Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontroll av företagskoncentrationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kontroll av företagskoncentrationer

Förordningen om kontroll av företagskoncentrationer reformerade grundligt regelverket för kontroll av företagskoncentrationer. Den förstärker principen om prövning vid en enda instans, men den uppmuntrar också de nationella konkurrensmyndigheternas deltagande och förenklar anmälnings- och undersökningsförfarandet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning).

SAMMANFATTNING

Även om de resultat som uppnåtts genom tillämpningen av förordning nr 4064/89 generellt kan betraktas som positiva, visade erfarenheterna av hur förordningen tillämpats och de diskussioner som offentliggörandet av grönboken från 2001 föranledde att systemet kunde förbättras.

1989 års koncentrationsförordning grundas på principen om ett system med en enda instans för prövning (dvs. att kommissionen fick ensam kontroll över alla stora gränsöverskridande sammanslagningar, efter att dessa tidigare fått genomgå ett antal olika förfaranden i de enskilda EU-länderna. I förordningen från 2004 antas emellertid subsidiaritetsprincipen där en koncentration undersöks av den rättsliga myndighet som lämpar sig bäst, samtidigt som man undviker att samma koncentration anmäls till flera konkurrensmyndigheter i EU.

Förordningen tillämpas på alla koncentrationer med EU-dimension. En koncentration föreligger när en varaktig förändring av kontrollen uppstår genom:

 • en sammanslagning mellan två eller flera tidigare självständiga företag eller delar av företag;
 • ett förvärv av en eller flera personer (som redan kontrollerar minst ett företag) eller av ett eller flera företag som förvärvar direkt eller indirekt kontroll över ett eller flera andra företag.

Flerfaldiga transaktioner som är beroende av eller har nära anknytning till varandra betraktas som en enda koncentration.

En koncentration har en EU-dimension när:

 • omsättningen i hela världen för alla berörda företag överstiger 5 miljarder euro; och
 • när den sammanlagda omsättningen i EU i minst två av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro, om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin totala omsättning inom EU i ett och samma EU-land.

Om ovannämnda tröskelvärden inte nås anses en koncentration ändå ha gemenskapsdimension om:

 • omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 2,5 miljarder euro;
 • omsättningen i hela världen för alla de berörda företagen i vart och ett av åtminstone tre EU-länder överstiger 100 miljoner euro;
 • omsättningen i hela världen för alla de berörda företagen i vart och ett av åtminstone tre EU-länder överstiger 25 miljoner euro;
 • omsättningen i hela världen inom EU för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 100 miljoner euro, om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår över två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom EU i ett och samma EU-land.

Anmälningsförfarande: företag och personer som berörs

Som en generell regel måste koncentrationer med EU-dimension anmälas till kommissionen innan de genomförs och efter ingåendet av avtalet, tillkännagivandet av det offentliga budet eller förvärvet av ett kontrollerande inflytande. Den nya förordningen tillåter anmälan innan ett bindande avtal ingås och upphäver skyldigheten att anmäla transaktionerna inom en vecka efter det att avtal ingåtts. Det gör systemet flexiblare och underlättar samordningen av undersökningarna med de andra rättssystemen.

I syfte att öka samordningen med de behöriga nationella myndigheterna ges i nuvarande förordning möjlighet för berörda personer eller företag att genom en motiverad skrivelse informera kommissionen innan en koncentration anmäls. Detta förfarande, kallat förhandsanmälan, ger parterna möjlighet att visa kommissionen att den föreslagna koncentrationen, även om den utmynnar i en koncentration med en gränsöverskridande dimension, påverkar konkurrensen på ett EU-lands marknad. Om det EU-land som avses i den motiverade skrivelsen inte inom femton arbetsdagar efter mottagandet av skrivelsen invänder mot att hänskjuta ärendet har kommissionen tjugofem arbetsdagar på sig räknat från mottagandet av den motiverade skrivelsen för att hänskjuta hela eller delar av ärendet till detta EU-lands behöriga myndigheter för tillämpning av detta lands nationella konkurrenslagstiftning.

Samma förfarande tillämpas när en person eller ett företag önskar uppmärksamma kommissionen på de gränsöverskridande effekter som en koncentration utan EU-dimension kan få på europeisk nivå.

Inledande av förfarandet: kommissionen

Efter att kommissionen mottagit anmälan förfogar den över flera beslutsbefogenheter för att inleda förfarandet, genomföra inspektioner och ålägga böter. Först fattar den beslut om:

 • den anmälda koncentrationen omfattas av den aktuella förordningen;
 • koncentrationen är förenlig med den gemensamma marknaden;
 • koncentrationen ger upphov till allvarliga tvivel när det gäller dess förenlighet.

En koncentration med EU-dimension kan i princip inte genomföras innan den anmälts eller under tre veckor efter att den anmälts. Om emellertid en koncentration redan har genomförts och förklarats vara oförenlig med den gemensamma marknaden kan kommissionen beordra de berörda företagen att upplösa koncentrationen eller återställa situationen sådan den var innan koncentrationen genomfördes.

