Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uppköpserbjudanden i bolag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uppköpserbjudanden i bolag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs åtgärder för att samordna EU-ländernas lagar och andra författningar, uppförandekoder och andra arrangemang för uppköpserbjudanden*.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna ska säkerställa att följande principer följs:
  • Alla innehavare av värdepapper* av samma slag i ett målbolag* ska behandlas lika.
  • De måste ha tillräcklig tid och information för att kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet.
  • Målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har.
  • Beteende som gör att kursen på värdepapperen stiger eller faller på ett konstlat sätt är inte tillåtet.
  • En budgivare får bara tillkännage ett erbjudande om denna har tillräckliga finansiella resurser.
  • Ett målbolag får inte hindras från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt.
 • EU-länderna måste utse en eller flera myndigheter som utövar tillsyn över erbjudandet. De ska också bestämma vilken domstol eller annan myndighet som ska behandla tvister eller oegentligheter under erbjudandeförfarandet.
 • Målbolaget bestämmer vilken tillsynsmyndighet som ska vara behörig att utöva tillsyn över erbjudandet om värdepapperen är föremål för handel i fler än ett EU-land.
 • För att skydda minoritetsaktieägare ska en person som får kontroll över ett företag så snart som möjligt lämna ett erbjudande till ett skäligt pris till alla innehavare av värdepapper.
 • Ett skäligt pris är det högsta pris som budgivaren betalat för samma värdepapper under en period på mellan sex och tolv månader innan erbjudandet. Under vissa bestämda omständigheter får den nationella tillsynsmyndigheten ändra det priset.
 • Ett beslut om att lämna ett erbjudande ska offentliggöras så snart som möjligt och säkerställa öppenhet på marknaden och integritet för målbolagets värdepapper.
 • Erbjudandehandlingen måste innehålla grundläggande information som villkoren för erbjudandet och identiteten hos det företag eller den person som lämnar erbjudandet och hos personer som handlar gemensamt.
 • Nationella myndigheter bestämmer acceptfristen för erbjudandet. Den ska vara mellan två och tio veckor.
 • Innan den genomför en åtgärd som kan försvåra ett genomförande av erbjudandet, måste målbolagets styrelse (under förutsättning av ett EU-lands opt-out) i förväg erhålla godkännande från bolagsstämman.
 • Företrädare för de anställda måste informeras om alla uppköpserbjudanden.
 • Det finns nationella regler gällande sådant som acceptfrist eller ändring av bud eller offentliggörande av resultatet av ett planerat uppköp.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 maj 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 maj 2006.

* VIKTIGA BEGREPP

Uppköpserbjudanden: ett offentligt erbjudande om att köpa alla eller en del av värdepapperen i ett företag.

Värdepapper: överlåtbara aktier som ger ägaren rösträtt i ett företag.

Målbolag: ett bolag som är föremål för ett erbjudande.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12–23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/25/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 16.11.2016

Top