Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsstrategin för euron: Den sista fasen i genomförandet av EMU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Informationsstrategin för euron: Den sista fasen i genomförandet av EMU

Europeiska kommissionen aktualiserar prioriteringarna och strategin för informationskampanjen om euron och bekräftar kommissionens engagemang i frågan.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 2 februari 2000 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om informationsstrategin inför den sista fasen i genomförandet av EMU [KOM(2000) 57 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den 1 januari 1999 blev euron officiell valuta för elva medlemsländer, i enlighet med den plan som fastställs i Fördraget om Europeiska unionen. Övergångsperioden, då euron endast är ett kontomedel, slutar vid midnatt den 31 december 2001. Från och med då kommer bankerna endast att ge ut sedlar och mynt i euro. Medlemsländerna ska göra sitt bästa för att se till att de flesta kontanttransaktioner görs i euro redan två veckor efter den 1 januari 2002. Den period under vilken båda valutaenheterna är i omlopp måste vara kort eftersom de nationella sedlarna och mynten ska ha dragits in i början av mars 2002.

Kommissionen driver en mycket aktiv informationskampanj om euron sedan 1995. 1998 bekräftade kommissionen sitt engagemang för informationskampanjen genom att anta ett meddelande om informationsstrategin för euron. Betydande medel har anslagits för kampanjen inom ramen för Prince-programmet (informationsprogram för de europeiska medborgarna). Parlamentet har hela tiden stött kommissionens insatser.

Kommissionen har också högprioriterat partnerskap med organisationer som är viktiga opinionsbildare samtidigt som den försökt göra medlemsländerna delaktiga så att dessa kan genomföra egna informationskampanjer. Telefonlinjer dit man kan ringa gratis, särskilda webbplatser på Internet och utställningar har därför inrättats i flera medlemsländer. Alla dessa åtgärder syftar till att upplysa och informera vissa målgrupper.

Den privata sektorns informatörer har varit mycket aktiva när det gäller att öka medvetenheten hos små och medelstora företag.

Vid övergången till euro visade det sig att människor inte kunde tillgodogöra sig informationen. När det gäller företagen är det endast ett fåtal som redan gått över till euro i sin bokföring, och majoriteten av de små och medelstora företagen har ännu inte vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna använda euro. Dubbel prismärkning används däremot ofta inom detaljhandeln och tjänstesektorn.

PRIORITERINGAR

Med anledning av det ovanstående har kommissionen beslutat att ändra sin strategi för 2000 och 2001.

För att kampanjen ska bli mycket framgångsrik har kommissionen och informationsansvariga i medlemsländerna fastställt följande principer som ska bidra till att informationsstrategin lyckas:

 • Specifika och tydliga målsättningar ska fastställas för varje målgrupp.
 • Subsidiaritetsprincipen ska respekteras och medlemsländernas insatser uppmuntras.
 • Subsidiaritet leder till närhet. Informationen får större trovärdighet om den kommer från regionala eller lokala myndigheter än från avlägsna institutioner. Sådan närhet förutsätter att mänskliga resurser som kan fungera som kontaktpunkter används.
 • Samarbete mellan alla berörda parter, både nationella och europeiska (Europeiska centralbanken, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). Sådant samarbete förutsätter en mycket nära samordning.
 • Flexibilitet är nödvändigt för att kunna utvärdera informationskampanjens resultat och vid behov ifrågasätta förfarandena.

MÅLGRUPPER

Alla företag i euroområdet är skyldiga att handla i euro från och med den 1 januari 2002. Enligt de undersökningar som gjorts saknar majoriteten av företagen i EU fortfarande en exakt strategi för hur valutaövergången ska ske. Risken är att tusentals företag kommer att försöka skjuta upp valutaövergången till sista ögonblicket, vilket i sin tur skulle leda till problem för konsumenterna och i ekonomin inom hela euroområdet.

Målet är att övertyga företagen om att upprätta en plan för övergången till euro, där en tidsplan, nödvändiga mänskliga resurser och en budget anges.

Vissa typer av företag behöver ägnas större uppmärksamhet, till exempel små företag, små detaljhandlare, företag på turistorter eller i avlägset belägna områden samt företag i länder som ännu inte deltar i valutaunionen.

