Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Penningtvätt: förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Penningtvätt: förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete

Denna förordning ålägger varje fysisk person som reser in i eller ut ur Europeiska unionen (EU) och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro att anmäla detta belopp till behöriga myndigheter i berörda EU-länder. Syftet med förordningen är att inrätta förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom effektivare samarbete mellan tullmyndigheter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen

SAMMANFATTNING

Den här förordningen kompletterar bestämmelserna i direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar inom Europeiska unionen (EU). Direktiv 91/308/EEG ersattes av direktiv 2005/60/EG, som specifikt utökade omfattningen av de förebyggande åtgärderna till att gälla finansiering av terrorism. De behöriga myndigheterna * i EU-länderna har nu harmoniserade regler för kontroll av kontanta * medel som förs in i eller ut ur EU.

Anmälningsplikt

Denna förordning ålägger varje fysisk person som reser in i eller ut ur EU och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro att anmäla detta belopp till behöriga myndigheter. Uppgifterna som lämnas måste vara korrekta och fullständiga, annars anses anmälan vara ogiltig.

Anmälan ska ske skriftligen, muntligen eller elektroniskt, vilket fastställs av respektive EU-land, och måste innehålla information om

  • anmälaren, däribland fullständigt namn, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,
  • de kontanta medlens typ och ägare,
  • de kontanta medlens avsedda mottagare,
  • de kontanta medlens ursprung och avsedda användning.

Den inhämtade informationen, antingen från anmälan eller till följd av en kontroll, ska registreras och bearbetas. Uppgifterna görs tillgängliga för de myndigheter som ansvarar för att bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism i de berörda EU-länderna vid inresa respektive utresa. EU-länderna eller kommissionen kan skicka de insamlade uppgifterna till länder utanför EU under förutsättning att de behöriga myndigheterna samtycker till detta. Alla relevanta nationella bestämmelser och EU-bestämmelser om överföring av personuppgifter måste följas.

Alla uppgifter som är av konfidentiell natur eller som överlämnats på konfidentiella grunder omfattas av kravet på tystnadsplikt. De får inte avslöjas utan uttryckligt tillstånd från den person eller den myndighet som överlämnat dem. De behöriga myndigheterna kan dock enligt lag vara skyldiga att avslöja information, till exempel i samband med rättsliga förfaranden. I sådana fall måste all förmedling eller överföring av uppgifter ske helt i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Kontroll av anmälningsplikt

Tjänstemän vid de behöriga myndigheterna har rätt att genom kontroller av fysiska personer säkerställa att anmälningsplikten fullgörs. Detta gäller kontroll av såväl den fysiska personen som deras bagage och transportmedel. Alla kontroller måste ske i enlighet med gällande nationell lagstiftning på området.

Om anmälningsplikten inte har fullgjorts får kontanta medel kvarhållas genom administrativt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.

Den information som samlas in får göras tillgänglig för andra EU-länder, i synnerhet om bevis för olaglig verksamhet föreligger. I sådana fall ska rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan EU-ländernas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen gälla i tillämpliga delar. Om det finns tecken på att EU:s ekonomiska intressen kan lida skada ska informationen även överlämnas till kommissionen.

Även då det vid kontroller framgår att en fysisk person reser in i eller ut ur EU med kontanta medel som uppgår till ett belopp som understiger 10 000 euro, och om det finns tecken på olaglig verksamhet i anknytning till förflyttningen av de kontanta medlen, får information registreras och bearbetas.

Sanktioner

Från och med den 15 juni 2007 ska EU-länderna ha infört de sanktioner som ska tillämpas i de fall då anmälningsplikten inte har fullgjorts. Sanktionerna måste vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Behöriga myndigheter: EU-ländernas tullmyndigheter eller alla andra myndigheter som har bemyndigats av EU-länderna att tillämpa denna förordning.
  • Kontanta medel: Termen ”kontanta medel” innefattar kontanter (sedlar och mynt) men även andra penninginstrument som checkar, reverser eller skuldebrev, postanvisningar m.m.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1889/2005

15.12.2005

-

EUT L 309, 25.11.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, enligt artikel 10 i förordningen [KOM/2010/0429 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning] Den här rapporten fastställer att EU-länderna effektivt har utsett behöriga myndigheter för att säkerställa att passagerare fullgör sin anmälningsplikt avseende kontanta medel. De har också infört ett sanktionssystem och/eller system för kvarhållande av kontanta medel för fall där anmälningsplikten inte har fullgjorts. I några medlemsstater har dock vissa brister upptäckts i fråga om registreringen, bearbetningen och tillgängliggörandet av uppgifter från kontrollerna samt införandet av nationella sanktioner. Rapporten anmärker också att EU-länderna noggrant bör övervakas för att stärka harmoniseringen av tillämpningen av förordningen (EG) nr 1889/2005 angående kontroll av kontanta medel.

See also

  • Mer information finns på generaldirektoratet (GD) för skatter och tullars webbplats Kontroll av kontanta medel (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 25.01.2011

Top