Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indirekta skatter på kapitalanskaffning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indirekta skatter på kapitalanskaffning

Direktivet reglerar medlemsländernas uttag av indirekta skatter på kapitalanskaffning. Det anger ett allmänt förbud för sådana skatter, bl.a. skatt på kapitaltillskott, även om vissa länder är behöriga att ta ut dem, men enligt vissa undantagsvillkor.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning.

SAMMANFATTNING

Skatt på kapitaltillskott är en indirekt skatt som stör den fria rörligheten för kapital. Enligt direktivet vore den bästa lösningen att avskaffa sådana skatter eftersom de är skadliga för näringslivsutvecklingen inom Europeiska unionen (EU).

Skatter och associationer som berörs

Direktivet syftar till att reglera indirekt skatt på:

 • tillskott av kapital till kapitalassociationer;
 • ombildningar som rör kapitalassociationer;
 • emission av vissa värdepapper och obligationer.

Det gäller för:

 • aktiebolag;
 • kommanditaktiebolag;
 • privata företag med begränsat ansvar.

Det gäller också företag, bolag, föreningar eller juridiska personer:

 • vars andelar kan köpas och säljas på en fondbörs;
 • vars delägare eller medlemmar fritt får sälja sina andelar och bara är ansvariga för företagens osv. skulder i den utsträckning som motsvaras av deras andelar;
 • som bedriver verksamhet i vinstsyfte.

I direktivet tydliggörs vad som menas med tillskott av kapital (inklusive ett bildande av eller en omvandling till en kapitalassociation, eller en kapitalökning genom tillskott av tillgångar eller genom kapitalisering av vinster eller reserver…) och ombildningar som t.ex. samgåenden som sker genom tillskott av tillgångar och som sker genom utbyte av andelar.

Förbud mot att ta ut indirekt skatt på kapitalanskaffning

Väsentligen får EU-länderna inte ta ut indirekt skatt på anskaffning av kapital åt kapitalassociationer.

Dessa transaktioner berör främst följande:

 • kapitaltillskott;
 • lån som beviljas eller tjänster som utförs som en del av ett kapitaltillskott;
 • registrering eller andra formaliteter som en kapitalassociation på grund av sin bolagsform måste fullgöra innan verksamheten kan inledas;
 • ändringar av en kapitalassociations stiftelseurkund eller stadgar;
 • ombildningar.

Genom direktivet blir det också helt förbjudet att ta ut indirekta skatter på emission av vissa värdepapper och obligationer. Däremot får EU-länderna ta ut vissa överlåtelseavgifter, avgifter som motsvarar faktiska kostnader och moms.

Undantag

Särskilda bestämmelser gäller för de EU-länder som den 1 januari 2006 tog ut skatt på kapitaltillskott. Dessa länder får fortsätta att ta ut sådan skatt, men den måste bygga på en enhetlig skattesats som får vara högst 1 % och den får inte tas ut på annat än kapitaltillskott - dvs. inte på exempelvis ombildningar.

Skatt på kapitaltillskott får bara tas ut av det medlemsland där kapitalassociationens centrala ledning är belägen vid tiden för tillskottet. Skatt på kapitaltillskott får dessutom bara tas ut en gång.

Medlemsländerna kan besluta om undantag för kapitalassociationer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster eller uteslutande bedriver kulturell eller social verksamhet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/7/EG

12.3.2008(artiklarna 1, 2, 6, 9, 10 och 11 från 1.1.2009)

Artiklarna 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 och 14 senast 31.12.2008

EUT L 46, 21.02.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets direktiv av den 28 september 2011 om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG [KOM(2011) 595 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

För att göra finanstjänsterna säkrare, syftar detta förslag till att inrätta ett gemensamt skattesystem för finansiella transaktioner vars mål är att:

 • undvika att den inre marknaden för finanstjänster faller sönder;
 • se till att finansinstituten i rimlig utsträckning bidrar till att täcka kostnaderna för krisen;
 • på ett lämpligt sätt göra finansmarknaderna mer effektiva.

Rådets direktiv 2013/13/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (EUT L 141, 28.5.2013).

Rådets beslut 2013/52/EU av den 22 januari 2013 om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (EUT L 22, 25.1.2013).

Enligt detta beslut bemyndigas Belgien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien att upprätta ett förbättrat samarbete mellan dem med syfte att upprätta ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.

Förslag till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner [COM(2013) 70 final].

Senast ändrat den 21.04.2014

Top