Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En ny generation av den europeiska flygledningstjänsten (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

En ny generation av den europeiska flygledningstjänsten (SESAR)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen inrättas projektet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management (ATM) Research).
 • Syftet med SESAR är att förbättra flygledningstjänstens prestanda genom att modernisera och harmonisera Europas flygledningssystem, genom definition, utveckling, validering och driftsättning av innovativa tekniska och operativa flygledningslösningar.
 • Det gemensamma SESAR-företaget är ett offentlig-privat partnerskap som har hand om utvecklingsfasen i SESAR-projektet. Det grundades 2007 av Europeiska unionen och Eurocontrol, den europeiska organisationen för säkerhet vid luftnavigering.

VIKTIGA PUNKTER

 • Det gemensamma SESAR-företaget har hand om utvecklingsfasen i SESAR-projektet, som är den tekniska (forsknings- och utvecklingsrelaterade) delen av det gemensamma europeiska luftrummet, ett paket med EU-åtgärder utformade för att tillgodose framtida kapacitets- och luftsäkerhetsbehov.
 • Företaget har som uppgift att, i enlighet med huvudplanen för flygledningstjänsten, förse EU med en högpresterande infrastruktur för flygkontroll till år 2035. Detta för att möjliggöra en säkrare, mer miljövänlig och effektiv lufttransport: d.v.s. fler direktresor med mindre bränsle och färre förseningar.
 • Företaget innefattar Europeiska kommissionen, Eurocontrol, leverantörer av navigeringstjänster, flygpassagerarorganisationer, luftrumsanvändare, tillsynsmyndigheter, flygplatsoperatörer, personal inom flygbolag, flygplatser och flygnavigering, vetenskapsmän och utrustningstillverkare (omkring 3 000 sakkunniga). Det gemensamma företaget är ett EU-organ som inrättats för detta syfte enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 • Företaget har redan levererat en huvudplan för flygledningstjänsten (uppdaterad 2012 och 2015), där man definierar innehållet, utvecklingen och driftsättningsplanerna för nästa generations flygledningssystem.
 • Det hanterar förfarandena för att bevilja bidrag till sina medlemmar, enligt reglerna för deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 för forskning och utveckling, efter att detta förlängts 2014.

Till det gemensamma SESAR-företagets resultat hittills hör

 • världens första flyg i fyra dimensioner (3D + tid) för att förbättra utbytet av kursinformation från början till slut,
 • en omfattande verktygssats för att öka säkerheten på flygplatsernas landningsbanor,
 • fri dirigering för att minska flygandet och bränsleutsläppen.

Från och med 2014 har forsknings- och utvecklingsprogrammet inom det gemensamma SESAR-företaget fokus inriktat på sådana områden som

 • optimerad tjänst för flygledningsnätverk,
 • avancerade lufttrafiktjänster,
 • högpresterande flygplatsverksamheter,
 • avancerad, integrerad och rationaliserad luftfartsinfrastruktur.

Finansering

EU:s bidrag till SESAR:s utvecklingsfas är 700 miljoner euro under programmen TEN-T och FP7, vilket kompletteras med 585 miljoner euro under programmet Horisont 2020. För att ta hänsyn till hela varaktighetstiden för Horisont 2020, måste alla SESAR:s ansökningsomgångar inledas senast den 31 december 2020.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 3 mars 2007.

BAKGRUND

Genom rådets förordning (EG) nr 219/2007 inrättades det gemensamma SESAR-företaget. Förordningen har ändrats två gånger, 2008 (förordning (EG) nr 1361/2008) och på nytt 2014 (förordning (EG) nr 721/2014), varigenom varaktighetstiden för det gemensamma SESAR-företaget förlängdes till 2024.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1–11)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 219/2007 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 08.02.2016

Top