Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förändringar av euromyntens nationella sidor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förändringar av euromyntens nationella sidor

Genom kommissionens rekommendation har gemensamma regler fastställts för hur de nationella sidorna av euromynten kan förändras. Från och med 2004 får medlemsstaterna ge ut minnesutgåvor av 2-euromyntet för att hedra särskilda personer eller markera betydelsefulla händelser. De normala nationella motiven får däremot inte ändras före 2008.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation 2003/734/EG av den 29 september 2003 om gemensam praxis för ändringar i utformningen av de nationella framsidorna av euromynt i omlopp.

SAMMANFATTNING

Denna rekommendation har utarbetats i nära samarbete med medlemsstaterna. Den anger en gemensam ram för vilka förändringar som kan göras av de nationella sidorna av euromynt i omlopp. Den gäller såväl de normala mynten i euro som jubileumsmynten.

Den nationella sidan av mynten i euro får inte ändras före utgången av 2008

Kommissionens rekommendation är att lämna de nationella sidorna av de normala euromynten i omlopp oförändrade fram till utgången av 2008. Ett undantag kan göras om ett statsöverhuvud som är avbildat på myntet har ersatts av en annan person.

I ett meddelande av den 28 december 2006 med titeln "fem år med sedlar och mynt i euro" (pdf) bekräftade kommissionen eurons enhetliga utformning.

Från och med 2004 får jubileumsmynt ges ut

Rådet beslöt den 23 november 1998 att utgivningarna av jubileumsmynt avsedda att sättas i omlopp bör upphävas under de första åren efter det att de nya sedlarna och mynten har satts i omlopp. Kommissionen rekommenderade att jubileumsmynt fick ges ut från och med 2004. Rådet tillstyrkte den 8 december 2003 denna rekommendation från kommissionen (se "anknytande rättsakter").

5. Från och med 2004 får således medlemsstaterna ge ut jubileumseuromynt i omlopp som skall gälla som betalningsmedel i alla medlemsstaterna i euroområdet. Det finns vissa villkor för dessa specialutgåvor, nämligen följande:

 • Endast den nationella sidan av myntet får ändras.
 • Antalet utgåvor är begränsat till en per medlemsstat och år.
 • Endast 2-euromyntet får användas för sådana jubileumsutgåvor.
 • Det totala antalet mynt i omlopp får inte överskrida det av följande tak som ger störst volym:

0,1 % av det totala antalet 2-euromynt i omlopp i samtliga medlemsstater i euroområdet. Detta tak kan emellertid höjas till 2,0 % om det rör sig om en händelse av särskilt stort symbolvärde. I så fall måste den medlemsstat som ger ut myntet avstå från att ge ut andra jubileumsmynt under en period på fyra år.

5,0 % av det totala antalet 2-euromynt i omlopp i den utgivande medlemsstaten.

Utformningen av de nationella sidorna av jubileumsmynten skall uppfylla vissa villkor, framför allt måste

 • den nationella sidan innehålla tolv stjärnor i en ring runt motivet, och
 • årtalet anges.

Kommissionen skall underrättas om alla ändringar senast sex månader före utgivningen av mynten. Ekonomiska och finansiella kommittén (esdeenfr)skall godkänna alla utgåvor av jubileumsmynt i omlopp i en större volym än 0,1 % enligt ovanstående. All relevant information om de nya utformningarna kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Tillämpningen av gemensam praxis i de monetära avtalen

Gemenskapen har ingått monetära avtal med Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Vatikanstaten (EN). På grundval av dessa avtal kan dessa stater ge ut vissa volymer av mynt i euro avsedda att sättas i omlopp. Den gemensamma praxisen bör alltså gälla även för dessa länders myntutgivningar.

Referenser

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens rekommendation 2003/734/EG

1.1.2004

-

EUT L 264, 15.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Slutsatser från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte den 8 december 2003 [Ej offentliggjorda i EUT].

