Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillämpning av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tillämpning av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd

Kommissionen är bemyndigad att genom förordningar fastställa att vissa slag av stöd är förenliga med den gemensamma marknaden. Dessa stöd är undantagna från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 87 (f.d. artikel 92) och 88 (f.d. artikel 93) i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd.

SAMMANFATTNING

Kommissionen kan genom förordningar förklara att vissa slag av stöd är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tidigare artikel 88.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). Detta gäller

 • stöd till förmån för små och medelstora företag, forskning och utveckling, miljöskydd, sysselsättning och yrkesutbildning;
 • stöd i enlighet med den karta som kommissionen har godkänt för varje land i Europeiska unionen (EU) för att bevilja regionalstöd.

I dessa förordningar ska för varje slag av stöd anges:

 • stödets syfte;
 • kategorier av stödmottagare;
 • tröskelvärden, uttryckta antingen som stödnivå i förhållande till samtliga tillåtna kostnader eller som högsta belopp;
 • villkor för kumulation av stöd;
 • villkor för kontroll.

I förordningarna får dessutom

 • tröskelvärden fastställas, eller andra villkor för när beviljande av stöd i ett särskilt fall ska anmälas;
 • vissa sektorer undantas - stöd som undantas enligt de förordningarna ska anses vara förenligt med den gemensamma marknaden.

Kommissionen kan genom förordningar besluta att med tanke på den gemensamma marknadens utveckling och funktion vissa former av stöd inte uppfyller samtliga kriterier i artikel 107.1 i EUF-fördraget (tidigare artikel 87.1 i EG-fördraget) i fördraget och därför ska undantas från anmälningsförfarandet enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget, så länge som det stöd som beviljas ett och samma företag under en angiven period inte överskrider ett bestämt fast belopp.

När kommissionen antar förordningar ska den föreskriva detaljerade regler för EU-länderna för att säkerställa insyn och kontroll när det gäller det stöd som har undantagits från anmälningsskyldigheten. Dessa regler avser framför allt följande:

 • EU-länderna ska till kommissionen överlämna en sammanfattning av uppgifterna om dessa stödprogram eller fall av enskilt stöd så snart dessa program har börjat tillämpas;
 • medlemsländerna ska registrera och sammanställa alla uppgifter om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd;
 • medlemsländerna ska åtminstone en gång om året till kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av undantagen av vissa slag av stöd.

De förordningar som antagits har en fastställd giltighetstid. De får upphävas eller ändras om något viktigt förhållande som legat till grund för antagandet har förändrats eller om den gemensamma marknadens gradvisa utveckling eller funktion gör det nödvändigt.

När kommissionen har för avsikt att anta en förordning, ska den offentliggöra ett utkast så att alla berörda personer och organisationer ska kunna meddela kommissionen sina synpunkter inom en rimlig tid.

Innan ett utkast till förordning offentliggörs och innan en förordning antas ska kommissionen samråda med rådgivande kommittén för statligt stöd. Denna kommitté består av företrädare för EU-länderna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Vart femte år ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av förordning (EG) nr 994/98.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 994/98

15.05.1998

-

EGT L 142, 14.05.1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) [EUT L 214, 9.8.2008].

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse [EUT L 379, 28.12.2006].

Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - Utvärderingsrapport om tillämpningen av Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 87 (f.d. artikel 92) och 88 (f.d. artikel 93) i EG-fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd, i enlighet med artikel 5 i samma förordning [COM(2006) 831 slutlig - Ej offentliggjord i europeiska unionens officiella tidning]. Rapporten om införandet av gruppundantagsförordningarna för statligt stöd är överlag positiv.

Kommissionen har antagit flera gruppundantagsförordningar på grundval av förordning (EG) nr 994/98, framför allt för stöd av mindre betydelse samt stöd till små och medelstora företag, sysselsättning och yrkesutbildning.

I rapporten konstateras att användningen av undantagsförordningar varierar betydligt för olika mål (hög utnyttjandegrad för stöd till små och medelstora företag, men relativt låg för exempelvis stöd till sysselsättning), men också från ett EU-land till en annat (åtgärder har framför allt vidtagits av Italien, Storbritannien, Tyskland och Spanien).

För att få klarhet om rättsläget fortsätter vissa EU-länder likväl att anmäla stödåtgärder som skulle kunna genomföras i enlighet med en av gruppundantagsförordningarna.

På grundval av de erfarenheter som gjorts och de riktlinjer som fastställs i handlingsplanen för statligt stöd kommer kommissionen inom kort att lägga fram en allmän undantagsförordning som omfattar samtliga befintliga gruppundantagsförordningar. Den kommer också att omfatta vissa typer av miljöstöd.

Senast ändrat den 18.10.2011

Top