Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integreringen av marknaden för hypotekslån i EU (vitbok)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Integreringen av marknaden för hypotekslån i EU (vitbok)

Integrering av marknaden för hypotekslån i EU är en utmaning för EU:s ekonomi och den inre marknaden. Undanröjandet av juridiska och ekonomiska hinder öppnar vägen för ökad effektivitet och konkurrenskraft på hypotekslånemarknaden. Kommissionen föreslår att dessa utmaningar ska bemötas för att branschen ska fungera bättre på EU‑nivå.

RÄTTSAKT

Kommissionens vitbok av den 18 december 2007 om integreringen av marknaden för hypotekslån i EU [KOM(2007) 807 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Integration av EU:s hypotekslånemarknad är avgörande för unionens ekonomi och för att den inre marknaden ska fungera bra. Kommissionen definierar de utmaningar som kan bemötas med lämplig insats för att undanröja hindren mot marknadsintegrering.

Syfte

En fördjupad översyn av hinder mot en integrerad marknad har bidragit till att följande fyra syften kan fastställas för att stärka marknadernas konkurrenskraft och effektivitet:

 • Underlätta gränsöverskridande tillhandahållande och finansiering av hypotekslån. Hindren (rambestämmelser, infrastruktur osv.) bör undanröjas. Undanröjandet bör bidra till att diversifiera finansieringsinstrumenten för hypotekslån och samtidigt skydda konsumenterna och skapa en stabil marknad.
 • Bredda utbudet av produkter. För att motsvara konsumenternas behov bör undanröjandet av hinder mot distribution och försäljning stimulera diversifieringen av hypoteksprodukter som bland annat kan ge nya och innovativa produkter.
 • Öka konsumenternas tilltro. Konsumenter ska kunna göra upplysta val med utgångspunkt från tydliga och jämförbara uppgifter. Låntagarna bör kunna utvärdera långivarnas finansiella förmåga mer ingående. De bör dessutom få lämplig rådgivning.
 • Gynna rörlighet bland konsumenterna. För att konsumenterna ska ha frihet att byta långivare krävs det öppenhet kring kostnader och produkternas egenskaper.

Uppfylla syften

När det gäller bestämmelserna kan en ny översyn bedöma möjligheterna att lagstifta, framför allt om kostnader och förmåner i enlighet med principen för bästa bestämmelser. Kommissionen har dock identifierat följande tre viktiga områden som bör behandlas:

 • Förtida återbetalning. Inom detta känsliga område kan genomgång av olika alternativ ge möjlighet att ta fram ett europeiskt system för förtida återbetalning.
 • Informationens kvalitet och jämförbarhet. Informationen bör vara strukturerad, fullständig, konkret och enkel. Därför ska det standardiserade EU-faktabladet slutföras och testas hos konsumenter för att skapa en enhetlig tillämpning i EU. Utökningen av effektiv årsränta enligt angivelsen i förslag till direktiv om konsumentkrediter kan också analyseras.
 • Långivarnas och låntagarnas ansvar. Långivarna bör hädanefter hållas ansvariga och få tillgång till register över samtliga andra medlemsstaters lån för att i tillräckligt hög grad bedöma låntagarnas kreditvärdighet. Objektiva råd anpassade till konsumenterna är också viktiga. Standarder i frågan ska för övrigt tas fram för att de ska kunna göra upplysta val.

För att behandla dessa områden ska en expertgrupp om kredithistorik tillsättas, stöd ges till finansiell utbildning och möjlighet ges att utvidga avtalsrättsliga skyldigheter till att även omfatta skyldigheter i hypoteksavtal (förslag till Rom I‑förordningen).

Vad gäller värdering, fastighetsregistrering och rutiner vid utmätning bör medlemsstaterna effektivisera sina rutiner vid tvångsförsäljning och fastighetsregistrering. Kommissionen räknar också med att offentliggöra resultattavlor över kostnad och tidsåtgång för fastighetsregistrering och tvångsförsäljningar.

I fråga om bekämpning av överträdelser ska kommissionen se till att gemenskapens standarder följs för

 • nationella regler för överföring av uppgifter och tjänster i kreditfrågor,
 • vissa medlemsstaters faktiska förbud mot att tillåta hypotekslån från andra medlemsstater i poolade säkerheter.

När det gäller finansiering av hypotekslån bör expertrapporter och risken med den amerikanska bolånekrisen beaktas och följande frågor behandlas:

 • Riskhantering för bristande matchning av likviditet.
 • Långivarnas avföring av kreditrisker från balansräkningen.
 • Bankers exponering för värdepapperstransaktioner.
 • Åtgärder för ökad insyn för slutinvesteraren.

I enlighet med grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner gör kommissionen även andra översyner, bland annat om den roll som andra institut än kreditinstitutet har på kreditmarknaderna, produkter för att frigöra kapital (equity release-produkter), otillbörlig praxis (binda kunder till viss leverantör) och restriktioner kring räntenivåer.

Bakgrund

Vitboken är en fortsättning på kommissionens meddelande om en inre marknad för framtidens Europa som behandlade den amerikanska krisen för bolån med hög risk (subprime mortgage debt).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens grönbok av den 19 juli 2005 om hypotekslån inom EU [KOM(2005) 327 slutlig – ej offentliggjord i EUT]. På grund av skillnaderna mellan medlemsstaternas hypotekslånemarknader lägger kommissionen fram en rad förslag för en samlad europeisk hypotekslånemarknad.

Senast ändrat den 31.01.2008

Top