kommissionen kan kräva ytterligare bevis, såsom bevis på förekomsten av en investeringskommitté, åtgärdens eller fondens storlek, förekomsten av affärsänglar, stimulanseffekt etc.

Avvägning och beslut

Varje enskilt fall analyseras på grundval av en övergripande bedömning av det statliga stödets förutsebara positiva och negativa effekter. Utifrån denna analys avgör kommissionen huruvida potentiella snedvridningar kan ändra handelsvillkoren i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

Riktlinjerna i rättsakten är tillämpliga till och med den 31 december 2013. Kommissionen publicerade ett meddelande som uppdaterade dessa riktlinjer 2010.

Senast ändrat den 25.10.2011

Top