Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamt beskattningssystem: fusioner, fissioner, överföring av tillgångar, utbyte av aktier och flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemensamt beskattningssystem: fusioner, fissioner, överföring av tillgångar, utbyte av aktier och flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte

Genom förevarande direktiv införs ett gemensamt beskattningssystem för gränsöverskridande omstruktureringsåtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv gäller:

  • vid fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i två eller flera EU-länder;
  • vid flyttning av ett bolags, antingen ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening, säte från EU-land till ett annat.

Regler som gäller för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier

En fusion, fission eller partiell fission ska inte leda till beskattning av kapitalvinst, beräknad som skillnaden mellan det verkliga värdet av de tillgångar och skulder som har överförts och deras skattemässiga värde, vid själva genomförandet utan först när denna vinst verkligen realiseras.

EU-länderna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsättningar eller reserver som är helt eller delvis befriade från skatt får tas över av de fasta driftställen hos det övertagande bolaget som är belägna i den medlemsstat där det överlåtande bolaget är hemmahörande.

Tilldelning till delägarna i det överlåtande eller förvärvade bolaget av aktier eller andelar i det övertagande eller förvärvande bolaget får inte leda till någon beskattning av dessa delägares inkomst, vinst eller kapitalvinst.

Regler tillämpliga vid flyttning av sätet för ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening

Då ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening flyttar sitt säte från ett EU-land till ett annat eller blir hemmahörande i ett annat EU-land, ger flyttningen inte upphov till någon kapitalvinst för delägarna. EU-länderna kan dock beskatta den vinst som uppstår vid en senare överlåtelse av värdepapper som representerar kapitalet hos europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen.

I samma fall, ska EU-länderna vidta nödvändiga åtgärder för att, då avsättningar eller reserver gjorts enligt gällande regler av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen före flyttningen av sätet och är helt eller delvis befriade från skatt och inte härrör från fasta driftställen i utlandet, dessa avsättningar eller reserver med samma skattebefrielse kan överföras till ett fast driftställe i det europabolag eller europeiska kooperativa förening som är belägen på samma EU-lands territorium som flytten gjordes från.

Detta direktiv upphäver direktiv 90/434/EG.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/133/EG

15.12.2009

-

EUT L 310, 25.11.2009

Direktiv 2013/13/EU

1.7.2013

-

EUT L 141, 28.5.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

2012/772/EU : Kommissionens rekommendation av den 6 december 2012 om aggressiv skatteplanering (EUT L 338, 12.12.2012).

Aggressiv skatteplanering innebär att man drar nytta av teknikaliteter i ett skattesystem eller oförenligheter mellan två eller flera skattesystem i syfte att minska det skattepliktiga beloppet. Målet med rekommendationen är att uppmuntra EU-länder till att säkerställa att konventionerna som syftar till att undvika dubbel beskattning inte leder till skattebefrielse. Man ska även anta en gemensam allmän regel för att motverka missbruk och praxis som t.ex. konstlade arrangemang.

Senast ändrat den 21.04.2014

Top