Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aktiebolag (AB) - skydd av aktieägare och borgenärer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aktiebolag (AB) - skydd av aktieägare och borgenärer

I EU-direktivet 2012/30/EU justeras reglerna för att upprätta och driva aktiebolag i varje EU-land.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (tidigare ”Det andra bolagsrättsdirektivet”).

SAMMANFATTNING

Syftet med detta direktiv är att skydda aktieägare och borgenärer genom att samordna de nationella bestämmelserna om att bilda och driva ett aktiebolag, samt genom att öka eller sätta ned dess kapital.

I direktivet beskrivs först de bolagsformer, vars namn varierar beroende på land, som direktivet omfattar.

Undantag från direktivet

Nationella regeringar har rätt att undanta förvaltningsbolag med rörligt kapital eller vissa kooperativa företag.

Referensbestämmelser för direktivet

 • 1

  Lägsta möjliga informationskrav.

Följande information bör finnas med i ett aktiebolags bolagsordning eller i dess stiftelseurkund:

 • Bolagets form och namn.
 • Syftet med bolagets verksamhet.
 • Kapitalets storlek.
 • Bestämmelser som anger hur de ledamöter som ansvarar för förvaltning, ledning och övervakning av bolaget skall utses:
 • Bolagets varaktighetstid.

Minst följande information måste offentliggöras antingen i bolagsordningen, stiftelseurkunden eller i en särskild handling:

 • Bolagets säte.
 • Belopp, antal och aktietyp för de aktier som tecknats och som företaget utfärdat.
 • Storleken på kapitalet som tecknats och som företaget utfärdat.
 • Identiteten för de personer som undertecknar stiftelseurkunden eller bolagsordningen.
 • Summan av alla kostnader som har uppkommit för bolaget eller påförts detta.
 • 2

  Det ska även täcka andra EU-omfattande normer, till exempel

 • det kapital på minst 25 000 euro som krävs för att få bilda ett aktiebolag. Minimisumman kommer att ses över och möjligtvis ändras vart femte år, med hänsyn till de ekonomiska och monetära tendenserna inom EU.
 • utlämning och förvärv av aktier,
 • vinstfördelning,
 • finansiellt stöd som ges av bolag för att förvärva dess aktier,
 • ökning eller nedsättning av kapital, särskilt för att säkerställa att ländernas lagar garanterar att alla aktieägare som är i samma situation behandlas lika, och att borgenärer vilkas fordringar uppkom före beslutet om minskning skyddas,
 • upplösning av ett aktiebolag.

Direktivet begränsar även möjligheten för aktiebolag att förvärva sina egna aktier.

Det andra bolagsrättsdirektivet (direktiv 77/91/EEG), som har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt sedan 1979, upphör och omarbetas genom detta direktiv.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/30/EU

4.12.2012

-

EUT L 315, 14.11.2012

Senast ändrat 21.03.2014

Top