Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grönbok: Mot en ny kultur för rörlighet i städer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Grönbok: Mot en ny kultur för rörlighet i städer

Syftet med denna grönbok är att starta en debatt om problematiken kring stadstransporter och få fram lösningar som kan tillämpas på europeisk nivå. 60 % av Europas befolkning bor i tätorter och nära 85 % av bruttonationalprodukten (BNP) produceras där. Det finns många problem, som trafikstockningar och miljöpåverkan, vilka kostar EU 1 % av dess BNP. EU bör ta ansvar i dessa frågor genom att stimulera debatt, samarbete och samordning mellan de lokala myndigheterna.

RÄTTSAKT

Kommissionens grönbok av den 25.09.07 ”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” [KOM(2007) 551 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Denna grönbok är resultatet av ett stort offentligt samråd som lanserades 2007. Med den inleddes ett andra samrådsförfarande som avslutades den 15 mars 2008. Eftersom rörligheten i städerna är en nyckelfaktor för tillväxt och sysselsättning och ett absolut villkor för en hållbar utveckling, ska kommissionen använda samrådet för att föreslå en allmän strategi i form av en handlingsplan.

Målgruppen för samrådsförfarandet är mycket bred. Den omfattar stadsbor, användare av transportmedel, arbetsgivare och anställda inom transportföretag, industrier, offentliga myndigheter och berörda organisationer. Den strategi som blir resultatet av samrådet kommer även att bygga på den erfarenhet som kommission har samlat på sig i området genom initiativet CIVITAS och grönboken från 1995 och dess meddelande med titeln ”Ett trafiknät för alla” (pdf) (EN).

En central tanke i den kommande strategin är nödvändigheten av att integrera olika politiska åtgärder för rörlighet i städerna inom samma ram. Ett europeiskt mervärde kan vara ett exempel:

 • Främja utbytet av goda exempel på alla nivåer: lokala, regionala, nationella och europeiska.
 • Komplettera definitionen med gemensamma normer och harmonisering.
 • Erbjuda ekonomiskt stöd vid behov.
 • Välja den forskning där tillämpningen leder till förbättrad rörlighet.
 • Förenkla lagstiftningen om nödvändigt.

Kommissionen föreslår att främja etablerandet av en veritabel ”kultur för rörlighet i städerna” som omfattar ekonomisk utveckling, tillgänglighet, förbättring av livskvalitet och miljö.

För att nå detta fastslås fem utmaningar i grönboken:

Förbättra flytet i stadstrafiken

Trafikstockningar är ett av städernas största problem. De har många effekter: ekonomiska, sociala och miljömässiga. I grönboken nämns flera tänkbara åtgärder:

 • Göra de transportmedel som kan ersätta bilen attraktiva och säkra.
 • Uppmuntra sammodalitet.
 • Främja gång och cykling och utveckla infrastrukturer för dessa transportsätt.
 • Optimera användningen av privatbilar genom samåkning och ”virtuell rörlighet” (hemarbete, e-handel, m.m.)
 • Föra en parkeringspolitik som är anpassad till att minska trafiken.
 • Främja förbindelser utan avbrott med de allmänna färdmedlen.
 • Optimera befintliga infrastrukturer.
 • Installera vägtullar som i London och Stockholm.
 • Främja införandet av intelligenta transportsystem (ITS) för bättre reseplanering.
 • Främja användningen av renare och mindre fordon för varuleveranser inom staden.
 • Bättre integrera varudistributionen inom staden i beslutsfattande och institutioner.

Minska föroreningarna

Trots att de tekniska framstegen gör det möjligt att tillverka fordon som smutsar ned mindre, bidrar tätorterna i allt högre grad till koldioxidutsläppen. Föroreningarna har minskat tack vare att europeiska utsläppsnormer tillämpas i allt högre grad. Det finns också en lagstiftning om användning av biobränslen. Problemet är att den ekologiska situationen inte är tillfredsställande.

Kommissionen föreslår:

 • Att stödja forskning och utveckling inom teknik för fordon som drivs med alternativa bränslen (biobränslen, vätgas och bränsleceller).
 • Främja ett brett marknadsinförande av ny teknik genom ekonomiska instrument.
 • Främja utbytet av bästa praxis inom området stadstrafik mellan medlemsländer.
 • Främja upphandling med respekt för miljön.
 • Bygga in externa kostnader för energiförbrukning och föroreningar under ett fordons hela livscykel redan vid försäljningen.
 • Främja sparsam körning (eco-driving) för att spara bränsle genom utbildning vid körskolorna, främja användningen av trafikstyrningssystem (som kommer att förbättras tack vare programmet Galileo samt utvecklingen av ”intelligentare” bilar.
 • I vissa fall tillämpa trafikrestriktioner.

Smarta stadstransporter

Programmet Galileo gör det möjligt att utveckla många olika användningsområden för system för intelligenta transporter (ITS). Sådana finns redan men utnyttjas inte i tillräckligt hög grad. Kommissionen föreslår:

 • Användning av smarta avgiftssystem.
 • En dynamisk styrning av den befintliga infrastrukturen tack vare bättre information.
 • En bred spridning av god praxis inom området ITS.

Mer tillgängliga stadstransporter

Människor med minskad rörlighet, funktionshindrade och äldre behöver ha lätttillgängliga stadstransporter. Intressenterna till grönboken menar också att sammodalitet inte uppmärksammas tillräckligt och att det råder brist på integrerade lösningar.

I storstadsområdena är tendensen att förorterna utvecklas och att bebyggelsen sprids ut. Om transportnätet inte samordnas riskerar vissa stadsdelar att isoleras från samhället. Kommissionen föreslår att följande frågor diskuteras:

 • Förbättra kvaliteten på kollektivtransporterna.
 • Samordna stadstransporter och regionaltransporter med den fysiska planeringen.
 • Bättre integrera passagerartransporter och varutransporter i stadsplaneringen.

Säkerhet

Under 2005 omkom 41 600 personer på EU:s vägar. Två tredjedelar av olyckorna och en tredjedel av dödsfallen inträffade i tätorter. Offren är ofta utsatta personer som cyklister och fotgängare. Dessutom gör ofta säkerhetsproblemet med de allmänna transportmedlen att människor avstår från vissa transportmedel. Bland de tänkbara alternativen föreslår kommissionen följande:

 • Förbättra fordonssäkerheten med hjälp av ny teknik.
 • Förbättra kvaliteten på infrastrukturerna främst för fotgängare och cyklister.
 • Uppmana människor att vara mer uppmärksamma på sitt beteende i trafiken.

Mot en ny kultur för rörlighet i städer

I grönboken betonas också behovet av en kultur för rörlighet i städer genom upplysning och information. EU kan också ta initiativ till utbildning och utbyte som till exempel:

 • Genomföra en europeisk informationskampanj till allmänheten om rörligheten i städerna.
 • Stärka harmoniseringen av statistiken i olika medlemsländer och införa gemensamma definitioner.
 • Inrätta ett observationsorgan för insamling, harmonisering och utnyttjande av de nödvändiga uppgifterna till ansvariga politiker och allmänheten och främja utbyte av bästa praxis.

I grönboken föreslås följande metoder för att finansiera de föreslagna åtgärderna:

 • Användning av befintliga finansiella instrument som strukturfonder och sammanhållningsfonder på ett mer samordnat vis för att få samordnade och hållbara stadstransporter.
 • Införande av marknadsbaserade system, t.ex. systemet för utsläppshandel.
 • Användarbidrag, från den privata sektorn och offentlig-privata partnerskap till finansiering av kollektivtransporter i stad och region.

Senast ändrat den 07.03.2008

Top