Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och vissa andra upphovsrätten närstående rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och vissa andra upphovsrätten närstående rättigheter

Genom direktivet harmoniseras den rättsliga situationen när det gäller uthyrningsrätt, utlåningsrätt och vissa andra rättigheter. Detta ska tillhandahålla skydd på en högre nivå för litterära och konstnärliga verk. Direktivet kräver att EU-länderna har lagstiftning om rättigheten att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning av original och kopior av upphovsrättsligt skyddade verk. I direktivet bestäms vem som innehar dessa rättigheter, och där fastställs vissa förfaranden för utövandet av dem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version).

SAMMANFATTNING

EU-länderna måste införa lagar som ger rättighet att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning av original och kopior av upphovsrättsligt skyddade verk.

  • Uthyrning innebär upplåtelse för bruk under en begränsad tid mot direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta.
  • Utlåning innebär upplåtelse för bruk under en begränsad tid utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta när upplåtelsen sker genom inrättningar som är tillgängliga för allmänheten.

Innehavare av rättigheter

Innehavare av uthyrnings- och utlåningsrättigheter är upphovsmännen, vilket innefattar huvudregissörer till filmer, utövande konstnärer, fonogramframställare eller filmproducenter. Överlåtelse av rättigheter för utövande konstnärer som framträder i filmer styrs av särskilda regler.

Uppsägning eller överlåtelse av rättigheter

När en upphovsman eller utövande konstnär har överlåtit eller tilldelat sin uthyrningsrättighet beträffande ett fonogram eller en kopia av en film, behåller han eller hon rätten att bli ersatt med ett skäligt belopp för dess uthyrning. Denna rättighet går inte att avstå. Administrationen av den kan emellertid delegeras till insamlingsorganisationer som representerar upphovsmän eller utövande konstnärer.

Undantag från utlåningsrättigheter

EU-länderna kan göra undantag från ensamrätten till utlåning, förutsatt att åtminstone upphovsmän får ersättning för sådan utlåning. EU-länderna är fria att bestämma storleken på denna betalning med hänsyn till sina kulturfrämjande syften.

Upphovsrätten närstående rättigheter

När det gäller rättigheter som rör upphovsrätten måste EU-länderna säkerställa att utövande konstnärer och radio- eller televisionsföretag beviljas ensamrätt till upptagning. EU-länderna måste säkerställa att utövande konstnärer har ensamrätt till sändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden. Sändning eller återgivning för allmänheten av ett fonogram som utgivits i kommersiellt syfte ger utövande konstnärer och producenter rätt till ersättning. Radio- och TV-företag har ensamrätt att medge eller förbjuda återutsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om den äger rum på offentliga platser och en inträdesavgift betalas.

EU-länderna måste säkerställa att utövande konstnärer, fonogramframställare, producenter av den första upptagningen av filmer samt radio- och TV-företag har ensamrätt att genom försäljning eller på annat sätt göra upptagningar av sina framföranden, sina fonogram, original och kopior av sina filmer och upptagningar av sina sändningar tillgängliga för allmänheten. Denna spridningsrätt konsumeras inom EU när den första försäljningen av dessa alster görs antingen av rättighetsinnehavaren själv eller med dennes samtycke.

EU-länderna får föreskriva inskränkningar i de nämnda rättigheterna när det gäller enskilt bruk, användning av korta avsnitt eller vissa andra syften.

Skyddet för upphovsrätten närstående rättigheter enligt detta direktiv får inte på något sätt påverka skyddet för upphovsrätten.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/115/EG

16.1.2007

1.7.1994 för villkor i 92/100/EEG (upphävt) 30.6.1995 för villkor i direktiv 93/98/EEG (upphävt) 21.12.2002 för villkor i direktiv 2001/29/EG (upphävt)

EUT L 376, 27.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden [Europeiska unionens officiella tidning L 84, 20.3.2014].

Detta direktiv har som syfte att göra det möjligt för leverantörer av nättjänster att erhålla licenser för gränsöverskridande musiktjänster från kollektiva förvaltningsorganisationer som arbetar över EU-gränserna. Det ska också göra de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt mer öppna och effektiva i sitt arbete.

Senast ändrat den 16.06.2014

Top