Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Satellitnavigationstillämpningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Satellitnavigationstillämpningar

Kommissionens grönbok presenterar de olika tillämpningar som upprättandet av satellitnavigationssystemet Galileo bör leda till. Syftet med texten är att skapa debatt om vad den offentliga sektorn kan göra för att på lämpligaste sätt utforma en politik och en rättslig ram så att fördelarna med Galileo ska kunna utnyttjas fullt ut.

RÄTTSAKT

Grönbok av den 12 december 2006 om satellitnavigationstillämpningar [KOM(2006) 769 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

SAMMANFATTNING

Den marknad för produkter och tjänster som skapas genom upprättandet av satellitnavigationssystemet förväntas uppgå till 400 miljarder euro 2025. Galileo är den europeiska rymdpolitikens flaggskepp. Det ingår tillsammans med Egnos i det globala GNSS (Global navigation satellite system) och syftar till att tillhandahålla tjänster för lägesbestämning, navigering och tidsbestämning.

I grönboken betonas för övrigt kommissionens önskan om att främja innovation i det större sammanhang som Lissabonstrategin utgör. Enligt denna ska den offentliga sektorn se till att EU:s konkurrenskraft främjas på världsmarknaden.

Grönboken ger en överblick över de sektorer som, genom de många tillämpningar som kan komma att utvecklas, kommer att gynnas av Galileo. De områden där satellitnavigationstillämpningar kan användas är bland annat följande:

