Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stöd till små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stöd till små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) spelar en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och de bidrar till social stabilitet och dynamisk ekonomi. Deras begränsade resurser kan emellertid hämma deras utveckling. Syftet med den aktuella förordningen är att underlätta de små och medelstora företagens ekonomiska utveckling genom att undanta statligt stöd till dessa från kravet på förhandsanmälan.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Enligt förordning (EG) nr 994/98 får Europeiska kommissionen undanta vissa slag av statligt stöd från kravet på förhandsanmälan. Den nya förordningen bekräftar de små och medelstora företagens roll för att skapa arbetstillfällen och dynamisk ekonomi i Europa genom att undanta dem från kravet på förhandsanmälan vid beviljandet av statligt stöd.

Kommissionen har tagit hänsyn till att små och medelstora företag kan ha svårt att få tillgång till ny teknik och tekniköverföring och därför ändrat förordning (EG) nr 70/2001 genom förordning (EG) 364/2004. Ändringen innebär att man kan tillåta högre tak för undantagen för stöd till de små och medelstora företagens forskning och utveckling. När det gäller stora företag kommer gemenskapsramarna för statligt stöd till FoU att tillämpas även fortsättningsvis.

För definitionen av små och medelstora företag hänvisar förordningen till kommissionens rekommendation av den 3 maj 2003.

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller stöd från en medlemsstat till små och medelstora företag, med förbehåll för tillämpningen av särskilda regler i förordningar och direktiv om statligt stöd inom vissa sektorer, såsom de gällande reglerna för varvssektorn. Förordningen är inte heller tillämplig inom kolbrytnings-, jordbruks- samt fiske- och/eller vattenbrukssektorn.

När det gäller jordbruket omfattas de små och medelstora företag som är verksamma inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter av förordningen. De små och medelstora företag som är verksamma inom den primära jordbruksproduktionen omfattas av förordning (EG) nr 1857/2006.

Stöd till investeringar

De små och medelstora företagen kan beviljas investeringsstöd om investeringen görs enligt följande alternativ:

 • I ett område som inte är berättigat till regionalstöd enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget. Stödnivån får inte överstiga 15 % för småföretag och 7,5 % för medelstora företag.
 • I ett område som är berättigat till regionalstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. Om den totala nettostödnivån inte överstiger 30 %, får stödnivån överstiga taket för regionalt investeringsstöd som fastställs i den regionalstödskarta som kommissionen godkänt med maximalt 10 %.
 • I ett område som är berättigat till regionalstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. Om den totala nettostödnivån inte överstiger 75 %, får stödnivån överstiga taket för regionalt investeringsstöd som fastställs i den regionalstödskarta som kommissionen godkänt med maximalt 15 %.

Av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål framgår vilka regioner som berörs av artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget.

Stödnivån beräknas antingen som en procentandel av investeringens stödberättigande kostnader eller som en procentandel av lönekostnaden för de arbetstillfällen som skapas. Nivån kan ökas om stödet beviljas på villkor att investeringen stannar kvar i stödmottagarregionen under minst fem år och att stödmottagarens bidrag till finansieringen av investeringen uppgår till minst 25 procent.

Stöd till konsulttjänster och annan tjänsteverksamhet

De små och medelstora företagen kan inom ramen för den aktuella förordningen beviljas stöd till högst 50 % av kostnaderna för konsulttjänster och andra tjänster (tjänsterna får varken vara av fortlöpande eller periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter) och verksamheter (deltagande i mässor och utställningar).

Stöd till forskning och utveckling

Stöd till FoU som uppfyller kraven är, på vissa villkor, undantagna från anmälningskravet under förutsättning att stödnivån, beräknad på de stödberättigande kostnaderna för projektet, inte överstiger

 • 100 % för grundforskning,
 • 60 % (högst 75 % om särskilda villkor föreligger) för industriell forskning, och
 • 35 % (högst 50 % om särskilda villkor föreligger) för forskning innan varan introduceras på marknaden.

Begreppen grundforskning, industriell forskning och forskning innan varan introduceras på marknaden definieras i gemenskapsramarna för statligt stöd till FoU.

Stödbeloppet, som bland annat kan gälla kostnader för personal och kostnader för instrument och utrustning, får ökas med 10 % om särskilda villkor föreligger.

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier för att förbereda industriell forskning eller utvecklingsverksamhet innan varan introduceras på marknaden skall undantas från anmälningskravet om bruttostödnivån, beräknad på grundval av kostnaderna för studien, inte överstiger 75 %.

Stöd för patentkostnader

Stöd för kostnader för att erhålla patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd och för att få dessa godkända skall undantas från anmälningskravet upp till samma belopp som skulle ha varit berättigat som FoU-stöd för de forskningsaktiviteter som först ledde till de rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd.

Ytterligare villkor för beviljande av undantag från anmälningsplikten

Enligt förordningen beviljas inte undantag för statliga stöd om

 • de totala stödberättigande kostnaderna överstiger 25 miljoner euro för investeringsstöd eller stöd till konsulttjänster, FoU, tekniska genomförbarhetsstudier och patentkostnader,
 • det totala bruttostödbeloppet överstiger 15 miljoner euro för investeringsstöd och stöd till konsulttjänster,
 • det totala bruttostödbeloppet överstiger 15 miljoner euro för stöd till FoU, tekniska genomförbarhetsstudier och patentkostnader, eller
 • de totala stödberättigande kostnaderna överstiger 40 miljoner euro och det totala bruttostödbeloppet överskrider 10 miljoner euro för Eureka-projekt.

De stöd som beviljats undantag får inte kumuleras med något annat statligt stöd, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i förordningen. I de tillåtna procentsatserna ingår för övrigt alla statliga stöd och eventuella gemenskapsstöd. Alla stöd som överskrider de angivna taken eller beloppen måste anmälas till kommissionen.

För att beviljas undantag ska de berörda företagen ansöka om detta hos den aktuella medlemsstaten innan arbetet börjar.

Insyn och kontroll

För att se till att kontrollen och insynen är tillräcklig uppmanar kommissionen medlemsstaterna att

 • inom tjugo arbetsdagar överlämna en sammanfattande redogörelse för stödordningen (bilaga II),
 • föra detaljerade register över de stödordningar som undantas enligt förordningen, och
 • sammanställa en årlig rapport om tillämpningen av förordningen (bilaga III).190.

Anmälningar om stöd till FoU som inte avgjorts den 19 mars 2004 skall bedömas i enlighet med gemenskapsramarna för statligt stöd till FoU, medan övriga anmälningar som inte avgjorts skall bedömas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Giltighetstid

Giltighetstiden för förordning (EG) nr 70/2001 förlängdes först till och med den 31 december 2007 genom förordning (EG) nr 1040/2006, och därefter ytterligare en gång till och med den 30 juni 2008 genom förordning (EG) nr 1976/2006.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 70/2001

2.02.2001-30.06.2008

-

EUT L 10, 13.1.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 364/2004

19.3.2004

-

EUT L 63, 28.2.2004

Förodning (EG) nr 1040/2006

28.07.2006

-

EUT L 187, 8.07.2006

Förodning (EG) nr 1976/2006

24.12.2006

-

EUT L 368, 23.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 [Euopeiska unionens officiella tidning L 358, 16.12.2006].

Senast ändrat den 26.06.2007

Top