Kommissionen kan också införa tillfälliga åtgärder när den konstaterar att en anmäld koncentration, även om den omfattas av nuvarande förordning, inte ger upphov till allvarliga tvivel vad gäller förenligheten med den gemensamma marknaden eller när en enkel ändring räcker för att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden.

För att säkerställa att förordningen iakttas har kommissionen befogenhet att besluta om följande påföljder:

 • böter: kommissionen kan ålägga böter som inte överstiger 1 % av ett företags totala omsättning när det uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller inte lämnar uppgifter inom de fastställda tidsfristerna. Kommissionen kan också ålägga böter om en försegling som gjorts vid en inspektion bryts. Kommissionen kan ålägga böter på högst 10 % av ett företags totala omsättning när det uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anmäla en koncentration innan den genomförs eller genomför en koncentration som bryter mot bestämmelserna i förordningen eller underlåter att följa ett kommissionsbeslut.
 • viten: kommissionen kan ålägga viten på högst 5 % av ett företags totala dagliga genomsnittliga omsättning per försenad arbetsdag i förhållande till det datum som kommissionen fastställt i sitt beslut om begäran om upplysningar, beordran om inspektion eller annat beslut.

Innan kommissionen fattar beslut om att en koncentration är förenlig eller oförenlig med den gemensamma marknaden eller om att fastställa böter, måste den samråda med en rådgivande kommitté med representanter för EU-länderna. EU-domstolen kan upphäva, sätta ned eller höja ålagda böter eller viten.

Hänskjutanden: kommissionen och de behöriga myndigheterna i EU-staterna

För att säkerställa att en behörig myndighet är den som är bäst lämpad att undersöka en viss koncentration har förfarandet för hänskjutanden till de behöriga EU-länderna förenklats.

Före förordning (EG) nr 139/2004 användes kriterierna omsättning och typ 3+ (dvs. EU:s exklusiva behörighet när alla EU-länderna eller minst tre av dem begär ett förhandsavgörande) för att identifiera koncentrationer med gränsöverskridande effekt. Eftersom dessa två kriterier visade sig vara otillräckliga, infördes i den nya förordningen ett nytt kriterium för hänskjutande till de behöriga myndigheterna i EU-länderna.

Ett EU-land kan, inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av kopian på anmälan, på eget initiativ eller på uppmaning från kommissionen, förklara att en koncentration påtagligt hämmar konkurrensen på landets inhemska marknad. Marknaden för varorna eller tjänsterna i fråga ska uppvisa alla kännetecken på en avgränsad marknad, men som inte utgör en väsentlig del av den gemensamma marknaden. Kommissionen förfogar över en tidsfrist på 65 arbetsdagar räknat från anmälan av koncentrationen för att själv behandla ärendet med stöd av denna förordning eller hänskjuta hela eller delar av ärendet till det berörda EU-landets behöriga myndigheter (om inget beslut fattas antas ärendet ha hänskjutits till det berörda EU-landet).

Tvärtom är det möjligt att ett medlemsland begär att kommissionen ska undersöka hela koncentrationen som trots att den saknar EU-dimension hindrar handeln mellan EU-länderna och hotar att påtagligt hämma konkurrensen på territoriet för den eller de EU-länder som lämnat begäran. Kommissionen informerar i sin tur medlemsstaternas behöriga myndigheter och de berörda företagen och ger en tidsfrist på femton arbetsdagar för att övriga EU-länder ska kunna lämna sitt samtycke till den ursprungliga begäran. Slutligen gäller att om kommissionen inom en tidsfrist på tio arbetsdagar inte har fattat beslut om hänskjutande, anses den ha fattat ett beslut i enlighet med begäran.

Förordning (EG) nr 139/2004, som är tillämplig från den 1 maj 2004, upphävde förordningen (EEG) nr 4060/89.

I juli 2014 utfärdade kommissionen en vitbok med en överblick över hur förordning (EG) nr 139/2004 fungerade. Den blev föremål för offentligt samråd och kommer sannolikt att leda fram till lagstiftningsförslag under 2015.

Vidare information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 139/2004

1.5.2004

-

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1-22

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004. (2013/C 366/04) (Europeiska unionens officiella tidning C 366, 14.12.2013, s. 5-9)

Rättelse av kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Europeiska unionens officiella tidning 15.1.2014, s. 6)

I detta tillkännagivande från kommissionen föreskrivs en utökning av det förenklade förfarandet för att granska koncentrationer som i regel inte sannolikt ger upphov till konkurrensproblem. Anmälningsformen är kortare och många fall av detta slag godkänns utan någon marknadsutredning. Utökningen av det förenkla förfarandet gäller fall av:

 • horisontell överlappning (där de samgående parterna är konkurrenter): koncentrationer under en sammanlagd marknadsandel på 20 % (d.v.s. den sammanlagda försäljningen för de två företagen som är inblandade i koncentrationen),
 • vertikalt anknutna marknader (där ett företag säljer en insatsvara till en marknad där det andra företaget är aktivet, såsom t.ex. en koncentration mellan en motorleverantör och en biltillverkare): koncentrationer under en sammanlagd marknadsandel på 30 % kontrolleras enligt det förenklade förfarandet (istället för under 25 % som gällde tidigare).

20.05.2014

Top