I sina slutsatser tillstyrkte rådet de rekommendationer som hade lagts fram av kommissionen den 29 september 2003. Rådet instämde bland annat i följande punkter:

 • Medlemsstaterna avstår från att före utgången av 2008 ändra den nationella sidan på euromynten avsedda att sättas i omlopp, utom i händelse av ändring av statsöverhuvud.
 • Moratoriet på utgåvor av jubileumsmynt avsedda att sättas i omlopp bör upphävas. Detta moratorium fastställdes av rådet (ekonomiska och finansiella frågor ("Ekofinrådet")) den 23 november 1998. Från och med 2004 får således medlemsstaterna ge ut jubileumsmynt i valören två euro under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, bland annat när det gäller utgivningsvolym.
 • Jubileumsmynt i kronologisk ordning:

Grekland - Olympiska spelen i Aten 2004 [Europeiska unionens officiella tidning C 91 av den 15.4.2004].

 • Motiv: Antik staty av en diskuskastare på väg att ta sats, de fem olympiska ringarna.
 • Upplaga: Högst 50 miljoner mynt.

Finland - Utvidgning av Europeiska unionen till tio nya medlemsstater [Europeiska unionens officiella tidning C 243 av den 30.9.2004].

 • Motiv: ett stiliserat kolonnkapitäl med uppåtväxande blad.
 • Upplaga: Högst 1 miljon mynt.

Luxemburg - Storhertig Henri [Europeiska unionens officiella tidning C 243 av den 30.9.2004].

 • Motiv: storhertig Henris bild och monogram.
 • Upplaga: Högst 2,49 miljoner mynt.

Republiken San-Marino - Bartolomeo Borghesi [Europeiska unionens officiella tidning C 298 av den 3.12.2004].

 • Motiv: Byst av Bartolomeo Borghesi (historiker och numismatiker).
 • Upplaga: Högst 110 000 mynt.

Italien - Världslivsmedelsprogrammets femtioårsjubileum [Europeiska unionens officiella tidning C 313 av den 18.12.2004].

 • Motiv: Jordklot med texten « Världslivsmedelsprogrammet ». Ett veteax, ett majsax och ett risax framträder bakom globen och representerar baslivsmedlen.
 • Upplaga: Högst 16 miljoner mynt.

Vatikanstaten - Vatikanstatens 75-årsjubileum [Europeiska unionens officiella tidning C 321 av den 28.12.2004].

 • Motiv: en stiliserad bild av Vatikanstatens yttre murar med Peterskyrkan i förgrunden.
 • Upplaga: Högst 100 000 mynt.

Luxemburg - Storhertig Henris femtioårsdag och femårsjubileum på tronen samt hundraårsdagen för storhertig Adolfs död [Europeiska unionens officiella tidning C 11 av den 15.1.2005].

 • Motiv: avbildning av storhertig Henri av Luxemburg och av den tidigare storhertigen Adolf.
 • Upplaga: Högst 2,8 miljoner mynt.

Belgien - Den ekonomiska unionen mellan Belgien och Luxemburg [Europeiska unionens officiella tidning C 61 av den 11.3.2005].

 • Motiv: Storhertig Henri av Luxemburg och kung Albert II av Belgien i profil .
 • Upplaga: Högst 6 miljoner mynt.

Österrike - 50-årsdagen för Österrikes statsfördrag [Europeiska unionens officiella tidning C 61 av den 11.3.2005].

 • Motiv: reproduktion av underskrifter och sigill från Österrikes statsfördrag.
 • Upplaga: Högst 7 miljoner mynt.

Spanien - 400-årsjubileum av den första uugåvan av « Den snillrike riddaren Quijote de la Mancha » [Europeiska unionens officiella tidning C 131 av den 28.5.2005].

 • Motiv: Don Quijote som har en lans i handen, med väderkvarnar i bakgrunden. På en del av myntet syns ordet "España".
 • Upplaga: 8 miljoner mynt.

Republiken San Marino - 2005, världsåret för fysik [Europeiska unionens officiella tidning C 244 av den 4.10.2005].

