Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Immunitet mot och nedsättning av böter: förmånlig behandling i kartellärenden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Immunitet mot och nedsättning av böter: förmånlig behandling i kartellärenden

Reglerna om förmånlig behandling är till för att få fler företag som deltar i karteller att anmäla dessa förfaranden till konkurrensmyndigheterna.

RÄTTSAKT

Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden [Europeiska unionens officiella tidning C 298, 8.12.2006].

SAMMANFATTNING

Genom reglerna om förmånlig behandling belönas företag som anmäler karteller * som de har medverkat i genom att de beviljas fullständig immunitet eller en nedsättning av de böter som de i annat fall skulle ha ålagts.

Reglerna om förmånlig behandling är ett mycket effektivt verktyg för att avslöja, destabilisera och få karteller att upphöra, särskilt hemliga karteller. Hemliga karteller är nämligen till sin natur mycket svåra att upptäcka och undersöka om inte någon av de parter som deltar i dem samarbetar med myndigheterna.

Nyttan med att avslöja karteller väger, såväl i termer av ekonomiskt välstånd som för konsumenterna, obestridligen tyngre än intresset av att bötfälla de företag som har samarbetat med konkurrensmyndigheterna.

Det nya tillkännagivandet om förmånlig behandling innehåller förbättringar för att få fler företag som deltar i karteller att anmäla dessa förfaranden till konkurrensmyndigheterna.

Immunitet mot böter

Ett företag som deltar i en kartell som de vill anmäla kan ansöka om att beviljas fullständig immunitet om det är det första företaget som inkommer med för Europeiska kommissionen dittills okänt bevismaterial om kartellen eller, om kommissionen redan känner till kartellen, om företaget är det första som inkommer med avgörande bevis för att kartellen existerar.

I det nya tillkännagivandet preciseras den grad av bevisning som krävs för att erhålla immunitet. Dessutom specificeras de upplysningar och bevismaterial som företagen måste lämna.

Den grad av bevisning som krävs är nära knuten till de upplysningar som kommissionen behöver för att kunna gå vidare med en målinriktad inspektion. De företag som planerar att ansöka om förmånlig behandling måste lämna de upplysningar och bevis som anges i tillkännagivandet, men de måste även, när de utarbetar sin ansökan, se till att inte vidta någon åtgärd som kan äventyra kommissionens inspektioner.

Kommissionen kan även godta en ansökan om immunitet på grundval av begränsade uppgifter. Den kan i så fall bevilja företaget en markering som skyddar sökandens plats i kön för en viss period, under vilken den sökande ska samla in de uppgifter och bevis som krävs.

Ett företag som har tvingat andra företag att ansluta sig till en kartell eller fortsätta delta i den kommer även fortsättningsvis att få avslag på ansökan om fullständig immunitet mot böter.

Nedsättning av böter

Företag som inte kan göra anspråk på fullständig immunitet kan ansöka om en nedsättning av böter om de lämnar in bevismaterial som har ett betydande mervärde jämfört med det som kommissionen redan har samlat in.

Som bevismaterial med betydande mervärde betraktas bevis som till sin natur eller genom sin detaljrikedom är av sådant slag att det stärker kommissionens möjligheter att bevisa kartellens existens.

Bevismaterialets värde påverkas dessutom av i hur stor utsträckning det måste bekräftas. Bevisning som inte behöver styrkas kommer således att ha ett större värde än bevis som måste bekräftas eller stödjas.

Det första företag som uppfyller dessa villkor beviljas en nedsättning på 30-50 % av de böter som det annars skulle ha ålagts, det andra en nedsättning på 20-30 % och övriga en nedsättning på 20 %. För att bestämma nivån på nedsättningen inom dessa kategorier beaktas tidpunkten för bevismaterialets inlämnande och i vilken omfattning det innebär ett mervärde.

Företag som lägger fram bevis som gör det möjligt att fastställa nya sakförhållanden som ökar överträdelsens allvar eller varaktighet kommer i fortsättningen att belönas genom att sådana nya sakförhållanden utesluts vid beräkningen av de böter som ska åläggas det företag som lämnade in bevisen.

