Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beviljande av undantag för vissa vertikala avtal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Beviljande av undantag för vissa vertikala avtal

1) SYFTE

Att ge kommissionen befogenhet att genom förordning bevilja undantag för vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden av vertikal karaktär.

2) RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 (f.d. artikel 85.3 i EG-fördraget) på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning 36 av den 6.3.1965].

Ändrad genom följande rättsakter:

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 1 av den 4.1.2003].

Rådets förordning (EG) nr 1215/1999 av den 10 juni 1999 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 148 av den 15.6.1999].

3) SAMMANFATTNING

Bakgrund

Inom ramen för artikel 81.3 i EG-fördraget och med hänsyn till tillämpningsbestämmelserna för konkurrenslagstiftningen, dels förordning nr 17/1962 och dels förordning nr 1/2003, får kommissionen i enlighet med förordning nr 19/65/EEG genom förordning undanta vissa grupper av avtal mellan två företag om ensamrätt till återförsäljning. Förordning nr 19/65/EEG får varken tillämpas på avtal mellan fler än två företag eller på ensamåterförsäljaravtal, avtal om leverans eller köp av tjänster eller varor för bearbetning.

Under årens lopp har det visat sig att inriktningen i förordning nr 19/65/EEG inte var tillräckligt flexibel vad gäller den ekonomiska utvecklingen och aktuell distributionsteknik. Genom förordning (EG) nr 1215/1999 utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta vertikala avtal.

Tillämpningsområde

Kommissionen får genom förordning undanta vissa grupper av vertikala avtal eller samordnade förfaranden som:

  • Avtal mellan två eller flera företag om villkoren för köp, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster.
  • Avtal mellan två företag som innebär begränsningar vid köp eller nyttjande av immateriella rättigheter eller know-how.

Villkor för tillämpning av undantagsförordningarna

De undantagsförordningar som kommissionen utarbetar måste uppfylla en rad villkor. De ska

  • innehålla uppgifter om vilka grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som de är tillämpliga på och de begränsningar, klausuler och andra villkor som dessa får innehålla
  • gälla för en begränsad tid. De kan dock ändras eller upphävas
  • ha retroaktiv verkan för att kunna tillämpas på avtal som vid förordningens ikraftträdande uppfyller villkoren för undantag.

De förordningar som uppfyller villkoren ovan ska antas enligt följande förfarande:

  • Utkastet till förordning ska offentliggöras så att alla berörda personer och organisationer bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till kommissionen.
  • Kommissionen ska samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor innan ett förslag offentliggörs och innan förordningen utfärdas.

I förordning 1/2003 fastställs att man skall gå från ett centraliserat system med förhandsanmälan till ett system med direkt tillämplighet för undantag och därför har nationella myndigheter och domstolar uppmanats att se till att konkurrensreglerna iakttas i samband med genomförandet av konkurrensrätten.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Förordning 19/65/EEG

26 mars 1965

-

Förordning (EG) nr 1215/1999

18 juni 1999

-

Förordning (EG) nr 1/2003

25 januari 2003

1 maj 2004

Senast ändrat den 21.02.2007

Top