Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
För en europeisk standard för typgodkännande av lokomotiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

För en europeisk standard för typgodkännande av lokomotiv

I meddelandet beskrivs åtgärder för att göra järnvägssektorn mer konkurrenskraftig i förhållande till andra transportmedel. Kommissionen föreslår att förfarandena för typgodkännande av lokomotiv förenklas och att principen om ömsesidigt erkännande tillämpas på det här området. Den föreslår även att direktiven om driftskompatibilitet på järnvägsområdet slås samman och att Europeiska järnvägsbyrån ges större befogenheter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 13 december 2006, "Att underlätta rörligheten för lokomotiv i gemenskapen" [KOM(2006) 782 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I sin översyn av vitboken om den gemensamma transportpolitiken bekräftar kommissionen järnvägens miljöfördelar och dess betydelse för en hållbar rörlighet. Kommissionen har tagit flera initiativ för att undanröja tekniska och driftsmässiga hinder för den internationella järnvägstrafiken, när det gäller såväl godstransporter som passagerartransporter, och konventionella tåg såväl som höghastighetståg. Syftet är att göra järnvägssektorn mer konkurrenskraftig, framför allt i förhållande till väg- och lufttransporter, genom att skapa ett mer integrerat järnvägssystem i EU.

Förenkling av de nationella förfarandena för typgodkännande av lokomotiv

Ett av de största hindren för utvecklingen av gemenskapens järnväg är att rullande materiel som godkänts för att tas i bruk i en medlemsstat inte nödvändigtvis godkänns i andra medlemsstater. För det ömsesidiga godkännandet av rullande materiel gäller i praktiken olika nationella krav, och internationella transportföretag måste gå igenom upprepade förfaranden för typgodkännande i varje medlemsstat där de avser att bedriva verksamhet. Dessa förfaranden bygger på att det tillhandahålls intyg, som ofta inte ömsesidigt erkänns av medlemsstaterna. För vagnar och passagerarvagnar finns ett förfarande för ömsesidigt godkännande, men inte för lokomotiv. Erfarenheten har visat att detta leder till förseningar och kostnader för både järnvägsföretagen och tillverkarna.

Historiskt sett har medlemsstaterna under lång tid haft mycket nära förbindelser med den nationaliserade järnvägsindustrin. Tillverkningsmarknaden har således varit mycket sluten på grund av nationella särdrag. Bland nuvarande lösningar finns bilaterala eller multilaterala överenskommelser. Spridningen av sådana överenskommelser kan dock leda till ökad uppsplittring av marknaden och ytterligare komplicera situationen.

Under samrådet konstaterades att principen om ömsesidigt erkännande inte tillämpats i tillräcklig grad inom järnvägssektorn. Företag och nationella myndigheter känner i själva verket inte till principen särskilt väl. Dessutom råder fortfarande osäkerhet om rättsläget när det gäller principens omfattning och bevisbördan. Kommissionen vill därför följande:

  • Föreslå att medlemsstaterna följer den handledning (EN) som tagits fram av en arbetsgrupp, som arbetade med frågan under 2005. Detta skulle göra det möjligt att skapa förhållanden som gynnar uppkomsten av nya tjänster, särskilt inom godssektorn, parallellt med att marknaden öppnas från och med den 1 januari 2007.
  • Ändra lagstiftningen om förfarandet för godkännande av ibruktagande av nytt och befintligt rullande materiel. Denna ändring skulle också göra det möjligt att inrätta en tydligt ramförfarande som kan hjälpa de nyligen skapade nationella säkerhetsmyndigheterna.
  • Se till att byrån kan utvidga och uppdatera detta förfarande för ömsesidigt godkännande på grundval av medlemsstaternas bidrag.

Kodifiering-sammanslagning-omarbetning av direktiven om driftskompatibilitet på järnvägsområdet

Direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg respektive konventionella tåg, som ändrades på ett omfattande sätt 2004, bör slås samman till en enda rättsakt.

Ändring av järnvägssäkerhetsdirektivet

Kommissionen föreslår även att artikel 14 i direktiv 2004/49/EG om järnvägssäkerhet ändras, så att det införs ett gemenskapsförfarande som omfattar följande:

  • Införande av principen om ömsesidigt erkännande av de tillstånd för ibruktagande som en medlemsstat redan har givit.
  • Utvidgning av byråns befogenheter så att den kan registrera de olika nationella förfaranden och tekniska bestämmelser som är i kraft och inrätta och hantera listan över krav.
  • Ändring av förordningen om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå.

De nya uppgifterna för byrån kommer att vara följande:

  • Att utarbeta ett referensdokument som beskriver alla medlemsstaters bestämmelser.
  • Att organisera de nationella säkerhetsmyndigheternas arbete.
  • Att ta fram tekniska utlåtanden på begäran av de nationella säkerhetsmyndigheterna eller kommissionen.

Senast ändrat den 14.01.2008

Top