Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lagstadgad revision: att säkerställa korrekta finansiella rapporter från företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lagstadgad revision: att säkerställa korrekta finansiella rapporter från företag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det sammanför två befintliga rättsakter (direktiv 78/660/EEG om individuella finansiella rapporter och direktiv 83/349/EEG om sammanställda finansiella rapporter) för att förbättra tillförlitligheten i företags finansiella rapporter.
 • I det fastställs minimikraven för den lagstadgade revisionen* av årsbokslut och sammanställd redovisning.
 • Dess syfte är att säkerställa att företags redovisningar ger en sann och rättvis bild av deras tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och vinst eller förlust.
 • I denna sammanfattning tas hänsyn till att direktiv 2006/43/EG har ändrats tre gånger av direktiv 2008/30/EG, direktiv 2013/34/EU (som innehåller Europeiska unionens (EU:s) regler om redovisning) och direktiv 2014/56/EU.

VIKTIGA PUNKTER

Offentliga register över revisorer

 • Lagstadgade revisioner får endast utföras av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som godkänts av EU-ländernas behöriga myndigheter.
 • EU-länderna måste föra ett offentligt register över dessa.

Erkännande av revisionsföretag utanför deras hemländer

 • Ett revisionsföretag från ett EU-land som vill utföra lagstadgade revisioner i ett annat EU-land än dess hemland måste registrera sig hos den behöriga myndigheten i värdlandet.
 • Den behöriga myndigheten i värdlandet måste registrera revisionsföretaget om det är registrerat hos behörig myndighet i dess hemland.

Godkännande av lagstadgade revisorer från ett annat EU-land

Revisorer från ett annat EU-land kan behöva genomgå en anpassningsperiod (som får vara högst tre år) och/eller prov. Detta för att säkerställa att de har tillräcklig kunskap inom sådana ämnesområden som bolagsrätt, skattelagstiftning samt sociallagstiftning. När de har godkänts ska de införas i det offentliga registret.

Fortbildning

 • Lagstadgade revisorer är skyldiga att delta i fortbildningsprogram för att bibehålla och uppdatera sina teoretiska kunskaper, yrkeskunnande och yrkesetik.
 • Om de underlåter att leva upp till dessa krav på fortbildning kommer de att bli föremål för påföljder.

Oberoende och objektivitet

 • EU-länderna ska säkerställa att en lagstadgad revisor eller ett redovisningsföretag och en fysisk person som direkt eller indirekt kan påverka resultatet av revisionen, när de utför sitt arbete, är oberoende av den granskade enheten och inte är inblandade i beslutsfattandet i den granskade enheten.
 • Oberoende krävs både under
  • den period som omfattas av de finansiella rapporter som ska granskas, och
  • den period då den lagstadgade revisionen utförs.

Konfidentialitet och tystnadsplikt

 • Revisorer är bundna till strikta regler för att skydda sina kunders integritet, men dessa regler ska inte hindra ett korrekt genomförande av detta direktiv.
 • Dessa bestämmelser fortsätter att gälla för revisionsföretag som inte längre deltar i ett särskilt revisionsuppdrag.

Internationella standarder

Alla lagstadgade revisioner ska utföras utifrån internationella revisionsstandarder om och när sådana antas av Europeiska kommissionen: Kommissionen har befogenhet att anta dessa standarder och den kan bara anta dem om de uppfyller vissa villkor. Så länge kommissionen inte har antagit några internationella standarder, får EU-länderna tillämpa nationella standarder.

Val och entledigande

 • Lagstadgad revisor eller revisionsföretag utses av aktieägarna, delägarna eller medlemmarna på den granskade enhetens stämma, men EU-länderna får tillåta alternativa system under förutsättning att revisorns eller revisionsföretagets oberoende ställning i förhållande till den granskade enheten garanteras.
 • Revisorer eller revisionsföretag får enbart entledigas på saklig grund. Skilda åsikter om redovisning eller revisionsförfaranden är inte skälig grund för entledigande.

