Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapsformgivning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemenskapsformgivning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 6/2002 om skydd av gemenskapsformgivningar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen fastställer ett EU-omfattande system för att införa en gemenskapsformgivning med enhetligt skydd. I förordningen beskrivs förfarandet för att registrera formgivningar vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

EU-systemet samexisterar med nationella skyddssystem. Eventuella frågor som inte omfattas av förordningen omfattas av nationell lagstiftning i EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Omfång

 • För att kvalificera sig för skydd måste formgivningar vara nya och särpräglade (de måste skilja sig från befintliga produkter).
 • Delar av sammansatta produkter vars utseende bestämmer berörda formgivningar (t.ex. synliga reservdelar i bilar) skyddas inte av detta system.
 • Delar av andra produkter som är synliga vid normal användning av produkten i vilken de infogats kan dock vara kvalificerade för skydd.

Rätt till gemenskapsformgivning

Rätten till en gemenskapsformgivning beviljas formgivaren eller den som rätten har övergått till. Enligt förordningen möjliggörs två typer av formskydd, som båda är direkt tillämpliga i alla EU-länder.

 • 1.

  Oregistrerad gemenskapsformgivning kräver

  • inga formaliteter,
  • kortfristigt skydd under högst tre år från den dag då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten i EU, dvs. när produkten släpptes på marknaden genom marknadsföring eller tidigare åtgärder för offentliggörande.
 • 2.

  Registrerad gemenskapsformgivning kräver

  • registrering vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden,
  • skydd under minst 5 år och högst 25 år.

Registrerade gemenskapsformgivningar skyddas mot både efterbildning och självständigt skapande av liknande formgivningar, medan oregistrerade formgivningar endast skyddas mot efterbildning.

Begränsning av rättigheter

Rättigheterna utesluter ett antal handlingar, inbegripet

 • handlingar som företas privat och utan vinstsyfte,
 • handlingar som företas i experimentsyfte,
 • handlingar som innebär återgivning i syfte att till exempel undervisa.

Förordningen gäller inte utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i ett land utanför EU, när dessa tillfälligt kommer in på EU:s territorium.

Registrering av en gemenskapsformgivning

 • En ansökan om att registrera en gemenskapsformgivning kan lämnas in till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden eller till en nationell myndighet för industriellt rättsskydd.
 • Alla ansökningar överförs till byrån, som genomför en formell prövning och, i förekommande fall, beviljar gemenskapsformgivningen till sökanden genom att registrera den i registret över gemenskapsformgivningar.
 • Registreringen offentliggörs sedan av byrån i en tidning som är tillgänglig för allmänheten.
 • Sökanden kan begära att offentliggörandet senareläggs under en period av 30 månader från den dag då ansökan lämnades in för att skydda känslig information.

Licenser

En gemenskapsformgivning kan licensieras för hela eller delar av EU. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. Samtycke från innehavaren är nödvändigt.

Ogiltigförklaring

En registrerad gemenskapsformgivning kan ogiltigförklaras om

 • formgivningen inte uppfyller kraven för en gemenskapsformgivning,
 • innehavaren inte har någon rätt till gemenskapsformgivning,
 • formgivningen innebär en felaktig användning av ett verk som skyddas enligt ett EU-lands lagstiftning om upphovsrätt.

Påföljder

De åtgärder som kan vidtas i händelse av intrång anges i förordningen. Dessa omfattar förbud mot produktion och beslag av de intrångsgörande produkterna. Domstolen i ett EU-land kan också införa andra påföljder.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 6 mars 2002.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 5.1.2002, s. 1–24)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 6/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 29.02.2016

Top