Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fri rörlighet för kapital inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fri rörlighet för kapital inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 88/361/EEG – direktivet för liberalisering av kapitalrörelser

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det utformades för att ge Europeiska unionens (EU:s) inre marknad dess fullständiga finansiella dimension.
 • Dess syfte var att successivt avskaffa alla restriktioner på den fria rörligheten på kapital mellan EU-länderna och genomföra artikel 67 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 67 upphävdes senare).
 • Bestämmelserna i direktivet blev inaktuella i och med ikraftträdandet av den nya artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där den fria rörligheten för kapital mellan EU-länderna samt mellan EU-länderna och länder utanför EU säkerställs.
 • Dock används fortfarande nomenklaturen om kapitalrörelser i bilaga 1 till direktivet, i enlighet med vad som anges i Europeiska unionens domstols rättspraxis, för att definiera begreppet kapitalrörelser.

VIKTIGA PUNKTER

 • I direktivet fastslås principen om fullständig liberalisering av kapitalrörelser* mellan EU-länderna från och med den 1 juli 1990. De transaktioner som räknas som kapitalrörelser finns angivna i bilaga 1.
 • Övergångsbestämmelser erbjöds till Spanien, Grekland, Irland och Portugal, och Portugal och Grekland gavs möjligheten att ytterligare förlänga dessa med max tre år.
 • Med direktivet vill man avskaffa de allmänna bestämmelserna för restriktioner på kapitalrörelser mellan personer som är bosatta i EU-länderna.
 • En ”skyddsklausul” infördes. Kapitalrörelser kan orsaka svåra påfrestningar på valutamarknaderna, vilket kan leda till allvarliga störningar i ett lands penning- och växelkurspolitik. I dessa fall får Europeiska kommissionen, efter samråd med Monetära kommittén och Centralbankschefskommittén bemyndiga det berörda landet att vidta skyddsåtgärder.
 • De skyddsåtgärder med avseende på kapitalrörelser som finns angivna i bilaga 2 till direktivet och som inte får pågå längre än sex månader.

Från och med den 1 juli 1990 upphävde direktivet

 • det första direktivet för genomförande av artikel 67 i fördraget
 • rådets direktiv 72/156/EEG om reglering av internationella kapitalflöden och till motverkande av icke önskvärda effekter av sådana kapitalflöden på inhemsk likviditet*.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gällde mellan den 7 juli 1988 och den 31 december 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 1990. Direktivet har nu ersatts av de nya fördragsbestämmelserna om fri rörlighet på kapital men används fortfarande för att definiera begreppet kapitalrörelser.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kapitalrörelser: kapitalöverföringar mellan länder som utförs av en person, en organisation eller ett företag. De inkluderar direkta investeringar, investeringar i fast egendom, aktiviteter med värdepapper, transaktioner i löpande räkning och över inlåningskonton, samt finansiella lån och krediter.

Inhemsk likviditet: Den mängd likvida medel (d.v.s. tillgångar som snabbt kan omsättas till pengar) i cirkulation i ett lands ekonomi.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT L 178, 8.7.1988, s. 5–18).

Senast ändrat 16.11.2016

Top