Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet

Europeiska kommissionen inrättar Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) med uppdrag att sköta och optimera införandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut av den 26 oktober 2006 om inrättande av Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003 [Se ändringsrättsakter].

Det har bildats ett genomförandeorgan för förvaltningen av gemenskapsåtgärder inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Dess stadgar fastställs i förordning (EG) nr 58/2003. Det ska ledas av en styrelse och en direktör som utses av kommissionen.

Inrättande av organet gör det möjligt att mobilisera expertis på hög nivå genom rekrytering av specialiserad personal. Organet bör bidra till att öka flexibiliteten vid genomförandet av gemenskapsåtgärder som rör det transeuropeiska transportnätet och säkerställa en bättre samordning av finansieringen med andra gemenskapsinstrument.

Inom ramen för gemenskapsåtgärderna inom området för det transeuropeiska transportnätet, har byrån ansvar för att utföra de uppgifter som rör beviljandet av gemenskapsstöd i enlighet med förordningarna (EG) nr 2236/95 och (EG) nr 680/2007, med undantag för uppgifter som medför utrymme för fri bedömning vid tolkning av politiska val (planering, fastställande av prioriteringar, utvärdering av programmet osv.).

Organets uppgifter är bland annat följande:

  • Att stödja kommissionen i planerings- och urvalsfaserna och förvalta uppföljningen av det finansiella gemenskapsstöd som beviljats projekt av gemensamt intresse i enlighet med budgeten för det transeuropeiska transportnätet samt utföra nödvändiga kontroller.
  • Att garantera en bättre samordning av beviljandet av finansiellt stöd för projekt som är av gemensamt intresse som också åtnjuter finansiering av, strukturfonderna, sammanhållningsfonderna och Europeiska investeringsbanken (EIB).
  • Att ge tekniskt bistånd till projektinitiativtagarna för projektens finansieringsteknik och utveckla gemensamma utvärderingsmetoder.
  • Att anta budgetgenomförandebestämmelser (inkomster och utgifter) och genomföra alla de åtgärder som förvaltningen av gemenskapsåtgärderna inom området för det transeuropeiska transportnätet kräver och som föreskrivs genom rådets förordningar (EG) nr 2236/95 och (EG) nr 680/2007.
  • Att samla in, analysera och överlämna all information till kommissionen som är nödvändig för att genomföra det transeuropeiska nätet.
  • Att vidta kompletterande åtgärder som bidrar till effektiviteten av TEN-T-programmet, i synnerhet främja programmet bland alla aktörer inom området och öka synligheten hos medborgarna.
  • Att tillhandahålla allt tekniskt och administrativt stöd som kommissionen begär.

Organet kan även, efter yttrande från kommittén för genomförandeorgan, bli ombett av kommissionen att utföra liknande uppgifter inom andra gemenskapsprogram eller -åtgärder, om programmen eller åtgärderna rör det transeuropeiska transportnätet.

Bidrag och kontroll

Genomförandeorganet ska få ett bidrag ur EU:s allmänna budget. Bidraget ska tas från anslagen för gemenskapsåtgärder som rör det transeuropeiska transportnätet.

Organet ska kontrolleras av kommissionen. Det ska redovisa genomförandet av de gemenskapsåtgärder som det har ansvar för enligt de villkor och tidsperioder som fastställs i delegeringsbeslutet.

Organet ska genomföra sin driftsbudget enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Förordning nr 2007/60/EG

26.10.2006

EUT L 32 av den 6.2.2007

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

EUT

Beslut nr 2008/593/EG

11. 7.2008

-

EUT L 190 av den 18.7.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2008 av den 9 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter med avseende på förvaltning av gemenskapsprogram. [EUT L 181 10.7.2008].

Kommissionens förordning (EG) nr 1821/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 med avseende på tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorganen [EUT L293 9.11.2005].

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram [EGT L 11 av den 16.1.2003].

Kommissionen förordning (EG) nr 1653/2004av den 21 september 2004om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram [EUT L 297 av den 22.9.2004].

Senast ändrat den 24.09.2008

Top