Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lagstadgad information som filialer inom Europeiska unionen ska offentliggöra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lagstadgad information som filialer inom Europeiska unionen ska offentliggöra

I detta direktiv fastställs krav på offentlighet som ska tillämpas på filialer som har öppnats i en medlemsstat och av aktiebolag från en annan medlemsstat eller tredjeland. Dess syfte är att avskaffa skillnader i skyddet för aktieägare och tredje part och att skydda utövandet av etableringsrätten.

RÄTTSAKT

Rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (se ändringsakt(er)).

SAMMANFATTNING

Direktivet tillämpas på filialer som har öppnats i en medlemsstat av antingen aktiebolag (listade i direktiv 2009/101/EG) som lyder under lagstiftningen i en annan medlemsstat eller företag som lyder under lagstiftningen i en icke medlemsstat och som har en rättslig form som är jämförbar med bolagsformen i fråga.

Filialer till bolag från andra medlemsstater

Kraven på offentlighet omfattar:

 • filialens adress och verksamhet,
 • bolagets verksamhetsort och registreringsnummer,
 • namn och rättslig form för bolaget samt namnet på filialen (om detta avviker från namnet på bolaget),
 • tillsättande och entledigande samt personuppgifter i fråga om dem som är behöriga att företräda bolaget,
 • upplösning av bolaget, utseende av likvidatorer samt personuppgifter om dem,
 • räkenskapshandlingar,
 • nedläggning av filialen.

Handlingar som faller under kravet på offentliggörande ska göras tillgängliga publikt genom systemet för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister som fastställts i direktiv 2012/17/EU och som är tillgängligt senast mitten av 2017. Filialer ska ha en unik identifiering som gör det möjligt att som minst identifiera:

 • företagets registermedlemsstat,
 • det nationella ursprungsregistret,
 • filialens nummer.

Det bör även innehålla, om lämpligt, specifikationer för att undvika identifieringsfel.

Medlemsstaten där filialen är registrerad kan kräva ytterligare offentlighetsåtgärder, t.ex. namnteckningen för dem som är behöriga att företräda bolaget eller stiftelseurkunden.

Om de bestämmelser om offentlighet som gäller för filialen avviker från dem som gäller för bolaget, ska bestämmelserna för filialen tillämpas när det är fråga om förfaranden som berör denna. Om ett bolag öppnar flera filialer i en medlemsstat kan bolaget välja i vilket filialregister det offentliggör räkenskapshandlingar och stiftelseurkunden. Bolaget ska sedan göra en hänvisning i de andra filialernas register.

Bolagets register ska göras tillgängligt utan dröjsmål genom systemet för sammankoppling av register, samt information om eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering. Filialregistret ska kunna ta emot sådan information genom systemet för sammankoppling av register, för att även filialer ska kunna avregistreras.

Filialer till bolag från tredjeländer

Kraven på offentlighet för filialer till bolag från tredjeländer, som har en rättslig form som är jämförbar med bolagsformen aktiebolag inom EU, omfattar ytterligare punkter som t.ex.

 • lagstiftningen i medlemsstaten under vilken bolaget lyder,
 • stiftelseurkunden och bolagsordningen,
 • bolagets rättsliga form.

Om räkenskapshandlingar inte har upprättats i överensstämmelse med EU-lagstiftning eller på ett likvärdigt sätt, kan medlemsstaterna kräva att räkenskapshandlingar som avser filialens verksamhet ska upprättas och offentliggöras.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 89/666/EEG

3.1.1990

1.1.1992

EUT L 395, 30.12.1989

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU

6.7.2012

7.7.2014

EUT L 156, 16.6.2012

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 89/666/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat den 11.07.2014

Top