Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stadga för europabolag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stadga för europabolag

Ett europabolag (SE-bolag) är en juridisk form som tillåter ett bolag att ha verksamhet i olika länder i Europeiska unionen på grundval av en enhetlig stadga, i enlighet med unionens lagstiftning som är gemensam för alla EU-länder.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag.

Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande.

SAMMANFATTNING

Stadgan för europabolag antogs 2001 och trädde i kraft 2004, ungefär trettio år efter det att den först föreslogs till kommissionen. Förordning (EG) nr 2157/2001 som sjösatte detta (förordningen om europabolag) har kompletterats genom direktiv 2001/86/EG (direktivet om europabolag) som fastställer bestämmelser vad gäller arbetstagarinflytande i europabolag och erkänner deras plats och roll inom bolaget.

Genom att skapa denna struktur har EU underlättat för bolag som vill utöka sin verksamhet på gemenskapsnivå.

Kombinerad tillämpning av förordningen om europabolag och nationell lagstiftning

Ett europabolag har sitt huvudkontor i ett EU-land och styrs av

  • förordningens bestämmelser,
  • och, gällande de aspekter som inte omfattas av förordningen, av nationell lagstiftning som antagits under tillämpning av europeiska åtgärder som är särskilt inriktade på europabolag samt lagstiftning som tillämpas på aktiebolag. I regel omfattas avveckling, likvidation, insolvens och betalningsinställelse till största delen av den tillämpliga nationella lagstiftningen.

Regler för att bilda ett europabolag

Ett europabolag måste bildas av minst två bolag med ursprung i olika EU-länder, vilket framför allt innebär att det inte kan bildas utan befintlig grund. Bolaget måste ha ett minimikapital på 120 000 euro och kan bildas på följande sätt:

Sammansättning

Bolagstyp

Kriterier som måste uppfyllas

Fusion (för att bilda ett europabolag)

Publikt aktiebolag

Minst två av bolagen måste ha sitt ursprung i olika EU-länder

Bildande av ett SE-holdingbolag

Publikt aktiebolag eller privat aktiebolag

Minst två av bolagen måste ha sitt ursprung i olika EU-länder eller ha haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land under minst två år

Bildande av ett SE-dotterbolag

Bolag, företag eller andra juridiska enheter

Minst två av bolagen måste ha sitt ursprung i olika EU-länder eller ha haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land under minst två år

Ombildning

Publikt aktiebolag

Bolaget måste ha haft ett dotterbolag i ett annat EU-land under minst två år

Ett europabolag kan även bilda ett (eller fler) dotterbolag som i sin tur är europabolag.

Ett europabolag måste ha sitt säte där det har sin centrala förvaltning, det vill säga sin centrala verksamhet. Europabolaget kan dock flytta sitt säte inom EU utan att behöva upplösa det ursprungliga bolaget för att bilda ett nytt.

Registrering och likvidation av ett europabolag ska offentliggöras för kännedom i Europeiska unionens officiella tidning.

Två möjliga organisationsstrukturer

Stadgan för ett europabolag kan relatera till två olika system:

  • Ett dualistiskt system med ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan utöver bolagsstämman.
  • Ett monistiskt system med enbart bolagsstämma och ett förvaltningsorgan.

Ingen skatteharmonisering

Europabolag måste betala skatt och avgifter i alla EU-länder som de har förvaltningscentrum i.

Arbetstagarinflytande i europabolag

Inget europabolag får bildas utan att ha en modell för arbetstagarinflytande som har antagits genom en överenskommelse mellan ledningen och arbetstagarna själva. Denna överenskommelse måste oundvikligen innefatta informations- och samrådsförfaranden och, om tillämpligt, arbetsintagarinflytande i europabolagets ledningsorgan. Detta inflytande är emellertid endast obligatoriskt om arbetstagarna åtnjutit ett sådant inflytande redan innan europabolaget bildades.

Om de båda parterna inte kan nå en tillfredsställande överenskommelse ska de standardprinciper som förtecknas i bilagan till direktivet tillämpas.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2157/2001

8.10.2004

-

EUT L 294, 10.11.2001

Direktiv 2001/86/EG

10.11.2001

8.10.2004

EUT L 294, 10.11.2001

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168, 1.5.2004

Förordning (EG) nr 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (KOM(2010) 676 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Senast ändrat den 30.06.2014

Top