Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden

Detta meddelande har formen av en handlingsplan och omfattar olika åtgärder och initiativ som kommissionen planerar att vidta för att intensifiera kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. Meddelandet är en uppföljning till kommissionens grönbok från oktober 1998, som blev startskottet för ett offentligt samråd i ämnet.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 30 november 2000 om uppföljningen av grönboken "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden" [KOM(2000) 789 slutlig - Ej offentliggjort i EGT].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning har i dag utvecklats till en företeelse med internationell utbredning som får betydande ekonomiska och sociala konsekvenser och i hög grad påverkar både den inre marknadens möjligheter att fungera väl och konsumentskyddet, i synnerhet när det gäller folkhälsan och den allmänna säkerheten. Den rådande situationen medför att handelsströmmarna ändras och konkurrensen snedvrids. Detta leder till att näringslivet får minskat förtroende för den inre marknaden vilket i förlängningen innebär att investeringarna minskar.

Enligt vissa uppskattningar står handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor för mellan fem och sju procent av världshandeln, vilket motsvarar en förlust av sammanlagt 200 000 lagliga arbetstillfällen per år. Dessutom anser man att de internationellt verksamma EU-företagen förlorar mellan 400 och 800 miljoner euro på den inre marknaden och 2 000 miljoner euro utanför EU. IT-branschen är särskilt hårt drabbad.

Reaktionerna på grönboken

Reaktionerna på grönboken bekräftade att problemet verkligen är omfattande och att det undergräver möjligheterna för den inre marknaden att fungera som det är tänkt. Berörda parter pekade på olika faktorer som bidrar till den rådande situationen, bland annat skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om sanktioner och andra åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter. Därför efterlyser berörda parter, inbegripet medlemsstaterna, insatser på EU-nivå mot problemet. Reaktionerna på grönboken visade också att det råder bred enighet om att det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna måste bli bättre. Kommissionen har understrukit att den visserligen bör spela en framträdande roll på området, men att det viktigaste är att innehavarna av immateriella rättigheter själva aktivt tar till vara sina intressen.

Handlingsplanen

Detta meddelande innehåller en handlingsplan som omfattar

 • omedelbara insatser, som kommissionen snarast avser att lägga fram förslag om,
 • åtgärder som planeras av kommissionen på medellång sikt, och
 • andra initiativ där både offentlig och privat sektor deltar.

Dessa åtgärder bör ingå i de övergripande initiativen inom området rättsliga och inrikes frågor.

Omedelbara insatser

De omedelbara insatserna omfattar följande:

 • Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till direktiv i syfte att stärka skyddet för den immateriella äganderätten och för att fastställa de allmänna förutsättningarna för informationsutbyte. Detta initiativ syftar till att harmonisera medlemsstaternas lagar och andra förordningar inom detta område. Åtgärderna ska uteslutande avse sådana förbättringar som kompletterar TRIPS-avtalet.
 • Kommissionen kommer att på grundval av befintliga program utveckla åtgärder för utbildning av tjänstemän inom kontrollorganen, även i kandidatländerna, och insatser för att informera allmänheten och öka dess medvetenhet.
 • Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning i förhandlingarna med kandidatländerna.
 • Kommissionen kommer att låta inleda en undersökning för att fastställa lämpliga metoder för insamling, analys och jämförelse av data.
 • Kommissionen kommer att i sin organisation inrätta en kontaktpunkt med ansvar för kontakterna mellan de olika interna avdelningarna i frågor som rör varumärkesförfalskning och pirattillverkning Detta lär också förenkla omvärldens kontakter med kommissionen.

Insatser på medellång sikt

På medellång sikt kommer kommissionen att undersöka

 • om det är lämpligt att skapa kompletterande former för administrativt samarbete i syfte att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning, främst mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna men också mellan dessa och kommissionen.
 • behovet av lägga fram förslag om att harmonisera miniminivåerna för brottspåföljder, om att utöka Europols behörighet till att omfatta kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning och om att på lämpligt sätt - exempelvis via en webbplats - erbjuda tillgång till nationella domstolars avgöranden i mål på området.

Andra initiativ:

Kommissionen lämnar rekommendationer bland annat om hur befintliga informationssystem kan utnyttjas på ett bättre sätt och om hur samarbetet och informationsutbytet mellan den privata sektorn och de offentliga myndigheterna kan stärkas. Det rör sig bl.a. om följande:

 • Samarbetet mellan den privata sektorn och de offentliga myndigheterna bör förbättras, exempelvis genom att man ser till att de befintliga databaserna blir kompatibla och därigenom kan utnyttjas bättre.
 • Det rättsliga samarbetet i Europa bör förbättras inom ramen för de instrument på EU-nivå som redan finns eller är under utveckling.
 • De möjligheter som uppkommer i form av gemenskapens särskilda program inom det femte ramprogrammet (1998-2002) bör utnyttjas för utveckling av ny teknik och nya tekniska anordningar.

ANKNYTANDE AKTER

Meddelande av den 11 oktober 2005 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om hur tullen bör bemöta den senaste utvecklingen inom varumärkesförfalskning och pirattillverkning [KOM(2005) 479 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]. I detta meddelande föreslås ett antal åtgärder för att stärka EU:s skydd mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning inom tullområdet. Dessa åtgärder omfattar huvudsakligen förbättrad lagstiftning, stärkt partnerskap mellan tull och ekonomiska aktörer samt ett utökat internationellt samarbete.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter [EUT L 195, 2.6.2004]. Detta direktiv syftar till att upprätta lika villkor för tillämpningen av immaterialrätten i medlemsländerna genom att anpassa tillämpningsföreskrifterna inom hela EU. Genom direktivet harmoniseras också medlemsstaternas lagstiftning för att garantera samma skydd av immateriella rättigheter på hela den inre marknaden.

Senast ändrat den 08.05.2006

Top