 • Motiv: Fri tolkning av allegorisk målning, "La fisica antica", eller Studiet av planeterna föreställande Galileo Galilei. I myntets yttre ring återges Europeiska unionens tolv stjärnor.
 • Upplaga: 130 000 mynt.

Vatikanstaten - Schweizergardets femhundraårsjubileum [Europeiska unionens officiella tidning C 260 av den 28.10.2006].

 • Motiv: Myntet föreställer en schweizergardist som avlägger den högtidliga eden inför schweizergardets fana.
 • Upplaga: max 100 000 mynt

Finland - 60-årsdagen av FN:s grundande och 50-årsdagen av Finlands medlemsskap i FN [Europeiska unionens officiella tidning C 244 av den 4.10.2005].

 • Motiv: På den inre delen av myntet visas en fredsduva i pusselform. I myntets yttre ring återges Europeiska unionens tolv stjärnor.
 • Upplaga: 2 miljoner mynt.

Italien - Årsdagen av undertecknandet av konstitutionen för Europa [Europeiska unionens officiella tidning C 283 av den 16 .11.2005].

 • Motiv: På den inre delen av myntet avbildas Europa och tjuren. Europa håller i en penna och texten till konstitutionen för Europa. Orden "Costituzione Europea" formar en halvcirkel på nedre delen av den yttre ringen. I övre delen av myntets yttre ring finns tolv stjärnor.
 • Upplaga: 18 miljoner mynt.

Vatikanstaten - Tjugonde världsungdomsdagen i Köln i augusti 2005 [Europeiska unionens officiella tidning C 283 av den 16.11.2005].

 • Motiv: På den inre delen av myntet avbildas katedralen i Köln med en komet i den övre delen av bilden. Orden "XX Giornata mondiale della gioventù" bildar en halvcirkel. I den övre delen av den yttre ringen återfinns tolv stjärnor i en halvcirkel.
 • Upplaga: 100 000 mynt.

Luxemburg - Tronföljaren Guillaumes tjugofemårsdag [Europeiska unionens officiella tidning C 20 av den 27 januari 2006].

 • Motiv: På vänster sida av det inre fältet avbildas H.K.H Storhertig Henri, med blicken åt höger. Avbildningen överlappar en avbildning av tronföljaren Guillaume på höger sida av det inre fältet. Under centralmotivet anges präglingsåret "2006".
 • Upplaga: 1,1 miljoner mynt.

Tyskland - Schleswig-Holstein [Europeiska unionens officiella tidning C 33 av den 9.2.2006].

 • Motiv: I den inre delen av myntet syns en bild av "Holstentor", en av staden Lübecks portar. Tolv stjärnor är placerade i en halvcirkel upptill längs myntets yttre del med årtalet "2006" placerat högst upp i mitten. Omskriften "Bundesrepublik Deutschland" formar en halvcirkel nertill längs den yttre delen.
 • Upplaga: 30 miljoner mynt.

Italien - De tjugonde olympiska vinterspelen i Turin 2006 [Europeiska unionens officiella tidning C 33 av den 9 februari 2006].

 • Motiv: I förgrunden återfinns en skidåkare mot en bakgrund av stiliserade grafiska figurer: Italienska republikens monogram "RI" återfinns längst upp till vänster, ovanför bokstaven "R" och en bild av Turins mest kända byggnad, Mole Antonelliana. Europeiska unionens tolv stjärnor omger bilden.
 • Upplaga: 40 miljoner mynt.

Belgien - Atomium [Europeiska unionens officiella tidning C 53 av den 3.3.2006].

 • Motiv: I den inre delen av myntet syns en bild av Atomium. Detta byggnadsverk omringas av tolv stjärnor i myntets yttersta fält. Ringen av stjärnor avbryts av bokstaven "B" högst upp mellan två stjärnor och av präglingsåret "2006" längst ned på myntet mellan två stjärnor.
 • Upplaga: 5 miljoner mynt.

