Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inrättande av gemenskapspatenträtten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Inrättande av gemenskapspatenträtten

När det gäller skapandet av gemenskapspatent kommer man under ledning av Europeiska gemenskapens domstol att inrätta en gemenskapspatentsrätt som är avsedd att komplettera skyddet av patent inom unionen. Inrättandet av domstolen kommer att ha fördelen att centralisera tvisterna och därmed möjliggöra en effektiv tvistlösning när det gäller förfalskning av gemenskapspatent och deras giltighet. De domar som rätten avkunnar kommer att ha effekt inom hela Europeiska unionen, vilket gör det möjligt att undvika de missförstånd som kan uppstå när olika nationella domstolar ska fälla avgöranden.

FÖRSLAG

Förslag till rådets beslut om att ge domstolen behörighet att avgöra tvister som rör gemenskapspatent och förslag till rådets beslut om inrättandet av gemenskapspatenträtten och om de överklaganden som gjorts till förstainstansrätten.

SAMMANFATTNING

Förslag om domstolens behörighet

Det första förslaget som kommissionen lade fram syftar till att ge domstolen exklusiv behörighet att avgöra tvister om gemenskapspatent.

Enligt detta förslag är domstolen behörig när det gäller följande:

  • Tvister om förfalskning av gemenskapspatent och deras giltighet.
  • Tvister om användning av ett patent efter offentliggörandet av ett gemenskapspatent eller en rätt grundad på en tidigare användning av patentet.
  • Interimistiska åtgärder och säkrandet av bevis på det område som omfattas av behörigheten.
  • Skadestånd i de situationer som åsyftas ovan.
  • Viten i händelse av dom eller beslut.

Eftersom gemenskapspatenträtten kommer att inrättas först efter en övergångsperiod (senast 2010), innehåller förslaget övergångsbestämmelser enligt vilka de nationella domstolarna förblir behöriga under denna period. Därför påverkas inte de tvister som nationella domstolarna redan har tagit upp under övergångsperioden av det faktum av att domstolen får behörighet.

Förslag om inrättandet av en gemenskapspatenträtt

I det andra förslaget inrättas gemenskapspatenträtten under domstolens ledning. Domstolens behörighet grundas på rådets beslut, se förslag ovan. Gemenskapsrätten får behörighet att avgöra tvister när det gäller gemenskapspatent. Domstolen är således behörig i första instans på de områden som anges i detta beslut (se ovan).

Det föreslås att domstolen ska bestå av sju domare som ska utses för en period på sex år. Domarna ska välja bland de kandidater som nominerats av medlemsstaterna. De utses av rådet på grundval av sin juridiska kompetens inom patenträtten efter samråd med en rådgivande kommitté. De domare som utsetts på detta sätt ska bland sig för tre år välja domstolens ordförande, som kan bli omvald.

Domstolen sammanträder i avdelningar med tre domare. I vissa fall kan den sammanträda i utvidgad avdelning eller med ensamdomare.

Domstolen kan förordna om interimistiska åtgärder innan den vidtar någon åtgärd i sak.

Procedurspråket är i allmänhet det officiella språket i den medlemsstat där svaranden har sin hemvist.

Ett överklagande av ett domstolsbeslut kan ske hos förstainstansrätten inom två månader efter delgivning. Det föreslås att en särskild avdelning inom förstainstansrätten inrättas för att avgöra överklaganden som rör gemenskapspatenträttens beslut. Överklagandet kan beröra formfrågor (t.ex. oegentligheter i förfarandet) eller sakfrågor (t.ex. omvärdering av fakta eller bevis).

Det bör noteras att inrättandet av denna gemenskapsdomstol innebär en djupgående förändring, eftersom domstolen då kommer att få behörighet att fälla avgöranden i tvister mellan privatpersoner. Hittills har dock domstolen inte handlagt denna typ av tvister inom ramen för tolkningsfrågor.

Hänvisningar och förfaranden

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2003) 827

-

Samarbete CNS/2003/0326

KOM(2003) 828

-

Samarbete CNS/2003/0324

Senast ändrat den 06.12.2007

Top