Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tydlig redovisning för offentliga företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tydlig redovisning för offentliga företag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionen direktiv 2006/11/EG – tydlig redovisning för offentliga företag

VAD ÄR SYFTET MED DETTA DIREKTIV?

Dess syfte är att se till att det finns öppenhet i finansiella förbindelser mellan länderna i Europeiska unionen (EU) och offentliga företag för att säkerställa rättvis konkurrens med privata företag och att dessa inte diskrimineras.

VIKTIGA PUNKTER

  • Specifikt ska EU-länderna se till att det finns öppenhet kring alla allmänna medel som görs tillgängliga för offentliga företag och hur dessa används, samt säkerställa att dessa företags kostnader och inkomster tydligt redovisas på separata konton.
  • De finansiella förbindelser som omfattas av direktivet inkluderar tillskott av kapital, tillskott eller lån på förmånliga villkor och täckande av driftunderskott*.
  • EU-länderna måste se till att de berörda företagen för separat internredovisning för var och en av verksamheterna och att alla kostnader och inkomster fördelas korrekt på grundval av korrekta redovisningsprinciper.
  • Vissa typer av finansiella förbindelser omfattas inte av direktivet, t.ex. mellan EU-länder och centralbanker, eller med offentliga företag vad beträffar tjänster som inte kan påverka handeln mellan EU-länderna i nämnvärd omfattning.
  • EU-länderna måste se till att relevant information om finansiella förbindelser hålls tillgänglig för Europeiska kommissionen under upp till fem år efter det att de allmänna medlen tillfördes företaget. Kommissionen får dock inte föra vidare sådan information som omfattas av sekretess.
  • När det gäller tillverkningsindustrin, ska denna information lämnas till kommissionen årsvis och ska inkludera årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Kommissionens direktiv 2006/111/EG är den kodifierade versionen av en ursprunglig rättsakt (direktiv 80/723/EEG) och dess fortlöpande ändringar. Det har gällt sedan den 20 december 2006. EU-länderna måste införliva det ursprungliga direktivet, direktiv 80/723/EEG i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1981.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

täckande av underskott: redovisningsterm som innebär att om ett underskott redovisas så kvitteras det mot en vinstpost som tar ut dess effekt.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (kodifierad version) (EUT L 318, 17.11.2006, s. 17–25).

Senast ändrat 14.11.2016

Top