Finland - 100-årsjubileum av allmänna rösträtten [Europeiska unionens officiella tidning C 248 av den 10.10.2006].

 • Motiv: Den inre delen av myntet föreställer ansikten. De tolv stjärnorna på den europeiska unionens flagga återges på myntets kant.
 • Upplaga: Maximalt 2,5 miljoner mynt.

Republiken San Marino - 500-årsminnet av Christofer Columbus död [Europeiska unionens officiella tidning C 248 av den 10.10.2006].

 • Motiv: Christofer Columbus porträtt och en grafisk avbildning av de tre karavellerna; ovanför porträttet inskriptionen "SAN MARINO" och en vindros.
 • Upplaga: 120 000 mynt.

Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien, Frankrike, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien - 50-årsdagen av Romfördragets undertecknande Rome [Europeiska unionens officiella tidning C 65, 21.3.2007].

 • Motiv: I mitten av myntet avbildas fördragsdokumentet undertecknat av de sex grundarstaterna. I bakgrunden återges det av Michelangelo utformade mönstret för stenbeläggningen på Piazza del Campidoglio i Rom, där fördraget undertecknades den 25 mars 1957. Ordet EUROPA översatt till berört språk står ovanför avbildningen av fördragsdokumentet.
 • Upplaga: varierar beroende på medlemsstat (från 0,4 miljoner i Slovenien till 30 miljoner i Tyskland).

Tyskland - Mecklenburg-Vorpommern [Europeiska unionens officiella tidning C 76, 4.4.2007].

 • Motiv: Den inre delen av myntet visar en bild av slottet i Schwerin. Ordet "Mecklenburg-Vorpommern" är graverat under slottet och gravörens initialer "HH" är graverade längst ner på den inre delen av myntet. Tolv stjärnor formar en halvcirkel på övre delen av den yttre ringen, avbruten av präglingsåret "2007" överst på myntet. Orden "Bundesrepublik Deutschland" formar en halvcirkel på nedre delen av den yttre ringen.
 • Upplaga: 30 miljoner mynt.

Monaco - Tjugofemårsminnet av prinsessan Graces bortgång [Europeiska unionens officiella tidning C 172, 25.7.2007].

 • Motiv: På myntets inre fält avbildas prinsessan Grace i vänsterprofil. Inskriptionen "MONACO" åtföljd av myntmärket, årtalet "2007" och den ansvariga graveringsateljéns märke återfinns i regnbågsform på det inre fältets nedre del till höger. Konstnärens namn (R.B. BARON) är inskrivet under prinsessans hår. På myntets yttre ring återfinns den europeiska flaggans tolv stjärnor.
 • Upplaga: Högst 20 001 mynt

Republiken San Marino - Tvåhundraårsminnet av Giuseppe Garibaldis födelse [Europeiska unionens officiella tidning C 233, 5.10.2007].

 • Motiv: I det inre fältet syns ett porträtt av Giuseppe Garibaldi. Inskriptionen "SAN MARINO" och året "2007" är graverat runt fältet på vänster respektive höger sida.
 • Upplaga: 130 000 mynt

Vatikanstaten - Påven Benediktus XVI:s 80-årsdag [Europeiska unionens officiella tidning, C 233, 5.10.2007].

 • Motiv: På myntets inre fält avbildas Hans Helighet Benediktus XVI i vänsterprofil.
 • Upplaga: 100 000 mynt

Tyskland - Hamburg [Europeiska unionens officiella tidning, C 13, 18.1.2008].

Motiv: På myntets inre fält avbildas kyrkan Sankt Michaelis i Hamburg. Under byggnadsverket står delstatens namn "HAMBURG".

Upplaga: 30 miljoner.

See also

För mer information besök gärna:

- Europeiska centralbanken: Bilder av mynten och nyttiga länkar om samlarmynt.

- Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans som handlar om euron, och också återger bilder på mynten (EN).

Senast ändrat den 18.01.2008

Top