 • Tjänster som utgår från användaren och SOS-samtal: Genom integrering av Galileo-mottagare i t.ex. mobiltelefoner kommer personlig rörlighet och lokaliseringstjänster att utgöra den viktigaste marknaden för satellitnavigation. Kunderna skulle få tillgång till närhetsinformation, t.ex. var närmaste sjukhus finns, den lämpligaste vägen till en restaurang osv.
 • Vägar: Även detta område omfattar ett stort antal tillämpningar, från navigationsutrustning till system för automatiska vägtullar via säkerhetstillämpningar och försäkringspremier i förhållande till användning. Galileo kopplas därmed till initiativet eSafety (es de en fr) som omfattar ett stort antal tillämpningar som skulle kunna ha nytta av noggrann lägesbestämning för fordon.
 • Järnväg: Järnvägsinfrastrukturen omfattar signalsystem och tåglokaliseringssystem som oftast har installerats vid sidan av spåret. Dessa ersätts gradvis av systemen ERTMS/ETCS. En ökad säkerhet i ATP-systemen (automatisk tågkontroll) kan uppnås med Galileo.
 • Sjötrafik, fiske, inre vattenvägar: Effektiviteten, säkerheten och optimeringen av sjötransporterna kan gynnas av satellitnavigering. Galileo innebär fördelar när det gäller räddning, förbättring av säkerheten och automatisk identifiering. Det kan dessutom användas vid färd in mot hamnar. Beträffande transporter på inre vattenvägar rekommenderas i direktiv 2004/44/EG att man för fartygsspårning använder satellitteknik för lägesbestämning.
 • Luftfart: På detta område skapar satellitnavigationen mycket intressanta framtidsutsikter. Enligt prognoserna kommer luftfarten att öka kraftigt fram till 2025. Den noggrannhet och fullständighet som Galileo erbjuder kommer att göra det möjligt att använda befintliga flygplatser på ett mer optimerat sätt. Dessutom kommer det gemensamma företaget SESAR, som svarar för genomförandet av ramlagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet, att förlita sig på satellitnavigering.
 • Räddningstjänst, katastrofinsatser och humanitär hjälp: För att människor ska kunna hjälpas vid jordbävningar, översvämningar, tsunamier och andra naturkatastrofer eller av människan orsakade katastrofer krävs att tillgångar, människor och resurser kan lokaliseras. Satellitnavigeringen gör det möjligt för räddningstjänsten att göra snabbare insatser och att optimera fördelningen av dessa.
 • Farligt gods: Regelverket kommer att behöva uppdateras till följd av de många möjligheter som kommer att erbjudas genom Galileo. Om problem uppstår kommer satellitnavigeringen bland annat att kunna användas för att förbättra räddningsinsatserna.
 • Djurtransporter: Varje år transporteras miljontals djur i EU. Spårbarheten är av avgörande betydelse för att hälsofarliga bedrägerier ska kunna förhindras och livsmedelssäkerhet och djurskydd garanteras. I förordning (EG) nr 1/2005 om krav för transport av djur fastställs regler om att system för satellitnavigering ska användas i alla nya lastbilar vid långa transporter.
 • Jordbruk, ytmätning, geodesi- och lantmäteritillämpningar: I EU odlar elva miljoner jordbrukare grödor på 110 miljoner hektar. Lokalisering och storlek av jordbruksskiften är uppgifter av avgörande betydelse för informationsutbytet, t.ex. av kommersiella skäl eller vid ansökan om stöd. För kontrollen av utbetalningar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken krävs allt mer detaljerad information. Dessutom använder jordbrukarna satellitnavigation för optimering av grödan, minskning av mängden gödnings- och bekämpningsmedel och för att uppnå optimalt utnyttjande av jord och vatten. När det gäller geodesi och lantmäteri kan satellitnavigationssystemen förenkla och förbättra kvaliteten på insamlingen av uppgifter.
 • Energi, olja och gas: Industrin använder sig i stor omfattning av satellitnavigationssystem vid prospektering och utvinning. Även säkerheten vid olje- och gastransporter gynnas av funktionerna för lägesbestämning hos Galileo. Dessutom kan synkroniseringen av elnäten underlättas.
 • Sök- och räddningssystem: Genom mottagning av SOS-meddelanden från var som helst på jorden nästan i realtid med exakt lägesinformation, och kontakt mellan räddningscentra och människor i nöd, kommer Galileo att underlätta räddningsinsatserna och minska andelen falsklarm. Detta kommer också att påverka kampen mot illegal invandring och möjligheterna att rädda flyktingar i sjönöd.
 • Många andra användningsområden: logistik, miljö, naturvetenskap, genomdrivande av lagstiftning m.m. Systemen för satellitnavigering kan också vara till hjälp inom logistiksektorn och underlätta multimodalitet. Andra områden som inte har kunnat beaktas i denna grönbok är bland annat allmänna kommunikationssystem, byggentreprenader och väg- och vattenbyggnad, immigration och gränskontroller, polisiär verksamhet, övervakning av fångar, produktion av biomassa och råvaruhantering, miljöförvaltning, tillämpningar inom medicin och vid funktionshinder, vetenskaplig forskning, jakt, sport, turism och avfallshantering.

Etiska frågor och skydd för privatlivet

Vilka blir konsekvenserna av utvecklingen av satellitnavigationssystem för privatlivet? Grönboken påminner om att alla medlemsstater i EU har undertecknat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som för var och en garanterar skyddet för "sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens". Dessutom omfattar direktiv 2002/58/EG behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Områden för den offentliga sektorns insatser

De offentliga myndigheterna uppmuntrar utvecklingen av teknik för satellitnavigering. Åtgärder har vidtagits på olika områden, t.ex. stöd till forskning och antagande av ett ändamålsenligt regelverk. Insatsområdena är följande:

 • Forskning och innovation.
 • Samarbete mellan små och medelstora företag och europeiska företagsnätverk.
 • Internationellt samarbete.
 • Normalisering, intygande och definition av ansvar.
 • Bevarande av radiospektrum och främjande av fördelningen av nya frekvensband.
 • Skydd för immateriella rättigheter.
 • Anpassning av lagar till ny teknik och innovation.

Grönboken innehåller för övrigt ett frågeformulär inom ramen för ett samrådsförfarande (DE)(EN)(FR). Svaren kommer att ligga till grund för rekommendationer till rådet och Europaparlamentet.

Senast ändrat den 19.01.2007

Top