Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Införandet av euron: konvergenskriterierna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Införandet av euron: konvergenskriterierna

Konvergenskriterierna anges i artikel 121.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Det handlar om följande fyra kriterier (prisstabilitet, de offentliga finanserna, växelkursen och räntesatserna på lång sikt):

Prisstabilitet. I fördraget föreskrivs följande: "En hög grad av prisstabilitet [...] skall framgå av att inflationstakten ligger nära den i de (högst tre) medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet." Konkret får en medlemsstats inflationstakt med högst 1,5 % överskrida inflationstakten i de tre medlemsstater som uppvisar bäst resultat i fråga om prisstabilitet under det år som föregår bedömningen av medlemsstatens situation.

De offentliga finanserna. I fördraget föreskrivs följande: "En hållbar finansiell ställning för den offentliga sektorn [...] skall framgå av att den offentliga sektorns finanser inte uppvisar ett alltför stort underskott...". I praktiken undersöker kommissionen i samband med utarbetandet av sin årliga rekommendation till rådet (finans) om budgetdisciplinen har iakttagits, och utgår då från följande två referensvärden:

  • Det årliga underskottet i den offentliga sektorns finanser: Den andel som underskottet i den offentliga sektorns finanser utgör av bruttonationalprodukten (BNP) får inte överstiga 3 % i slutet av det föregående budgetåret. Om detta inte är fallet måste andelen ha minskat väsentligt och kontinuerligt och nått en nivå som ligger nära 3 % (mätt som trend enligt artikel 104.2) eller, alternativt, endast undantagsvis och övergående överskridas och fortfarande ligga nära 3 %.
  • Skuldsättningen i den offentliga sektorn: Bruttoskuldsättningens andel av BNP får inte överstiga 60 % i slutet av det föregående budgetåret. Om detta inte är fallet måste andelen ha minskat i tillräcklig utsträckning och i tillfredsställande takt närma sig en nivå på 60 % (mätt som trend enligt artikel 104.2).

Växelkurs. I fördraget föreskrivs följande: "Ett iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära systemets växelkursmekanism under minst två år utan devalvering i förhållande till någon annan medlemsstats valuta." Medlemsstaten skall utan avbrott ha deltagit i Europeiska monetära systemets växelkursmekanism under de båda år som föregår bedömningen av situationen, utan allvarligare spänningar. Vidare får medlemsstaten under denna period inte ha devalverat sin valuta (dvs. valutans bilaterala centralkurs gentemot en annans medlemsstats valuta) på eget initiativ. Efter övergången till tredje etappen av EMU har det europeiska monetära systemet ersatts av den nya växelkursmekanismen (MTC 2).

Genomsnittliga långfristiga räntor I fördraget föreskrivs följande: "En varaktighet i den konvergens som medlemsstaten har uppnått [...] kommer till uttryck i den långfristiga räntenivån". Det innebär att de nominella långfristiga räntesatserna inte får ligga högre än

2 % över motsvarande räntesatser i högst tre av de medlemsstater som uppvisar bäst resultat när det gäller prisstabilitet (alltså samma medlemsstater som för kriteriet om prisstabilitet). Den period som avses är året före granskningen av läget i den aktuella medlemsstaten.

Villkor för införandet av euron

Varje medlemsstat måste uppfylla samtliga fyra kriterier för att få delta i den ekonomiska och monetära unionens tredje fas. Kriterierna har angivits i det "protokoll om konvergenskriterierna" som avses i artikel 121 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dessa kriterier avspeglar den grad av ekonomisk konvergens som medlemsstaterna måste uppnå för att kunna införa euron.

Enligt artikel 122.2 i fördraget skall kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) rapportera till rådet minst en gång vartannat år, eller på begäran av en medlemsstat med undantag om hur väl medlemsstaterna uppfyller kraven för att ingå i den ekonomiska och monetära unionen. Detta är "konvergensrapporterna" (DE)(EN)(FR).

Danmark (es de en fr)och Storbritannien (es de en fr)har i förhandlingar fått undantagsklausuler avseende deltagandet i EMU:s tredje fas.

Senast ändrat den 20.06.2006

Top