Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationella redovisningsstandarder (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationella redovisningsstandarder (IAS)

Genom att det blir obligatoriskt för alla EU-listade företag att förbereda sin bokföring i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS) - internationella finansiella rapporteringsstandarder (IFRS) - förbättras transparensen och jämförbarheten hos företagens redovisningar. Det här höjer i sin tur marknadseffektiviteten och sänker kostnaderna för företagens kapitalanskaffning, vilket följaktligen förbättrar konkurrenskraften och höjer tillväxten i EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

SAMMANFATTNING

Genom att det blir obligatoriskt för alla EU-listade företag att förbereda sin bokföring i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS) - internationella finansiella rapporteringsstandarder (IFRS) - förbättras transparensen och jämförbarheten hos företagens redovisningar. Det här höjer i sin tur marknadseffektiviteten och sänker kostnaderna för företagens kapitalanskaffning, vilket följaktligen förbättrar konkurrenskraften och höjer tillväxten i EU.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den kräver att alla EU-listade företag, inklusive banker och försäkringsbolag, från och med 2005 och framåt ska förbereda sina konsoliderade redovisningar i enlighet med IAS.

VIKTIGA PUNKTER

Med avseende på årsredovisningar kan EU-länderna välja mellan att bevilja eller avkräva börsnoterade företag att förbereda dem i överensstämmelse med IAS som antagits i enlighet med det förfarande som stakas ut i förordningen. De kan också besluta att utöka detta beviljande eller krav till andra företag när det gäller förberedelse av deras konsoliderade redovisningar eller deras årsredovisningar.

För att garantera lämplig politisk tillsyn etablerar förordningen en ny EU-mekanism för att bedöma IAS-standarder antagna av Londonbaserade International Accounting Standards Board (IASB), för att på juridisk väg godkänna dem för användning inom EU.

I förordningen anges det att två organ ska upprättas för att underlätta processen:

Den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor (Accounting Regulatory Committee, ARC) ledd av kommissionen och bestående av representanter för EU-länderna, beslutar om IAS-standarderna ska godkännas mot bakgrund av kommissionens förslag.

Det europeiska redovisningsrådet European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ger kommissionen stöd och kompetens vid bedömningen av de internationella redovisningsstandarderna. Kommittén består av redovisningsexperter från den privata sektorn i flera EU-länder.

Behörighetsmekanismen består av följande process i två steg:

En godkännandeprocess där ARC beslutar, mot bakgrund av ett förslag från kommissionen, om IFRS-standarderna bör antas.

En teknisk process där EFRAG tillhandahåller stöd och kunskap efter behov för att bedöma IFRS-standarderna. Denna process ska också ge kommissionen råd i frågan om den berörda IFRS-standarden bör antas eller inte.

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 stakar ut de internationella redovisningsnormerna och de tillhörande tolkningarna. Denna förordning har i sig blivit ändrad flera gånger så att den innefattar alla de standarder som presenteras av (IASB) sedan 2008, och som innehåller vissa ändringar från 2012 om konsoliderade redovisningar, partnerskap och information som ska lämnas om intressen som finns i andra organ.

En tabell på kommissionens webbplats där alla förslag till ändringar av förordning (EG) nr 1126/2008 publiceras och uppdateras regelbundet.

I juni 2015 antog Europeiska kommissionen en rapport som utvärderar resultatet av förordningen. Den fastställer övergripande att IFRS har förbättrat effektiviteten hos EU:s kapitalmarknader genom ökad transparens och jämförbarhet hos redovisningar. Några förbättringsbara områden kunde emellertid identifieras, såsom bättre samarbete mellan aktörerna i behörighetsprocessen.

NÄR GÄLLER FÖRORDNINGEN?

Från den 14 september 2002.

VIKTIGA TERMER

Internationella redovisningsstandarder: International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (SIC-IFRIC-tolkningar), följaktiga ändringar av dessa standarder och tillhörande tolkningar, framtida standarder och tillhörande tolkningar utfärdade eller antagna av International Accounting Standards Board (IASB).

SIC-IFRIC: Standing Interpretations Committee (SIC) var föregångaren till International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Se sidan med IAS-/IFRS-standarder och tolkningar på Europeiska kommissionens webbplats för mer information.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1606/2002

14.9.2002

-

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1-4

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 297/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008, S. 62-63

Ändringarna och rättelserna av förordning (EG) nr 1606/2002 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1-481).

Rapport från kommission till Europaparlamentet och rådet: Utvärdering av förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (COM(2015) 301 final, 18.6.2015).

Senast ändrat den 10.06.2015

Top