Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cyperns och Maltas anslutning till euroområdet (2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cyperns och Maltas anslutning till euroområdet (2008)

Från och med den 1 januari 2008 är euron den officiella valutan i Cypern och Malta. Genom de beslut som antogs i juli 2007 gav Europeiska unionens råd grönt ljus åt införandet av den gemensamma valutan i dessa två medlemsstater. Med dessa två länder, som gick med i unionen den 1 maj 2004, ökar antalet länder i euroområdet från 13 till 15. Sammanlagt har Europeiska unionen 27 medlemsstater.

RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2007/503/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008.

Rådets beslut 2007/504/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008.

SAMMANFATTNING

Genom dessa två beslut konstaterar rådet att Cypern och Malta uppfyller alla nödvändiga villkor för att anta euron:

  • Cypern och Malta uppfyller kraven som fastställts av konvergenskriterierna: prisstabilitet, hållbara offentliga finanser, deltagande i växelkursmekanismen för det europeiska monetära systemet och en tillfredsställande långfristig ränta;
  • Cypern och Malta har en nationell lagstiftning som är kompatibel med införandet av euron.

Rådet valde därför den 1 januari 2008 som det datum då de båda medlemsstaterna skulle anta euron.

Förfarande

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) gav vid sitt möte den 10 juli 2007 grönt ljus åt införandet av euron i Cypern och Malta. Dessförinnan hade Europeiska kommissionen i konvergensrapporterna fastställt att de två medlemsstaterna uppfyllde kraven för en EMU-anslutning.

Besluten riktar sig till medlemsstaterna. De fastställer att Cypern och Malta uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av den gemensamma valutan och upphäver de undantag som de två länderna har haft i enlighet med artikel 4 i anslutningsakten från 2003 (EN).

Rådet beslutar vilka medlemsstater som uppfyller villkoren för införande av euron, dvs. om den nationella lagstiftningen överensstämmer med gemenskapens regelverk och konvergenskriterierna i artikel 140 i fördraget om EU:s funktionssätt (tidigare artikel 121 i fördraget om Europeiska gemenskapen). De två förslag som kommissionen lade fram den 16 maj 2007 (Cypern: CNS/2007/0090 och Malta: CNS/2007/0092) ledde fram till dessa beslut.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Beslut 2007/503/EG

Datum för anmälan

-

EUT L 186, 18.7.2007

Beslut 2007/504/EG

Datum för anmälan

-

EUT L 186, 18.7.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och europeiska centralbanken av den 18 april 2008 om införandet av euron i Cypern och Malta [KOM(2008) 204 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen lägger fram resultatet av införandet av euron i Cypern och Malta. Kommissionen drar lärdomar av erfarenheten inför framtida övergångar i Europeiska unionens medlemsstater.

See also

  • Ytterligare uppgifter finns på webbplatsen för generaldirektoratet för ekonomi och finans:

Senast ändrat den 17.10.2011

Top