Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harmoniserad nationell lagstiftning om mönsterskydd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Harmoniserad nationell lagstiftning om mönsterskydd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/71/EG om säkerställande av industriellt mönsterskydd

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att harmonisera nationell lagstiftning om mönsterskydd för att se till att rättsinnehavaren har samma skydd i alla EU-länder.

Nationella lagar existerar parallellt med ett EU-omfattande system som syftar till införandet av ett gemenskapsmönster (en gemenskapsformgivning) som omfattas av ett enhetligt skydd.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet tillämpas på mönsterrätter för mönster* som har registrerats

Villkor för skydd

För att mönstret ska skyddas måste det vara nytt och särpräglat. EU-länderna skyddar mönster genom att registrera dem och ge ensamrätt till formgivarna.

Skyddstid

Mönstret skyddas under en eller flera perioder om fem år och som längst under 25 år. Skyddet ger innehavaren ensamrätt att utnyttja mönstret och hindrar en tredje part från att använda det.

Rättigheter som följer av registreringen

Registreringen av ett mönster ska ge innehavaren ensamrätt att använda det och hindra en obehörig tredje part från att använda det.

Begränsning i rättigheter

De rättigheter som är knutna till en mönsterrätt omfattar inte

 • handlingar som företas privat och utan vinstsyfte,
 • handlingar som företas i experimentsyfte,
 • handlingar som innebär efterbildning i åskådliggörande eller undervisande syfte,
 • utrustning ombord på fartyg och luftfartyg som är registrerade i ett annat land, när dessa tillfälligt kommer in på det berörda EU-landets territorium,
 • import till det berörda EU-landet av reservdelar och tillbehör för reparation av sådana fartyg,
 • arbete med att reparera sådana fartyg.

Skyddet omfattar inte heller

 • föremål som ingår i en produkt och som inte syns vid ”normal” användning av denna produkt,
 • sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion,
 • detaljer i en produkts utseende som måste återges för att produkten ska gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt,
 • utrustning ombord på fartyg och luftfartyg som tillfälligt kommer in på ett annat EU-lands territorium,
 • reservdelar och tillbehör som importeras till det EU-landet för reparation av sådana fartyg,
 • mönster som strider mot allmän ordning eller allmän moral.

Ogiltigförklaring

En mönsterrätt kan förklaras ogiltig i vissa bestämda fall, även efter det att mönsterrätten har upphört eller uppgivits (dvs. rättighetsinnehavaren har gett upp rättigheten).

Förhållande till andra former av skydd

Om mönster i ett EU-land skyddas av lagstiftning om oregistrerade mönster, upphovsrätt, varumärken, patent och bruksmönster eller annan lagstiftning, gäller denna lagstiftning fortfarande parallellt med den särskilda lagstiftningen om mönsterskydd.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 17 november 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 28 oktober 2001.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Mönster: En produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998, s. 28–35).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 5.1.2002, s. 1–24).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 6/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 07.07.2016

Top