Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civil luftfart och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civil luftfart och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 216/2008 – gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningens främsta syfte är att redogöra för de viktigaste reglerna och principerna för att inrätta och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa, bl.a. inrättandet av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa).

Gemensamma säkerhetsregler ligger till grund för Europeiska unionens flygsäkerhet. De erbjuder en enhetlig kravnivå för operatörer*, tillverkare och personal inom luftfarten. Detta i sin tur möjliggör fri rörlighet för varor, personer och tjänster på EU:s inre marknad och EU-ländernas ömsesidiga erkännande av certifikat*. Detta minskar den administrativa bördan och arbetsbördan för de nationella myndigheterna och för branschen.

Bland målen kan också nämnas att

  • säkerställa hög miljöskyddsnivå,
  • underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster,
  • främja kostnadseffektiviteten vid reglerings- och certifieringsprocesser*.

VIKTIGA PUNKTER

Denna EU-lagstiftning gäller för konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av luftfartsprodukter, delar och utrustning, samt för personal och organisationer som deltar i dessa aktiviteter.

Ett av de viktigaste medlen för att uppnå dessa mål är att upprätta Easa. Lagen fastställer uppgifter, intern struktur, arbetssätt och ekonomiska krav för byrån.

Byråns uppgifter är bl.a. att

  • anta yttranden om den civila luftfarten i Europa,
  • stödja Europeiska kommissionen i åtgärder för att genomföra lagstiftningen, inklusive sådana som rör tekniska frågor som konstruktion och design,
  • genomföra de inspektioner och utredningar som krävs för att utföra uppgifterna.

När det gäller den interna strukturen fastställer lagen de viktigaste reglerna för byrån, inklusive rättslig status, styrelsens befogenheter och sammansättning och den verkställande direktörens befogenheter och funktioner.

Förutom att upprätta Easa innehåller lagen gemensamma regler för flygsäkerheten inklusive följande:

  • Luftvärdighet: Alla luftfartyg måste ha ett giltigt luftvärdighetsbevis inklusive särskilda certifikat för produkter, delar och luftfartygskonstruktion.
  • Miljöskydd: Flygplansprodukter, delar och anordningar måste uppfylla relevanta EU-regler och internationella bestämmelser för miljöskydd.
  • Certifiering av flygbesättningen: Piloter måste ha ett flygcertifikat och medicinskt intyg och utbildningsorganisationer måste ha vederbörliga certifikat.
  • Flygplatser och flygtrafikledning: Flygplatser* måste ha certifikat som garanterar säkerheten och flygledarna måste ha lämpliga certifikat.

Lagen omfattar också ett antal andra relaterade punkter som tillsyn och efterlevnad, erkännande av certifikat och godtagande av certifiering i länder utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 8 april 2008.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Operatör: Varje juridisk eller fysisk person som utför eller avser att utföra trafik med ett eller flera luftfartyg.

* Certifikat: Varje slags godkännande, licens eller annat dokument som utfärdas till följd av certifiering.

* Certifiering: Varje form av erkännande av att en produkt, del eller anordning, organisation eller person uppfyller gällande krav, inklusive utfärdande av certifikat som styrker efterlevnaden.

* Flygplats: Varje plats där flygverksamhet kan ske mellan landningsbanor till stora internationella flygplatser.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1–49)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 216/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Senast ändrat 30.11.2015

Top