Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-stöd till länder utanför euroområdet som har problem med handelsbalansunderskott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-stöd till länder utanför euroområdet som har problem med handelsbalansunderskott

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 332/2002 – EU-stöd till länder utanför euroområdet som har problem med handelsbalansunderskott

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen ombesörjs ekonomiskt stöd till EU-länder som inte har infört euron och som har drabbats av problem med handelsbalansunderskott*.

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen fastställs kraven för medelfristiga lån på upp till 50 miljarder euro till länder utanför euroområdet som har drabbats av svårigheter med sin betalningsbalans.

Förfarandet för att bevilja lån innefattar följande:

  • Europeiska kommissionen eller berört EU-land utanför euroområdet tar initiativ till tillhandahållandet av lånet.
  • EU-landet diskuterar sina ekonomiska behov med kommissionen och lämnar in ett utkast till saneringsprogram.
  • Utifrån saneringsprogrammet fattar ministerrådet beslut om beviljandet av lån, belopp och löptid.
  • Kommissionen och EU-landet utarbetar ett utkast till samförståndsavtal där de fastställer de villkor som rådet beslutat.

De närmare villkoren för lånet innefattar upplåning och utlåning i euro och med minimal risk för kommissionen. Europeiska centralbanken (ECB) förvaltar lånet på EU:s vägnar. Kostnaderna för lånet ska täckas av gäldenärsmedlemslandet, och detta land ska öppna ett särskilt konto hos sin nationella centralbank för att förvalta lånet.

Europeiska revisionsrätten har rätt att utföra en finansiell revision i EU-landet om den anser det nödvändigt för att låneinrättningen ska kunna förvaltas korrekt.

Vart tredje år måste rådet, utifrån kommissionens rapport, utreda om lånet fortfarande tillgodoser det behov som ledde till att det inrättades.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 24 februari 2002.

VIKTIGA BEGREPP

*Handelsbalansunderskott: Detta uppkommer när värdet av ett lands import är större än värdet av landets export.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1–3)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 332/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska centralbankens beslut 2003/797/EG av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14) (EUT L 297, 15.11.2003, s. 35–36). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.01.2016

Top