Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Röstetalen i ECB-rådet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Röstetalen i ECB-rådet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2003/223/EG – ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

SAMMANFATTNING

VILKET ÄR SYFTET MED BESLUTET?

 • Genom beslutet införs ett rotationssystem för röstning i Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet), med målet att säkerställa ett rättvist och effektivt beslutsfattande.
 • I beslutet tas hänsyn till att antalet chefer för nationella centralbanker ökar efter hand som nya länder inför euron.
 • I beslutet fastställs också reglerna för hur centralbankschefers rösträtt tilldelas och roterar.

VIKTIGA PUNKTER

ECB-rådet

 • ECB-rådet är ett av Europeiska centralbankens tre beslutande organ; de två andra är direktionen och allmänna rådet.
 • ECB-rådet är det viktigaste beslutande organet. Det fastställer särskilt eurozonens finanspolitik.
 • ECB-rådet består av sex direktionsledamöter och cheferna för de nationella centralbankerna för länderna i euroområdet. Antalet chefer ökar sålunda varje gång ett nytt land kommer med i euroområdet.

Ett rotationssystem med röster per grupp

 • Från och med den dag då antalet medlemmar i ECB-rådet överstiger 21 anpassas omröstningsreglerna.
 • Det totala antalet rösträtter begränsas sålunda till 21. De sex medlemmarna i direktionen behåller en permanent rösträtt. Centralbankscheferna delar resterande 15 rösträtter, som fördelas enligt ett rotationssystem.
 • Centralbankscheferna indelas sedan i grupper, som skiljer sig åt med avseende på rösträttsfrekvensen för gruppernas medlemmar. Grupperna indelas enligt en rangordning av länderna i euroområdet, som baseras på
  • euroländernas andel i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris (BNPm)*,
  • andelen i den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten i euroländerna.
 • Dessa indikatorer har som syfte att säkerställa objektivitet genom att de beaktar ett lands ekonomiska vikt i euroområdet och storleken på dess finansiella sektor.
 • Dessutom fastställs i beslutet två steg i inrättandet av systemet med röstrotation.

Steg I: Rösträtt från och med den dag då antalet centralbankschefer överstiger 15

 • Från och med den dag då antalet centralbankschefer överstiger 15 och så länge det är lägre än 22, delas centralbankscheferna upp i två grupper.
  • Den första gruppen utgörs av fem centralbankschefer i de länder som har de största andelarna av den totala vikten enligt de ovan angivna kriterierna.
  • Den andra gruppen består av de övriga centralbankscheferna.
 • De fem centralbankscheferna i den första gruppen har tillsammans fyra rösträtter, övriga centralbankschefer tillsammans elva rösträtter.
 • Rösträttsfrekvensen för centralbankscheferna i den första gruppen får inte vara lägre än rösträttsfrekvensen för dem i den andra gruppen.
 • Steg I skulle normalt ha nåtts i januari 2009, då Slovakien gick med i euroområdet som dess 16:e medlem. I december 2008 tog emellertid ECB-rådet ett beslut att skjuta upp starten för rotationssystemet.
 • Istället infördes det nya rotationssystemet den 1 januari 2015, då Litauen kom med i euroområdet som den 19:e medlemmen.

Steg II: Rösträtt med 22 eller fler centralbankschefer

 • Från och med den dag då antalet centralbankschefer når 22, delas de upp i tre grupper.
  • Den första gruppen består av fem centralbankschefer för de nationella centralbankerna i länderna som har de största andelarna av den totala vikten av ekonomin i euroområdet.
  • Den andra gruppen består av hälften av det totala antalet centralbankschefer. Centralbankscheferna i denna grupp utgörs av de nationella centralbankerna i de länder som intar dessa positioner enligt klassificeringen av länderna på grundval av de tidigare angivna kriterierna.
  • Den tredje gruppen består av de övriga centralbankscheferna.
 • Den första gruppen tilldelas fyra rösträtter, den andra åtta och den tredje tre.
 • Inom varje grupp har centralbankscheferna ha rösträtt för en lika lång tidsperiod. ECB-rådet beslutar om de nödvändiga åtgärder som krävs för genomförandet av denna princip.

Genomförande, anpassningar och framtida förändringar

 • Varje gång antalet centralbankschefer ökar, justeras gruppernas sammansättning och justeringarna gäller från och med den dag då centralbankscheferna i fråga kommer med i ECB-rådet. Varje gång beräkningen av total BNPm ändras, vilket skall göras vart femte år, anpassas gruppernas sammansättning till de eventuella ändringarna och börjar då gälla från och med den första dagen på nästkommande år.
 • De beslut som behövs för att genomföra de tekniska detaljerna i rotationssystemet antas, med avvikelse från de nya omröstningsreglerna, av samtliga medlemmar i ECB-rådet med två tredjedelars majoritet, oberoende av om de innehar rösträtt eller ej vid tiden för beslutet.
 • ECB-rådet antog åtgärder som omfattade rotationshastighet, rotationsperiod, rangordning för centralbankschefer inom grupper samt övergången från ett två- till tregruppssystem år 2009 (beslut 2009/328/EG).

BAKGRUND

Innan de kunde införa euron, behövde EU-länderna uppfylla ett visst antal ekonomiska och finansiella villkor som kallas konvergenskriterier.

I nuläget uppfyller endast 19 EU-länder av 28 dessa villkor och därför har kunnat anta euron som enda valuta. De andra länderna har undantag ända tills de uppfyller kriterierna. Storbritannien och Danmark utgör undantag, eftersom de i nuläget inte har för avsikt att anta euron.

VIKTIGT BEGREPP

* Bruttonationalprodukt till marknadspris (BNPm): penningvärdet för alla slutliga bruttonationalresultat eller bruttonationalprodukter i ett land.

RÄTTSAKT

Beslut 2003/223/EG av rådet på stats- eller regeringschefsnivå av den 21 mars 2003 om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (EUT L 83, 1.4.2003, s. 66–68)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska centralbankens beslut 2009/5/EG av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet (ECB/2008/29) (EUT L 3, 7.1.2009, s. 4–5)

Europeiska centralbankens beslut 2009/328/EG av den 19 mars 2009 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (ECB/2009/5) (EUT L 100, 18.4.2009, s. 10–11)

Senast ändrat 08.03.2016

Top