Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den korrigerande delen: förfarandet vid alltför stora underskott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den korrigerande delen: förfarandet vid alltför stora underskott

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) No 1467/97 – om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Stabilitets- och tillväxtpakten är hörnstenen i EU:s budgetdisciplin. Den korrigerande delen av pakten reglerar förfarandet vid alltför stora underskott, som ligger till grund för snabb korrigering av alltför höga offentliga underskott eller alltför hög statsskuld.

Förordningen syftar till att förtydliga och påskynda förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

När ett EU-land inte respekterar den budgetdisciplin som krävs enligt stabilitets- och tillväxtpakten kan det vid alltför stora underskott bli föremål för ett förfarande som innefattar flera steg.

VIKTIGA PUNKTER

Inledning av förfarandet

Enligt stabilitets- och tillväxtpakten utlöses förfarandet utifrån underskotts- och skuldkriterierna.

  • Underskottskriteriet: det offentliga underskottet anses alltför stort om det är över referensvärdet på 3 % av bruttonationalprodukten (BNP) till marknadspris.
  • Skuldkriteriet: skulden är över 60 % av BNP och målet att minska skulden med en tjugondel per år har inte nåtts under de senaste tre åren.

Skeden i förfarandet

  • För det EU-land vars underskott eller skuld överskrider de fastställda gränserna utarbetar kommissionen en utvärderingsrapport om huruvida förfarandet vid alltför stora underskott ska inledas.
  • Kommissionen skickar sedan ett meddelande till landet i fråga och informerar rådet om den anser att underskottet är alltför stort.
  • Mot bakgrund av eventuella påpekanden från det berörda landet beslutar rådet med kvalificerad majoritet, på kommissionens förslag, huruvida underskottet är alltför stort.
  • Om rådet beslutar att ett underskott är alltför stort ger det rekommendationer till landet och föreskriver en högsta tidsgräns för att vidta effektiva åtgärder (tre eller sex månader).
  • Om ett land fortfarande inte genomför rekommendationerna kan rådet besluta att förelägga landet att vidta åtgärder för att minska underskottet inom en viss tid.
  • Om landet inte följer rådets beslut kan rådet besluta om att ålägga sanktioner.

Sanktioner

Sanktioner åläggs om underskottet inte minskar. För länder i euroområdet åläggs dessa sanktioner stegvis, vilket börjar med

  • skyldigheten att hos kommissionen deponera en räntebärande deposition på 0,2 % av BNP i den förebyggande fasen,
  • skyldigheten att deponera en räntelös deposition på 0,2 % av BNP i den korrigerande fasen; denna deposition omvandlas till böter på upp till 0,5 % av BNP om rekommendationerna för att korrigera det alltför stora underskottet inte uppfylls.

Dessutom kan alla EU-länder (utom Storbritannien) bli föremål för innehållande av åtaganden eller betalningar från EU:s struktur- och investeringsfonder. Sanktioner kan även åläggas vid manipulation av statistik.

Omröstningssystem

Beslut om de flesta sanktioner enligt förfarandet vid alltför stora underskott fattas med omvänd kvalificerad majoritet. Det innebär att böter anses vara antaget såvida inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta det.

Dessutom har de 25 länder som undertecknat fördraget om stabilitet, samordning och styrning kommit överens om att tillämpa omröstning med omvänd kvalificerad majoritet i ett ännu tidigare skede i förfarandet, till exempel när man beslutar huruvida ett EU-land bör bli föremål för ett förfarande vid alltför stora underskott.

Flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpakten

I januari 2015 offentliggjorde kommissionen ett meddelande som ger vägledning till EU-länder om hur de på bästa sätt kan utnyttja flexibiliteten inom de befintliga reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten för att främja effektivt genomförande av strukturreformer, främja investeringar och bättre ta hänsyn till den ekonomiska situationen i varje EU-land.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 januari 1999.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EC) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (EUT L 209, 2.8.1997, s. 6–11)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1467/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet (EUT L 306, 23.11.2011, s. 1–7)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Att på bästa sätt utnyttja flexibiliteten inom stabilitets- och tillväxtpaktens befintliga regler (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

Senast ändrat 22.02.2016

Top