Villkor som ger rätt till immunitet mot och nedsättning av böter

Berättigande till immunitet eller nedsättning av böter förutsätter ett fullständigt, löpande och snabbt samarbete från företagets sida under hela förfarandet. Till detta läggs även kravet på ett äkta samarbete. Företaget är nämligen skyldigt att lämna korrekt, icke vilseledande och fullständig information.

Företaget ska dessutom omedelbart ha upphört med sitt deltagande i kartellen. Detta krav är dock mindre strängt om kommissionen anser att inspektionerna skulle skadas.

Företaget ska dessutom från det att det överväger att lämna in en ansökan om förmånlig behandling uppfylla kravet att inte ha förstört, förfalskat eller undanhållit bevis på kartellen.

Företagsredogörelser

Genom ett särskilt förfarande skyddas de redogörelser företag gör enligt tillkännagivandet mot spridning i civilrättsliga skadeståndstalan.

Europeiska konkurrensnätverkets modellprogram för förmånlig behandling: en enda kontaktpunkt

Det modellprogram för förmånlig behandling som tagits fram av Europeiska konkurrensnätverket * innehåller huvuddelarna i det förfarande som ett företag ska iaktta när det vill få immunitet eller nedsättning av böter.

Genom att programmen för förmånlig behandling anpassas till Europeiska konkurrensnätverkets modell skapas ett system med en enda kontaktpunkt. Målet är att göra det lättare för företag som deltar i gränsöverskridande karteller att ansöka om förmånlig behandling. Det handlar följaktligen om att se till att företag inte avskräcks av komplicerade och olikartade förfaranden.

Kommissionens nya tillkännagivande om förmånlig behandling följer Europeiska konkurrensnätverkets modellprogram.

Ikraftträdande

Tillkännagivandet träder i kraft från och med den dag då det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och tillämpas på alla ansökningar om förmånlig behandling i kartellärenden i alla de fall där inget företag redan samarbetar med kommissionen.

Förfarandet till skydd för företagsredogörelser tillämpas på alla pågående och nya ansökningar från och med den dag då tillkännagivandet offentliggörs i EUT.

Bakgrund

Att ålägga kraftiga böter gör det möjligt att bestraffa företag som deltar i karteller och har en avskräckande verkan när det gäller skapandet av karteller i framtiden.

En politik för förmånlig behandling utgör ett effektivt komplement till mekanismerna för kartellbekämpning genom att den destabiliserar befintliga karteller och upprättar ett klimat av misstro.

EU:s politik för förmånlig behandling, som ursprungligen antogs 1996 och är inspirerad av USA:s praxis på området, har utgjort ett betydande bidrag till kampen mot karteller, särskilt de hemliga kartellerna.

De förbättringar som kommissionen föreslår avspeglar de erfarenheter som vunnits inom ramen för genomförandet av meddelandet om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, som redan ändrades en första gång 2002, och syftar till ökad insyn och rättssäkerhet.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Karteller: avtal eller samordnade förfaranden mellan konkurrenter som vill begränsa konkurrensen genom att samordna sina konkurrensbeteende på marknaden eller påverka konkurrensfaktorerna på den inre marknaden (till exempel genom avtal om inköps- eller försäljningspriser, tilldelning av produktions- eller försäljningskvoter, uppdelning av marknader inklusive anbudsuppgörelser). Karteller har en direkt inverkan på konsumenterna genom att bidra till prisstegringar och ett minskat produkturval, vilket innebär att de utgör en allvarlig överträdelse av artikel 81 i EG-fördraget.
  • Europeiska konkurrensnätverket: nätverk genom vilket de nationella konkurrensmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsländer samarbetar med Europeiska kommissionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 [Europeiska unionens officiella tidning C 210, 1.9.2006].

See also

  • För ytterligare information, särskilt om förfarandet för att lämna in en ansökan om förmånlig behandling vid Europeiska kommissionen, se webbsidan "Förmånlig behandling" (EN) på webbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens

Senast ändrat den 17.05.2011

Top