Revision av sammanställd redovisning

I fråga om sammanställd redovisning (dvs. från ett moderbolag och dess dotterbolag), finns det en tydlig definition av ansvarsfördelningen mellan de revisorer som reviderar delar av koncernen. Koncernrevisorn (dvs. den lagstadgade revisor eller det revisionsföretag som utför revisionen av den sammanställda redovisningen) bär det fulla ansvaret för revisionsberättelsen.

Kvalitetssäkring

 • EU-länderna måste införa ett system för kvalitetssäkring som är oberoende av de granskade revisorerna och omfattas av offentlig tillsyn.
 • Systemet omfattar en bedömning av
  • efterlevnaden av tillämpliga revisionsstandarder och krav på oberoende,
  • kvantiteten och kvaliteten av de resurser som lagts ned,
  • revisionsarvoden,
  • revisionsföretagets interna system för kvalitetskontroll.
 • Systemet för kvalitetssäkring ska finansieras så att det är säkert och fritt från eventuell otillbörlig påverkan från lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.
 • De personer som utför särskild kvalitetssäkringskontroll ska väljas ut i enlighet med ett objektivt förfarande som utformats så att det inte finns någon intressekonflikt mellan dem och den granskade lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget.

Utredningar och påföljder

 • EU-länderna ska ha effektiva system för utredningar och påföljder så att bristfällig lagstadgad revision kan upptäckas, rättas till och förhindras.
 • Vidtagna åtgärder och utdömda påföljder mot lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska på lämpligt sätt offentliggöras. Bland påföljderna ska möjligheten finnas att återkalla ett godkännande.

Småföretag

 • Det finns inga EU-krav på att små företag ska ha en lagstadgad revision.
 • När EU-länderna ändå kräver lagstadgade revisioner av småföretag ska dessa utföras med hänsyn till storleken och verksamheten hos företagen i fråga.

Företag av allmänt intresse*

Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse är, på grund av behovet av tillförlitlig information och deras betydelse för allmänheten och investerare, föremål för stränga regler. Dessa omfattar

 • en mer detaljerad revisionsrapport som innehåller information om utförandet av revisionen,
 • att revisorer/revisionsföretag måste bytas ut med jämna mellanrum,
 • att en lista över andra tjänster än revisionstjänster som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget inte kan tillhandahålla till den granskade enheten ska sammanställas av EU-länderna,
 • att gränser ska sättas för de arvoden som kan tas ut för andra tjänster än revisionstjänster,
 • att en revisionskommitté bildas och har en nyckelroll i att utse revisorn och i att övervaka revisionen.

Förordning (EU) nr 537/2014 innehåller ytterligare bestämmelser som gäller specifikt för företag av allmänt intresse.

Genomförandeakter och delegerade akter

I direktivet tillåts att kommissionen antar genomförandeakter och delegerade akter rörande de internationella aspekterna i direktivet. I dessa kan man ytterligare specificera hur EU-ländernas myndigheter och de olika marknadsaktörerna måste uppfylla de skyldigheter som fastställs i direktivet inom detta område.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 juni 2006. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 29 juni 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Lagstadgad revision: Ett lagstadgat krav på granskning av finansiella rapporter i syfte att ge aktieägarna en bild av hur korrekta företags eller offentliga företags räkenskaper är.

Företag av allmänt intresse: Dessa omfattar

 • företag som är börsnoterade i något EU-land,
 • kreditinstitut,
 • försäkringsbolag,
 • företag som utsetts till företag av allmänt intresse av EU-länderna på grund av den typ av verksamhet de har, deras storlek eller antalet anställda de har.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EGT L 157, 9.6.2006, s. 87–107).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/43/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EUT L 158, 27.5.2014, s. 77–112).

Senast ändrat 29.05.2017

Top