Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avskaffande av dubbelbeskattning (skiljemannaförfarande)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avskaffande av dubbelbeskattning (skiljemannaförfarande)

Medlemsstaterna har ingått en konvention genom vilken ett förfarande för skiljemannaförfarande införs i syfte att undvika dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap i de olika medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Konventionen 90/436/EEG om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna har i dag ingen formell skyldighet att avskaffa dubbelbeskattningen (i de bilaterala konventionerna sägs endast att medlemsstaterna ska "bemöda sig" om att avskaffa dubbelbeskattning).

Om dubbelbeskattning sker ska det berörda företaget lägga fram ärendet för den behöriga myndigheten. Om myndigheten inte kan lösa problemet på ett tillfredsställande sätt ska den genom samarbete med myndigheterna i den andra medlemsstaten försöka avskaffa dubbelbeskattningen.

Om myndigheterna inte kan nå en överenskommelse ska de uppmana en rådgivande kommitté att avge ett yttrande om hur dubbelbeskattningen kan avskaffas.

De behöriga myndigheterna kan visserligen fatta ett beslut som avviker från kommitténs yttrande, men om de inte kan nå en överenskommelse måste de rätta sig efter detta yttrande.

Kommittén ska bestå av en ordförande, två företrädare för var och en av de behöriga myndigheterna och ett jämnt antal oberoende ledamöter.

Den 21 december 1995 slöt rådet en konvention om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Syftet med konventionen är att göra det möjligt för Österrike, Finland och Sverige att ansluta sig till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap efter att de blivit EU-medlemmar. Med avseende på förbindelserna mellan de stater som har ratificerat denna konvention träder den i kraft den första dagen i den tredje månaden efter deponeringen av det sista ratifikationstrumentet från Republiken Österrike, Republiken Finland eller Konungariket Sverige och någon stat som har ratificerat konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. För varje avtalsslutande stat som ratificerar den vid en senare tidpunkt, träder den i kraft den första dagen i den tredje månad som följer efter deponeringen av denna stats ratifikationsinstrument.

Den 25 maj 1995 antog rådet ett protokoll om ändring av konvention 90/436/EEG i syfte att förlänga den med ytterligare perioder på fem år i taget. Protokollet träder i kraft den första dagen i den tredje månad som följer efter det att ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet har deponerats av den sista avtalsslutande staten. Det ska börja tillämpas den 1 januari 2000.

Sedan 2000 gäller för övrigt inte längre skiljedomskonventionen då alla medlemsstater ännu inte har ratificerat protokollet om förlängning av denna konvention. För närvarande kan företagen följaktligen endast stödja sig på bestämmelserna om tvistlösning i konventionerna om dubbelbeskattning som, i motsats till skiljedomskonventionen, inte föreskriver någon skyldighet att avskaffa dubbelbeskattningen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Konvention 90/436/EEG

1.1.1995

-

EGT L 225, 20.8.1990

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet samt Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén om det arbete som utförts av det gemensamma forumet för internprissättning i EU på området förfaranden för undvikande av tvister och tvistlösning och om riktlinjer för förhandsöverenskommelser om prissättning inom EU [KOM(2007) 71 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27 juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen [C 176, 28.7.2006 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén om arbetet i det gemensamma forumet för internprissättning i EU när det gäller dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i EU [KOM(2005) 543 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala Kommittén av den 23 april 2004 om arbetet i det gemensamma forumet för internprissättning i EU på företagsbeskattningsområdet från oktober 2002 till december 2003 och om ett förslag till en uppförandekod för ett effektivt genomförande av skiljedomskonventionen (90/436/EEG av den 23 juli 1990) [KOM(2004) 297 - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

Kommissionen föreslår en uppförandekod för att medlemsstaternas tillämpning av skiljedomskonventionen från 1990, som syftar till att minska dubbelbeskattningen av företag vid transaktioner inom en koncern, ska bli effektivare och enhetligare. Den föreslagna uppförandekoden bygger på arbetet i det gemensamma forumet för internprissättning i EU. Kommissionen avser dels att definiera reglerna för förfarandet (bl.a. i fråga om när tidsfristen för handläggningen av begäran ska börja löpa, hur arbetet ska bedrivas i den rådgivande kommitté som medlemsstaterna ska upprätta inom två år om det inte finns någon överenskommelse om att undanröja dubbelbeskattning samt hur reglerna för tillfälligt uppskov med skatteuppbörd medan tvisten slits ska tillämpas), dels rekommenderar kommissionen medlemsstaterna att tillämpa reglerna på de bestämmelser om tvistlösning som ingår i deras bilaterala konventioner om dubbelbeskattning.

Senast ändrat den 02.04.2007

Top