Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enmansbolag med begränsat ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Enmansbolag med begränsat ansvar

Detta direktiv syftar till att skapa ett rättsligt instrument som tillåter en begränsning av ensamföretagarens ansvar inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/102/EG av den 16 december 2009 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Direktivet upprättar den rättsliga ramen för bolag med begränsat ansvar.

Ett bolag kan ha en enda bolagsman redan vid bildandet eller få det genom att alla andelar förenas på en hand (enmansbolag).

När ett bolag blir enmansbolag genom att alla dess andelar förenas på en hand ska uppgift om detta förhållande och om den ende bolagsmannens identitet antingen föras in i ett offentligt tillgängligt register som bolaget själv för eller förvaras i akt eller registerföras i ett centralt register, i handelsregistret eller i bolagsregistret.

Den ende bolagsmannen ska utöva de befogenheter som tillkommer bolagsstämman. De beslut som den ende bolagsmannen fattar enligt punkt 1 ska protokollföras eller ges skriftlig form.

Om en medlemsstat tillåter aktiebolag i form av enmansbolag, tillämpas direktivets bestämmelser.

Direktivet upphäver direktiv 89/667/EG.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/102/EG

21.10.2009

-

EUT L 258, 1.10.2009

Senast ändrat den 05.05.2011

Top