Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurrens: undantag för vissa avtal mellan konkurrerande företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurrens: undantag för vissa avtal mellan konkurrerande företag

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EEG) 2821/71 om tillämpning av EU-fördraget på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Europeiska kommissionen kan i enskilda ärenden bevilja undantag för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller villkoren i artikel 81.3 i Romfördraget (nuvarande artikel artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
 • Kommissionen får även genom förordning bevilja gruppundantag.
 • Enligt denna förordning får kommissionen undanta vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden genom att bevilja gruppundantag.

Tillämpningsområde

Enligt förordningen får kommissionen genom förordning tillämpa artikel tillämpa artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden som gäller följande:

 • Forskning och utveckling av produkter eller metoder samt utnyttjande av resultaten, däri inbegripet bestämmelser om rättigheter som åtnjuter industriellt rättskydd och hemligt tekniskt kunnande,
 • Specialisering, inklusive avtal som är nödvändiga för att möjliggöra specialiseringen.

Villkoren för undantagsförordningarna

De undantagsförordningar som kommissionen utarbetar måste uppfylla en rad villkor. De ska

 • Innehålla uppgifter om vilka grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som de är tillämpliga på och de begränsningar, klausuler och andra villkor som dessa får innehålla,
 • gälla för en begränsad tid. De kan dock ändras eller upphävas,
 • ha retroaktiv verkan för avtal som, då de trädde i kraft, skulle kunna ha omfattats av ett beslut med retroaktiv verkan enligt artikel 6 i förordning nr 17 (EEG), som ersattes av rådets förordning (EG) nr 1/2003.

De förordningar som uppfyller villkoren ovan ska antas enligt följande förfarande:

 • Utkastet till förordning ska offentliggöras så att alla berörda personer och organisationer bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till kommissionen,
 • Kommissionen ska samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor innan ett förslag offentliggörs och innan förordningen utfärdas,
 • Om kommissionen - på eget initiativ eller på begäran av ett EU-land eller en fysisk eller juridisk person - konstaterar att avtal, beslut eller samordnade åtgärder som omfattas av en förordning utfärdad enligt ovan ändå har vissa konsekvenser som är oförenliga med villkoren i artikel 101.3, kan kommissionen besluta att förordningen inte får tillämpas.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 18 januari 1972. Om ett nytt land blir medlem tillämpas förordningen från tidpunkten för landets anslutning till EU.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden (EGT L 285, 29.12.1971, s. 46–48)

Fortlöpande ändringar av förordning (EEG) nr 2821/71 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1–25). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.01.2016

Top