Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för elektroniska betaltjänster mot piratverksamhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd för elektroniska betaltjänster mot piratverksamhet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång – direktiv 98/84/EG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med detta direktiv är rättsligt skydd för tjänster som bygger på villkorad tillgång (d.v.s. tillgång i utbyte mot ett abonnemang).

Med direktivet vill man skydda elektroniska betaltjänster mot piratverksamhet.

Direktivet förbjuder alla kommersiella verksamheter som inbegriper tillverkning, distribution eller marknadsföring av smartkort (plastkort med inbyggda mikroprocessorer eller mikrochip) och andra enheter som gör det möjligt att kringgå skyddad tillgång till betaltjänster för TV, radio och Internet.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet omfattar alla tjänster som tillhandahålls baserat på villkorad tillgång, till exempel tjänster med betal-TV och betalradio, video- och ljudtjänster på beställning, elektroniska publikationer och ett stort antal tjänster online som görs tillgängliga för allmänheten på abonnemangs- eller beställningsbasis.

Olagliga verksamheter

Varje EU-land ska införa lagar för att förbjuda:

Produktion, import, försäljning, uthyrning eller innehav i kommersiellt vinstsyfte av olaglig utrustning eller programvara som möjliggör obehörig tillgång till en skyddad tjänst.

Installation, service eller utbyte av olaglig utrustning i kommersiellt vinstsyfte.

Annonsering som främjar olaglig utrustning eller programvara.

Straff och rättelse

Varje EU-land ska se till att lagstifta om åtgärder

för att införa påföljder som är verkningsfulla, avskräckande och proportionerliga mot det olagliga uppträdandets potentiella påverkan,

för att säkerställa att tjänsteleverantörer som drabbas negativt av olagligt uppträdande kan vända sig till domstol för att begära skadestånd och ett föreläggande, och i lämpliga fall ansöka om beslagtagande av olaglig utrustning.

Principer som gäller den inre marknaden

EU-länderna får inte begränsa:

Tillhandahållandet av skyddade eller tillhörande tjänster som har sitt ursprung i andra EU-länder.

Den fria rörligheten för enheter med villkorad tillgång, utom de enheter som betecknats som olagliga i direktivet (d.v.s. all utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för att ge tillgång till en skyddad tjänst i begriplig form utan tillstånd från tjänsteleverantören).

Europarådets konvention

År 2015 godkände Europeiska unionens råd, på EU:s vägnar, Europarådets konvention om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång, som trädde i kraft 2003. Att EU skrivit under konventionen kommer sannolikt att uppmuntra andra medlemmar i Europarådet att ratificera den. Det skulle göra att regler som liknar de i direktiv 98/84/EG börjar tillämpas även utanför EU:s gränser, och det kan i sin tur leda till att en lag om tjänster som bygger på villkorad tillgång kan bli tillämplig på hela den europeiska kontinenten.

BAKGRUND

Rättsligt skydd för tjänster med villkorad tillgång

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (EGT L 320, 28.11.1998, s. 54–57)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2014/243/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång. (EUT L 128, 30.4.2014, s. 61)

Rådets beslut (EU) 2015/1293 av den 20 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (EUT L 199, 29.7.2015, s. 3–5)

Kommissionens Rapport till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Andra rapporten om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (KOM(2008) 593 slutlig, 30.9.2008)

Om det rättsliga skyddet för elektroniska betaltjänster - Kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (KOM(2003) 198 slutlig, 24.4.2003)

Senast ändrat 26.10.2015

Top