Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fortsatt integrering av det europeiska järnvägssystemet: det tredje järnvägspaketet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Fortsatt integrering av det europeiska järnvägssystemet: det tredje järnvägspaketet

Syftet med kommissionens meddelande är att blåsa nytt liv i järnvägstransportsektorn och göra den mer attraktiv och konkurrenskraftig. I meddelandet tas flera områden upp, nämligen lokförarnas utbildning, resenärernas rättigheter och öppning av marknaden för persontrafik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen - En fortsatt integrering av det europeiska järnvägssystemet: det tredje järnvägspaketet [KOM(2004) 140 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I vitboken Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden fastställde kommissionen 2001 sina reformmål för järnvägstransporterna. I det nya meddelandet lägger kommissionen fram en rad åtgärder för det tredje järnvägspaketet. Kommissionen föreslår att trafiken ska öppnas mer för konkurrens 2010, att lokförarna ska certifieras och att resenärernas rättigheter ska stärkas.

Det tredje järnvägspaketet består av följande två direktiv och två förordningar:

Förslag till direktiv [KOM(2004) 142] om behörighetsprövning av tågpersonal

I meddelandet påminner kommissionen om vilken betydelse lokförarnas utbildning har för säkerheten och det görs skillnad mellan två typer av behörighet hos lokförarna, nämligen

  • deras allmänna behörighet för lokföraryrket,
  • deras specifika behörighet, specifik behörighet kopplad till kunskaperna om den sträcka där trafiken bedrivs, det rullande materiel som används och de operativa förfarandena inom det järnvägsföretag där lokföraren arbetar

Öppningen av marknaderna för godstrafik på järnväg innebär att allt fler lokförare kommer att köra sträckor på andra medlemsländers järnvägsnät. Kommissionen vill därför införa

  • ett certifieringssystem av vilket det framgår att lokföraren har tillräcklig allmän behörighet, vilket intygas genom ett personligt förarbevis som är erkänt och giltigt i hela gemenskapens territorium,
  • ett antal certifikat som intygar lokförarens specifika behörighet (kopplad till sträckan, det rullande materiel som använd eller ett visst järnvägsföretag) och att denne har rätt att köra.

Förslag till förordning [KOM(2004) 143 slutlig] tågresenärers rättigheter och skyldigheter

I syfte att göra järnvägen mer attraktiv vill Europeiska kommissionen också att resenärernas rättigheter får ett bättre skydd, i synnerhet när det gäller återbetalning i samband med förseningar av tåg. På internationella resor är resenären ofta mer sårbar. Kommissionen anser inte att de gällande internationella reglerna, som bygger på konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), är tillräckliga och att de inte innebär några direkta rättigheter för resenärerna.

Enligt kommissionen är det ett minimikrav för att järnvägen ska vara lockande att det finns tillgång till information och prisuppgifter och att det är möjligt att på ett enkelt sätt köpa biljetter för internationella resor. Dessutom är det nödvändigt att reglera ansvaret vid olyckor, incidenter eller förseningar. När det gäller förseningar måste trösklarna för ersättning fastställas och resenärernas olika möjligheter att överklaga måste vara angivna. Slutligen anser kommissionen att man bättre måste beakta de rörelsehindrades behov.

Kommissionen menar att denna ram för att skydda resenärernas rättigheter kommer att vara särskilt viktig när marknaden för vissa tjänster öppnas.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvecklingen av gemenskapens järnvägar [KOM(2004) 139 slutlig]

Kommissionen vill också påminna om att det finns stora skillnader mellan regional, nationell och internationell trafik. Dessa skillnader ska beaktas genom att man kombinerar två olika modeller för att öppna marknaden för konkurrens :

  • Den första innebär att man genom öppna urvalsförfaranden kan upphandla offentliga serviceavtal. Denna modell är enligt kommissionen lämplig för tätortstrafik och regionaltrafik, som omfattar den största delen av passagerarna. Kommissionens förslag avseende förordning nr 1191/69 om allmän trafikplikt bygger på denna modell.
  • Den andra modellen innebär att tillgången till infrastrukturen öppnas för operatörer som vill erbjuda internationella tjänster. Detta är mer lämpligt för långa sträckor eller särskilda sträckor där marknadsförnyelser kan leda till att nya kunder vinns. Kandidaterna ska förfoga över följande:
  • Materiel och förare med tillstånd i de berörda medlemsstaterna.
  • Tillstånd för järnvägsföretag i en medlemsstat.
  • Säkerhetsintyg som utfärdats av den nationella säkerhetsmyndigheten i varje medlemsstat som man har för avsikt att köra igenom.
  • Kapacitet på infrastrukturen som tillåter regelbunden trafik.

Kommissionen siktar på en marknadsöppning för alla internationella tjänster till den 1 januari 2010. Detta omfattar även cabotage på internationell trafik (passagerartrafik mellan två punkter i en och samma medlemsstat).

Krav på driftskompatibilitet

Kommissionen vill påminna om att en samordning av EU:s järnvägssystem förutsätter teknisk harmonisering som gör materiel och utrustning driftskompatibel.

Ett fjärde förslag förkastat av parlamentet

Kommissionen hade även lagt fram ett förslag till förordning som syftade till att förbättra kvaliteten på järnvägstjänsterna. Europaparlamentet förkastade emellertid förslaget vid den första läsningen. Enligt dokumentet skulle bland annat obligatoriska minimiklausuler införas i transportavtal och en ordning införas för ersättning vid försening av eller skada på de varor som importeras. Förslaget syftade till att uppmuntra järnvägsföretagen och deras kunder att i avtal reglera kvalitetshanteringen.

Senast ändrat den 29.08.2007

Top