Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omprofilering av de europeiska GNSS-programmen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Omprofilering av de europeiska GNSS-programmen

Detta meddelande syftar till att ge svar på de frågor som ställts av rådet och Europaparlamentet om utvecklingen av programmen Galileo och Egnos. I texten behandlas bland annat kostnaden för infrastruktur och den nödvändiga omorganiseringen av systemets installationsfas till följd av de misslyckade förhandlingarna om koncessionsavtalet 2007.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Progressing Galileo: omprofilering av de Europeiska GNSS-programmen [KOM(2007) 534 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

De misslyckade förhandlingarna om koncessionsavtalet med det privata konsortiet har lett till att det europeiska GNSS inte har kunnat upprättas inom de tidsramar som från början hade fastslagits. Vid mötet den 21-22 juni 2007 bekräftade Europeiska rådet emellertid åter att Galileo är ett nyckelprojekt för EU. Rådet uppmanade därefter kommissionen att lägga fram nya analyser och förslag.

Enligt kommissionen måste EU fatta lämpliga beslut beträffande det europeiska GNSS för att inte, på längre sikt, behöva vara beroende av signaler från utländska system. Galileo medför dessutom många möjligheter på makroekonomisk nivå för den europeiska industrin och tjänsteföretagen.

Kostnader för systeminfrastrukturen

Kommissionen uppskattar kostnaderna för systeminfrastrukturen till 3,4 miljarder euro för perioden 2007-2013.

Kommissionen påminner om att uppskattningen grundar sig på ett omedelbart genomförande av upphandlingarna, med förutsättningen att ett politiskt beslut fattats före slutet av 2007. Kommissionen påminner dessutom om att de val som görs vid upphandlingen förmodligen får en avsevärd inverkan på de slutliga kostnaderna.

Riskhantering

Kommissionen bedömer att inga särskilda budgetåtgärder behövs i detta stadium, och påpekar att de risker som kartlagts står i rimlig proportion till omfattningen av GNSS-programmen. Kommissionen har åtagit sig att använda en integrerad riskförvaltningsstrategi för programmets alla faser och nivåer.

Ekonomiska återverkningar och driftsintäkter

I meddelandet erinras om den betydelse som satellitnavigeringen har i de europeiska medborgarnas liv. Marknaden för satellitnavigering utvecklas snabbt, och GNSS-marknaden förväntas bli en motor i den europeiska ekonomin efter 2010. Under 2007 förväntas försäljningen av GNSS-mottagare att uppgå till 10 miljoner enheter i EU och till ca 230 miljoner enheter 2011. Galileo kommer att skapa stora och mycket diversifierade intäkter.

Finansieringen av de europeiska GNSS-programmen

I det scenario som kommissionen föreslår krävs således en finansiering med totalt 3,4 miljarder euro för perioden 2007-2013. Det för gemenskapen budgeterade beloppet för den perioden är 1 miljard euro. Kommissionen vill därför undersöka andra möjligheter:

  • Gemenskapsfinansiering - den fleråriga budgetramen måste i så fall ses över.
  • Finansiering från medlemsstaterna - denna skulle kunna ske på flera olika sätt (kommissionen har parallellt med detta meddelande lagt fram ett förslag till beslut om revidering av den fleråriga budgetramen i syfte att tillföra de offentliga medel som krävs).

Kommissionen föreslår därmed följande åtgärder:

  • Att förstärka den roll som tillsynsmyndigheten för GNSS har genom att den får en samordnande nyckelroll i förberedandet av de europeiska GNSS-marknaderna.
  • Att inrätta en europeisk programkommitté för GNSS.
  • Att ge kommissionen rollen som programmets förvaltare och projektledare.
  • Att ge Europeiska rymdorganisationen rollen som projektledare.
  • Att regelbundet och öppet rapportera till rådet och Europaparlamentet.

Den finansiella överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet av den 23 november 2007 samt de slutsatser som rådet (transport) antog den 30 november 2007 innebär i stort ett godkännande av kommissionens förslag.

Tidsplan

Kommissionen bedömer att GNSS-programmen skulle kunna uppnå sin fulla operativa förmåga (FOC) i mitten av 2013, om ett positivt beslut fattats senast i slutet av 2007.

Senast ändrat den 06.12.2007

Top