Lokala och regionala myndigheter kan stimulera informationskanaler som befinner sig "närmare" företagen, såsom konsulter, revisorer och stora företag som arbetar med små och medelstora företag.

När det gäller tidsplanen kommer kampanjen att bedrivas intensivt under år 2000 och under 2001 bör den få en ny inriktning.

Allmänheten

Allmänheten måste också förbereda sig väl för övergången till euro. Den måste kunna känna igen sedlar och mynt och få en känsla för priser och värden i euro.

Undersökningar visar att folk redan har glömt en del av vad de lärde sig under de föregående informationskampanjerna. Det är därför lämpligt att

 • påminna konsumenterna om varför EU har valt att införa euro,
 • ge försäkringar om att de gamla sedlarna kommer att behålla sitt värde även efter slutet på den period då båda valutaenheterna är i omlopp,
 • fortsätta driva och övervaka initiativ som t.ex. logon Vi tar emot euro/Här kan du betala i euro,
 • skapa eller förstärka lokala observationsorgan för euron.

Under 2000 måste informationen till allmänheten fortsätta och då med betoning på alla fördelar som euron kommer att ge i det ekonomiska och dagliga livet. Under 2001 måste informationskampanjen trappas upp så att allmänheten blir redo att använda euron.

Grupper som behöver särskild hjälp

Informationsstrategin måste anpassas efter behoven hos särskilda grupper i befolkningen som saknar tillgång till traditionella informationskanaler, såsom

 • ekonomiskt och socialt marginaliserade personer,
 • socialt isolerade personer,
 • personer med fysiska funktionshinder (blinda och synskadade, döva och hörselskadade) eller psykiska funktionshinder,
 • personer med läs- och skrivsvårigheter.

Innehållet i informationen är detsamma för dessa grupper som för den breda allmänheten, men anpassat efter deras behov.

Under år 2000 kommer de informationsåtgärder som inleddes 1999 att fortsätta och under 2001 kommer kampanjen att kulminera.

Skolungdom

Sedan skolstarten i september 1999 finns euron med i läroplanerna. Skolan är en särskilt viktig målgrupp eftersom den kan fungera som informationskanal. Ungdomar kan utgöra opinionsbildare för sin omgivning (föräldrar, äldre personer osv.). Läsåret 2000 är sista chansen att lämna in förslag till nya initiativ.

Länder som inte deltar i valutaunionen från början och länder utanför EU

De länder som inte deltar i valutaunionen från början (Danmark (es de en fr), Storbritannien (es de en fr) och Sverige (es de en fr)) är också en målgrupp med tanke på deras intensiva kontakter med medlemsländerna i euroområdet.

För länder utanför EU bör euroinformationen fortsätta och intensifieras med tanke på handeln och det ekonomiska utbytet och det faktum att euron är en stor valuta på de finansiella marknaderna.

BENCHMARKING

Kommission föreslår att indikatorer och benchmark-mål fastställs för att hjälpa medlemsländerna att mäta resultaten av informationsverksamheten. Indikatorerna bör harmoniseras mellan offentliga myndigheter och privata aktörer.

UPPGIFTER OCH ANSVAR FÖR INFORMATIONSINSATSERNA

Parlamentet har en viktig uppgift när det gäller att slå fast, utvärdera och genomföra informationsstrategin för euron och att tilldela medel.

Det är medlemsländerna som i kraft av subsidiaritetsprincipen ansvarar för euroinformationen. Flertalet har redan utarbetat en informationsstrategi.

Kommissionen å sin sida kommer att fortsätta med sin informationsverksamhet gentemot företag, allmänheten, turister och länder utanför EU, samtidigt som den ser till att övriga aktörers verksamhet samordnas.

Europeiska centralbanken (ECB) inledde 1999 den omfattande informationskampanjen Euro 2002, som kulminerar i slutet av 2001. Kampanjen riktar sig till allmänheten, näringslivet, offentliga myndigheter och olika opinionsbildare. Syftet är att

 • hjälpa allmänheten att känna igen sedlar och mynt och förbereda den för deras införande,
 • visa kassapersonal i affärer och banker hur man upptäcker eventuella förfalskningar.

See also

För ytterligare upplysningar se följande av Europeiska kommissionens webbplats, Generaldirektoratet för ekonomi och finans:

 • Euron: vår valuta (EN)

Senast ändrat den 13.10.2005

Top