Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

1) SYFTE

Att på vissa villkor tillåta statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

2) RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande "Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter" (Tillkännagivande till medlemsstaterna med förslag till lämpliga åtgärder) (Text av betydelse för EES) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 288 av den 9 oktober 1999].

3) SAMMANFATTNING

Bakgrund

1.Eftersom mycket förändrades när den inre marknaden fullbordades, den gemensamma valutan infördes och handelsutbytet ökade inom gemenskapen ska riktlinjerna ersätta kommissionens riktlinjer från 1994 för att tillåta statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter på vissa villkor.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna bygger på artikel 87.3 c i EG-fördraget, enligt vilken statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden om stödet avser att "underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner". Riktlinjerna tillämpas på alla företag i svårigheter, även små och medelstora företag, och på alla sektorer - även jordbrukssektorn.

Definitioner: företag i svårigheter, undsättning och omstruktureringsstöd

Riktlinjerna omfattar medlemsstaternas stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter. Ett företag i svårigheter är ett företag vars egna finansiella medel, utan ingripanden från de offentliga myndigheterna, med största sannolikhet leder till konkurs på kort eller medellång sikt. Som företag i svårigheter anses även

 • bolag med begränsat personligt ansvar, när över hälften av det tecknade kapitalet har förlorats och mer än en fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna,
 • bolag med obegränsat personligt ansvar, när över hälften av det egna kapitalet har förlorats och mer än en fjärdedel av detta kapital förlorats under de senaste tolv månaderna,
 • alla bolag, oavsett bolagsform, som enligt nationell lagstiftning är insolventa.

Nybildade bolag och sådana som ingår i konsortier har i princip inte rätt till stödet.

Även om undsättning är en annan sak än omstrukturering är de två olika delar av samma process. Stöd till undsättning ska göra det möjligt att upprätthålla driften i ett företag i svårigheter under en övergångsperiod, för att få tid att utarbeta en plan för omstrukturering eller likvidation. Omstruktureringsstöd bygger däremot på en realistisk och enhetlig plan som ska återställa den långsiktiga lönsamheten i företaget.

Allmänna villkor för beviljande av stöd

Undsättningsstöd beviljas endast i undantagsfall och under högst sex månader. Undsättning som bara upprätthåller samma situation kan inte tillåtas. Enligt de allmänna villkoren ska undsättningsstöd

 • utgöra lånegarantier eller lån,
 • återbetalas inom ett år från den sista låneutbetalningen,
 • vara motiverade och inte ha några allvarliga negativa effekter på marknaden i övriga medlemsstater,
 • beviljas på villkor att det stödmottagande företaget inom sex månader från anmälan lägger fram en omstrukturerings- eller likvidationsplan eller ett bevis på att lånet helt och hållet återbetalats,
 • begränsas till vad som är nödvändigt för att upprätthålla driften av företaget under den tillåtna tiden.

Eftersom omstruktureringsstöden kan snedvrida konkurrensen får de bara lämnas en enda gång. Omstruktureringsstöd kräver att

 • företaget ska vara stödberättigat och anses befinna sig i svårigheter,
 • en omstruktureringsplan utarbetas och genomförs,
 • åtgärder vidtas för att mildra stödets negativa följder för konkurrenterna,
 • stödbeloppet och stödnivån begränsas till vad som är absolut nödvändigt,
 • kommissionen får fastställa andra särskilda villkor och skyldigheter,
 • omstruktureringsplanen ska genomföras i sin helhet,
 • kommissionen måste kunna följa upp stödet genom regelbundna och detaljerade rapporter från medlemsstaterna.

Anmälningsförfarande

Alla stödsystem som uppfyller villkoren i meddelandet eller minimiregeln ska anmälas på ett standardformulär.

Av anmälan måste det även framgå att stödet lett till ytterligare forskningsinsatser i företaget, som utan stödet inte skulle ägt rum eller varit mindre omfattande.

De aktuella riktlinjerna upphör att gälla den 9 oktober 2004 och de nya riktlinjerna antas av kommissionen.

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Meddelande från kommissionen - Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter [Europeiska unionens officiella tidning C av den 1 oktober 2004].

Senast ändrat den 08.07.2005

Top