Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska kooperativa föreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska kooperativa föreningar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN OCH DIREKTIVET?

 • Genom förordningen och direktivet fastställs den rättsliga statusen för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), i syfte att hjälpa kooperativ som har verksamheter i fler än ett EU-land.
 • De ger också en rättslig grund för andra företag som vill gå ihop i en grupp.

VIKTIGA PUNKTER

Sammansättning

En SCE-förening kan bildas

 • av fem eller flera personer eller företag
  • som har sitt säte i minst två länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, dvs. EU, Island, Liechtenstein och Norge),
  • som har bildats i överensstämmelse med lagen i ett EU-land,
  • och omfattas av lagstiftningen i minst två olika EU-länder,
 • genom fusion mellan kooperativ som har bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i ett EU-land och som har sitt säte och huvudkontor i det landet, om minst två av dem omfattas av lagstiftningen i olika EU-länder,
 • genom ombildning av ett kooperativ som har bildats enligt lagstiftningen i ett EU-land och som har sitt säte och huvudkontor inom EES, om kooperativet sedan minst två år har en driftsenhet eller ett dotterföretag som omfattas av lagstiftningen i ett annat EU-land.

Ett EU-land kan tillåta ett företag som inte har sitt huvudkontor i EES att vara med och bilda en SCE-förening om det

 • har bildats i överensstämmelse med lagen i ett EU-land,
 • har sitt säte i det EU-landet,
 • har en faktisk och fortlöpande anknytning till EU-landets ekonomi.

Kapital

En SCE-förenings kapital, som representeras av dess medlemmars andelar, måste vara minst 30 000 euro. En SCE-förening kan ha en begränsad andel ”investerande medlemmar”. De utnyttjar inte kooperativets tjänster och har begränsad rösträtt.

Skatt

En SCE-förening har samma skattestatus som vilket annat multinationellt företag som helst och måste därför betala skatt i de länder där den är permanent etablerad.

Säte

En SCE-förenings säte kan överflyttas till ett annat EU-land utan att det leder till avveckling av SCE-föreningen eller till att ett nytt företag skapas. Sätet och huvudkontoret måste finnas på samma plats.

Avveckling, likvidation, insolvens och betalningsinställelse

En SCE-förening kan avvecklas antingen

 • genom ett beslut vid föreningsstämman, i synnerhet när den period som är fastlagd i reglerna har upphört eller när kapitalet har gått ner under miniminivån,
 • eller av en domstol, till exempel när sätet har flyttats utanför EES.

I fall av likvidation, insolvens eller betalningsinställelse är SCE-föreningen underställd lagarna i det land där den har sitt säte.

Arbetstagarinflytande

Ordningen för arbetstagarinflytande (information, samråd och deltagande) måste vara fastställd i varje SCE-förening. När denna ordning utformas tillämpas de nationella reglerna i det land där huvudkontoret är beläget, på SCE-föreningar

 • som är bildade uteslutande av fysiska personer eller av en enda rättslig enhet och fysiska personer,
 • vilka tillsammans har färre än 50 anställda eller har 50 eller fler anställda i endast ett EU-land.

Rapport

I en rapport från kommissionen 2012, baserad på offentligt samråd, konstaterades att relativt få SCE-föreningar hade inrättats. Man lovade att fråga intresserade parter om stadgan borde förenklas och i så fall hur.

Vid en ordförandeskapskonferens i Cypern under det internationella kooperationsåret 2012, bestämdes det att man inte skulle gå vidare och ändra förordningen på något sätt utan istället ta reda på varför marknadsaktörerna inte ansöker om att bilda SCE-föreningar.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen om kooperativ inrättades 2013 för att bedöma de särskilda behoven för kooperativa företag när det gäller ett stort antal frågor, såsom lämpligt EU-regelverk, att hitta hinder på nationell nivå och göra kooperativ internationella. (Se rapporten från arbetsgruppens diskussioner och mötesprotokollen).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN OCH DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från och med den 18 augusti 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 18 augusti 2006.

Förordningen gäller från och med den 18 augusti 2006.

BAKGRUND

Europeisk kooperativ förening

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (EUT L 207, 18.8.2003, s. 1–24)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1435/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L 207, 18.8.2003, s. 25–36)

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (COM(2012) 72 final, 23.2.2012)

Senast ändrat 16.03.2016

Top