Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konsekvenserna av övergången till euron för gemenskapens politik, institutioner och lagstiftning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Konsekvenserna av övergången till euron för gemenskapens politik, institutioner och lagstiftning

Kommissionens meddelande syftar till att ge en samlad bild av vilka konsekvenser övergången till euron får på EU-nivå samt av hur detta påverkar medlemsländerna

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 5 november 1997 om konsekvenserna av övergången till euron för gemenskapens politik, institutioner och lagstiftning [KOM(97) 560 slutlig -- Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

VALUTARISK

När meddelandet offentliggjordes närvarande fastställs budgeten i ecu, men intäkter och utgifter uttrycks helt eller delvis i de nationella valutorna.

  • På intäktssidan inbetalas medlemsländernas bidrag i nationell valuta.
  • På utgiftssidan beräknas och betalas anslagen i allmänhet i ecu, bortsett från betalningsåtaganden inom ramen för EUGFJ, garantisektionen, och administrativa utgifter.

När transaktioner genomförs i nationella valutor måste EU:s budget bära valutarisken, med tanke på att motvärdet i ecu kan variera.

Efter införandet av euron, kommer deltagarländerna att ha samma valuta som EU:s budget. Detta får till följd att alla valutarisker försvinner för transaktioner som fortfarande genomförs i den nationella valutan. För de länder som inte deltar i valutasamarbetet från början (Danmark (es de en fr), Förenade kungariket (es de en fr) och Sverige (es de en fr)), kvarstår däremot valutarisken vid denna typ av transaktioner.

JORDBRUKSPOLITIK

Införandet av euron kommer att få olika konsekvenser för det agromonetära systemet.

  • För deltagarländerna kommer det inte längre att krävas någon omräkning (återbetalning i euro för utgifter som medlemsstaten haft i euro). Skillnaderna mellan de satser som används i det agromonetära systemet och de fasta och oåterkalleliga omräkningskurserna måste dock undanröjas, enligt villkor som ännu inte har fastställts.
  • För de länder som inte deltar i valutasamarbetet från början kommer behovet av en omräkningskurs (es de en fr) att kvarstå, men systemet kan eventuellt utformas annorlunda.

Förändringarna i det agromonetära systemet kommer även att vara tillämpliga på fiskerisektorn.

EU:s ADMINISTRATION

De administrativa utgifterna svarar för 3,5 procent av den totala budgeten (1996) och går huvudsakligen till löne- och pensionskostnader. Utbetalningarna sker i nationella valutor (främst i belgiska och luxemburgska franc).

Efter införandet av euron kommer den valutarisk som belastar EU:s budget att försvinna för alla löner och pensioner som utbetalas till personer bosatta i något av deltagarländerna.

Med tanke på att EU-tjänstemännens löner har ett politiskt symbolvärde föreslås att lönebeskeden uttrycks i euro och att pensionerna från och med 1 januari 1999 utbetalas i euro i deltagarländerna.

EG-RÄTT

När det gäller EG-rätten blir det mest omedelbara resultatet att ecun ersätts av euron (där en ecu svarar mot en euro) utan att några åtgärder behöver vidtas på EU-nivå eller nationell nivå.

I de fall då ett belopp i ecu omfattas av en bestämmelse om omräkning till respektive nationell valuta, har ett antal riktlinjer tagits fram för att säkerställa en enhetlig tolkning av denna typ av bestämmelser.

Vissa juridiska bestämmelser måste behandlas individuellt, exempelvis om det hänvisas till särskilda räntesatser (exempelvis i samband med straffbestämmelser) som inte längre kommer att kunna användas när euron har införts.

När det gäller avtal med tredjeland, kommer hänvisningar till ecu automatiskt att omvandlas till euro utan att någon av avtalsparterna behöver vidta några särskilda åtgärder. Lämpligen bör en informationskampanj riktad till berörda parter genomföras före den 1 januari 1999.

ÖVRIGA KONSEKVENSER

Övergången kommer att påverka EU:s verksamhet inom följande områden:

  • Likviditets- och finansförvaltning: Kommissionens finansavdelning kommer inte längre att behöva göra omfattande uppköp av ecu på valutamarknaden och räkenskaper och valutahantering kommer att förenklas avsevärt.
  • Statistik: Tidsserierna kommer att anpassas vid ett antal tillfällen och nya data kommer att utarbetas för euroområdet.
  • IT: Det pågår ett arbete inom ramen för arbetsgruppen "Euro/år 2000".

EU:s omställningsinsats kommer i första hand att äga rum före den 1 januari 1999, i motsats till vad som gäller för nationella, regionala och lokala myndigheter, där omställningen kommer att spänna över hela övergångsperioden, ända fram till slutdatumet (1 januari 2002).

Senast ändrat den 23.06.2006

Top