Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dagordning för allmän- och affärsflyget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Dagordning för allmän- och affärsflyget

På grund av luftfartens ökning i Europa är det nödvändigt att ta med allmän- och affärsflyget i EU:s transportpolitik. De främsta målen är att förbättra insamlingen av uppgifter, se till att bestämmelserna är proportionerliga, införliva denna sektor korrekt i kommissionens initiativ samt att bättre utnyttja befintlig kapacitet och tillgång till världsmarknaden, och samtidigt se till att det är miljömässigt hållbart.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 11 januari 2008 – ”En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget” [KOM(2007) 869 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommission har studerat sektorn allmän- och affärsflyget * och föreslår att det införs i EU:s gemensamma lufttransportpolitik för att bestämmelserna ska vara proportionerliga och för att optimera befintliga men begränsade infrastrukturer och resurser.

Detta meddelande avser:

 • all civil luftfart annan än kommersiell linjetransport;
 • civil luftfart som sker på begäran och mot ersättning (specialiserat bruksflyg, flygutbildning, nöjesflyg, taxiflyg, m.m.)

Fördelar för EU med allmän- och affärsflyget

Allmän- och affärsflyget är en växande sektor med en varierad flygplansflotta. Det har en kapacitet på runt 50 000 motorflygplan i Europa. Det finns dessutom 180 000 till 200 000 ultralätta och icke motordrivna flygplan till sport och nöje. År 2006 stod denna sektor för nära 10 % av alla flygningar som registrerades av Eurocontrol (EN). Sektorn bör kunna fortsätta att växa på grund av följande faktorer:

 • behovet av större rörlighet, flexibilitet och punkt-till-punkt-tjänster;
 • ökad överbelastning på de större flygplatserna;
 • säkerhetskraven;
 • företags och enskildas oavbrutna ansträngningar att öka sina produktivitetsvinster;
 • utvecklingen av ny teknik som gör flygplan mer effektiva och mindre kostsamma.

Allmän- och affärsflyget bidrar till luftfartsforskning och luftfartsutveckling och är en stor leverantör av kvalificerad flygpersonal till flygindustrin i allmänhet. Det ger särskilda sociala och ekonomiska fördelar för enskilda, företag och lokala gemenskaper i form av skräddarsydda, flexibla och högkvalitativa transporter. Dessa tjänster ökar människors rörlighet, företagens produktion och den regionala sammanhållningen.

Dagordning för allmän- och affärsflyget

Europeiska kommissionen urskiljer sju prioriterade områden för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget, nämligen:

 • kvantifiering av allmän- och affärsflyget, eftersom politiska beslutsfattare behöver faktisk kunskap om situationen för att kunna lagstifta om sektorn på ett lämpligt sätt;
 • förtydligande av definitionerna för att undvika att både operatörer och lagstiftare tolkar de rättsliga definitionerna olika. Dessa olika tolkningar påverkar den inre marknadens funktion och skapar oklarheter i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen. Kommissionen förtydligar särskilt i sitt meddelande begreppen ”statsluftfartyg” och ”civila luftfartyg” och ”kommersiell lufttransport”;
 • säkerställande av en proportionerlig reglering och övervakning av subsidiaritetsprinciperna, med tanke på de mycket varierande förhållandena i sektorn. Förordning (EG) nr 216/2008 är ett bra exempel, eftersom enbart de mest grundläggande kraven gäller alla operatörer medan strängare normer läggs till därefter om det är motiverat på grundval av relevanta kriterier. Kommissionen uppmärksammar särskilt den oro som berörda parter inom allmän- och affärsflyget har uttryckt över lokala flygningar och flygningar med lätta flygplan;
 • optimering av befintlig kapacitet (flygplatser och luftrum) för att öka kapaciteten i proportion till den allmänna trafikökningen. Om kapaciteten inte ökar kommer allmän- och affärsflyget i allt större utsträckning att konkurrera med de större flygbolagen om tillgång till luftrum och infrastruktur. Kommissionen föreslår bättre planering för att utnyttja de befintliga infrastrukturerna bättre, utveckling av ny teknik (automatiska system för flygtrafikledning, satellitnavigering, m.m.) och inrättandet av en gemensam observationsgrupp inom EU. Kommissionen genomför bland annat ett antal reformer inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet och projektet Sesar;
 • underlättande av tillgången till världsmarknaden för att öka den europeiska närvaron på världsmarknaden. Den europeiska tillverkningsindustrin för allmän- och affärsflyget är konkurrenskraftig och ny teknik har introducerats, vilket ger EU en konkurrensfördel. Kommissionen vill arbeta för att öka den europeiska närvaron på världsmarknaden. Kommissionen anser också att det kommersiella affärsflygets särskilda intressen måste beaktas när EU:s externa lufttransportpolitik utformas och när gemenskapens luftfartsavtal förhandlas fram;
 • garanti för en hållbar miljö, eftersom denna sektor liksom alla andra former av transporter ger upphov till buller och gasformiga utsläpp som har en negativ inverkan på miljön. Kommission har med hjälp av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) studerat behovet av att ändra de relevanta ”grundläggande kraven” på området luftfart och miljö. En översyn av certifieringsstandarder, liksom förbättrad pilotutbildning, skulle kunna bidra ytterligare till en minskning av flygets negativa inverkan och främja modern miljövänlig teknik. När det gäller utsläppen av växthusgaser föreslår kommissionen att införa luftfartsverksamhet, även allmän- och affärsflyget, i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Den undersöker även möjligheten att använda mer miljövänliga bränslen;
 • förbättring av forskning och utveckling, eftersom forskningsmiljön inom sektorn är mycket dynamisk. Det europeiska allmän- och affärsflygets konkurrenskraft och kommersiella framgång är mycket beroende av innovation och forskning inom luftfartssektorn. Framöver kommer kommission att utgå från sitt ramprogram för forskning för att uppmuntra initiativ i denna riktning.

Sammanhang

Genom utvidgningen av gemenskapens befogenheter när det gäller flygsäkerhet och skydd, uppgraderingen av det gemensamma europeiska luftrummet och utvecklingen av det nya flygledningssystemet i Europa samt den förväntade kapacitetskrisen och oron för miljöpåverkan från flyget blir det allt mer akut att ta tag i allmän- och affärsflyget. Kommissionen kommer att uppmärksamma särdragen i denna sektor genom att föreslå en dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget.

Nyckeltermer i rättsakten

 • Dagordning för allmän- och affärsflyget ”allmän- och affärsflyget” är mycket varierande. Det omfattar allt från nöjestrafik med luftfartyg utan motor till komplicerad drift av högpresterande affärsjetplan och specialiserat bruksflyg.

Senast ändrat den 06.05.2008

Top